Verkoopadvies

Uitspraak in hoger beroep

Is verkoopadvies een professionele taxatiedienst?

Het Tuchtcollege NRVT heeft een eerste uitspraak in hoger beroep gedaan.

Het tweede tuchtcollege, met daarin drie andere leden en een andere secretaris dan in eerste aanleg, moest zich uitspreken over een bijzondere kwestie: is een uitspraak die een makelaar/taxateur doet in een verkoopadvies een professionele taxatiedienst?

De casus is als volgt.

De klager is met zijn buurman in een langlopend conflict verwikkeld waarover al meerdere procedures zijn gevoerd. De taxateur stelt in opdracht van de buurman een verkoopadvies op, en geeft hierin aan dat de burenruzie een waardedrukkend effect heeft van € 60.000. Het verkoopadvies wordt twee dagen later ingebracht als processtuk in een civiele procedure van de buurman tegen klager.

In eerste aanleg wordt de taxateur veroordeeld en krijgt een berisping. Het tuchtcollege oordeelt dat de taxateur – wetende van het langslepende conflict – zich had moeten realiseren dat zijn stuk kon worden misbruikt in dit conflict en had duidelijk moeten maken waarvoor het stuk al dan niet gebruikt kon worden.

Het tuchtcollege gaat in het hoger beroep eerst in op de ontvankelijkheid. Kan er bij het tuchtcollege dat zich richt op taxateurs wel geklaagd worden over een verkoopadvies? Dat kan, omdat het verkoopadvies is gebruikt in de procedure tussen beide buren.

Het tuchtcollege oordeelt dat een verkoopadvies geen professionele taxatiedienst is. Maar de taxateur had hierin wel (op grond van de Algemene gedrags- en beroepsregels) moeten opnemen dat de waardering werd gedaan in het kader van een makelaarsdienst, namelijk het verwerven van een verkoopopdracht. Dat had de makelaar onvoldoende gedaan. Door meermalen bewoordingen te gebruiken als ‘waardebepaling’ kon het advies gebruikt worden in de gerechtelijke procedures tussen de opdrachtgever en diens buurman (klager).

Wel geeft de taxateur in hoger beroep een onderbouwing voor zijn waardering en geeft aan dat hij duidelijker had moeten maken dat het advies niet voor andere doeleinden mocht worden gebruikt.

Het tuchtcollege bevestigt dat de taxateur in strijd met de AGB heeft gehandeld, maar legt een lichtere straf op, namelijk een waarschuwing.

Klachtnummer: 20170726
Datum uitspraak: 20 februari 2018
Document: uitspraak in hoger beroep anoniem

 

Uitspraak in eerste aanleg

Klager is met zijn buurman in een langlopend conflict verwikkeld waarover al meerdere procedures zijn gevoerd. De beklaagde taxateur stelt in opdracht van de buurman een verkoopadvies op. Hierin vermeldt de beklaagde taxateur dat de burenruzie een waardedrukkend effect heeft van € 60.000. Het verkoopadvies wordt twee dagen later ingebracht als processtuk in een civiele procedure van de buurman tegen klager.

Klager dient hierover een klacht in bij het Tuchtcollege NRVT. De uitspraak van de taxateur over de waardering van de burenruzie is volgens de klager in strijd met de beroeps- en gedragsregels. Het Tuchtcollege overweegt dat een verkoopadvies in het algemeen tot de werkzaamheden van een makelaar behoort en geen professionele taxatiedienst is. Maar omdat het verkoopadvies hier externe werking heeft gekregen door gebruik van de waardering in het civiele proces, behandelt het Tuchtcollege NRVT die klacht toch.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateur een waardering heeft gegeven van een burenruzie, zonder ook maar bij benadering aan te geven waar hij dat bedrag op gebaseerd heeft. Het genoemde bedrag is volgens het Tuchtcollege niet meer dan een slag in de lucht. Daarnaast had de taxateur – die bekend was met het hooglopend en slepende conflict tussen de buren – zich moeten realiseren dat zijn stuk kon worden misbruikt in dit conflict en had duidelijk moeten maken waarvoor het stuk al dan niet gebruikt kon worden. Tenslotte neemt het Tuchtcollege het de taxateur kwalijk dat hij zelfs ter zitting niet laat blijken dat hij inziet dat zijn gedrag het conflict verder verdiept heeft, omdat hij ter zitting de kwestie ‘een storm in een glas water’ noemt. Van een Register Taxateur in een precaire situatie mag meer inzicht in zijn verantwoordelijkheden worden verwacht.

Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en legt als maatregel een berisping op.

Klachtnummer: 20170726
Datum uitspraak: 26 oktober 2017
Document: uitspraak in eerste aanleg anoniem