Publicaties

21-12-2016 Handreiking Aannemelijkheidsverklaring: Taxeren van portefeuilles van woningcorporaties in het kader van de jaarrekening
 
Het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ biedt woningcorporaties en taxateurs handvatten om tot waardering van hun vastgoedportefeuilles op marktwaarde te komen. Register-Taxateurs die opdracht voor dergelijke portefeuilletaxaties ontvangen, kunnen gevraagd worden een Aannemelijkheidsverklaring voor een gedeelte van de portefeuille af te geven.
 
De Aannemelijkheidsverklaring is in strikte zin geen professionele taxatiedienst, zoals gedefinieerd in de reglementen van het NRVT. Het NRVT heeft in overleg met het Ministerie en andere belanghebbenden het tijdelijk toepassen van deze werkwijze toegestaan voor de bij haar geregistreerde taxateurs, die zich met deze taxatiewerkzaamheden bezighouden.
 
LET OP! de Aannemelijkheidsverklaring is enkel tijdelijk van toepassing op portefeuilletaxaties ten behoeve van de jaarrekening van woningcorporaties, conform het ‘Handboek modelmatig waarderen’. Voor alle overige waarderingen is het gebruik niet toegestaan!
 
Wanneer u als taxateur wordt gevraagd om een Aannemelijkheidsverklaring, dient u dit direct te melden bij het NRVT. Dit kan telefonisch (010- 212 4685) of per e-mail (info@nrvt.nl). Het NRVT registreert deze aantekening. Bij doorlopend toezicht van het NRVT, houdt het NRVT hier rekening mee.
 
In de Handreiking Aannemelijkheidsverklaring vindt u instructies en meer informatie over hoe het NRVT met de aannemelijkheidsverklaring omgaat. Daarnaast vindt u ook informatie op de website www.woningwet2015.nl.

 


22-12-2015  AFM: Consultatie Leidraad vastgoedtaxaties: aanbevelingen over de bedrijfsvoering aan financiële ondernemingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert marktpartijen over de Leidraad Vastgoedtaxaties. In de leidraad doet de AFM aanbevelingen aan financiële ondernemingen over het taxatieproces en de taxateur. De leidraad geeft richting aan de randvoorwaarden van de bedrijfsvoering op het gebied van (laten) taxeren, waaronder de onafhankelijkheid van de taxateur. Hiermee wordt onder meer beoogd dat consumenten, klanten en deelnemers van financiële ondernemingen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de vastgoedwaarderingen, waar zij zelf dan wel de instelling (in)direct in participeren.

Met deze consultatie wil de AFM belanghebbenden informeren over deze aanbevelingen en de mogelijkheid bieden om hierop te reageren. Reacties kunnen tot 29 januari 2016 worden gemaild naar consultatievastgoedtaxaties@afm.nl. Na de consultatie neemt de AFM een definitief besluit over de leidraad en wordt een feedbackstatement gepubliceerd.


11-08-2015  ACM: Oprichting NRVT leidt op zichzelf niet tot beperking mededinging

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) beoogt de kwaliteit van vastgoedtaxateurs te waarborgen en te bevorderen. ACM volgt de conclusie van betrokken partijen dat de oprichting van het NRVT op zichzelf niet zal leiden tot een beperking van de mededinging.

Goede taxaties van vastgoed dienen een publiek belang. Vanaf de financiële crisis van 2008 is er met name door de Autoriteit Financiële Markten op aangedrongen om de kwaliteit van vastgoedtaxateurs te waarborgen en te bevorderen.

Betrokken partijen bij het register hebben een mededingingsrechtelijke analyse uitgevoerd over het oprichten van het NRVT. ACM volgt de conclusie van betrokken partijen dat de oprichting van het NRVT op zichzelf niet zal leiden tot een beperking van de mededinging.