Doorlopend toezicht

Medio 2016 voert het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) Doorlopend Toezicht uit. Doorlopend Toezicht is een procedure die toeziet op de naleving van de geldende gedrags- en beroepsregels en kamerreglementen van NRVT. Hieronder geven wij een nadere toelichting, zodat het voor u duidelijk is wat NRVT-toezicht betekent voor de beroepspraktijk en de Register Taxateurs.

In het kader van doorlopend toezicht controleert NRVT of u zich als Register Taxateur houdt aan uw ethische beroepsnormen en -waarden. Deze normen en waarden zijn vastgelegd in de Algemene Gedrags- en Beroepsregels (AGB) die voor alle Register Taxateurs gelden.

Daarnaast controleert NRVT of u zich houdt aan de algemene regels, zoals vastgelegd in de reglementen. In de reglementen staat beschreven waar het taxatieproces aan moet voldoen. De reglementen hebben onder andere betrekking op de eisen die worden gesteld aan opdrachtformulering, taxatierapporten en dossiers. Deze reglementen zijn:

  • Bedrijfsmatig Vastgoed en het addendum Grootzakelijk Vastgoed
  • Landelijk en Agrarisch Vastgoed
  • Wonen
  • WOZ


Werkwijze van doorlopend toezicht

Zie ook: presentatie Doorlopend Toezicht

NRVT zal op regelmatige basis en steekproefsgewijs informatie opvragen bij alle Register Taxateurs, bijvoorbeeld via een vragenlijst op het internet.

Daarnaast zal NRVT steeksproefsgewijs audits uitvoeren ter plaatse. Hierbij wordt met u besproken hoe u te werk gaat en verschaft u de auditor inzicht in een aantal door u behandelde dossiers.

Het toezicht is behalve op het naleven van de AGB en reglementen in algemene zin, ook gericht op uw werkwijze, zoals die blijkt uit uw rapporten en dossiers. NRVT-toezicht is geen validatie van de vastgestelde waarde. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en onderbouwing ligt bij u als Register Taxateur.

De informatie die NRVT verzamelt, wordt geanalyseerd en beoordeeld. Ook de informatie die u zelf opvoert, zoals gevolgde PE-opleidingen, wordt in deze controle meegenomen. De verzamelde informatie wordt door NRVT vertrouwelijk behandeld. Aanbevelingen aan de beroepsgroep zijn niet te herleiden tot een individuele persoon of zaak.

Samenloop met huidig toezicht
Het doorlopend toezicht wordt afgestemd op de categorie waarin u als Register Taxateur actief bent. Verder zijn binnen de sector al verschillende kwaliteitszorgsystemen en vormen van doorlopend toezicht aanwezig. NRVT houdt in de opzet van het doorlopend toezicht hier zoveel mogelijk rekening mee, om dubbele en onnodige toetsing te voorkomen. NRVT onderzoekt daarbij de mogelijkheid van accreditatie van de toetsende organisaties.

Wat wordt van u verwacht?
Er wordt van u als Register Taxateur onder meer verwacht dat u een compleet dossier heeft en dat u al uw overwegingen ook verwoord in uw taxatierapport. De reglementen bieden u een helder beeld van de vereisten.

De tijdsbesteding die van u gevraagd wordt voor het doorlopend toezicht zelf, is beperkt tot het periodiek verstrekken van de gevraagde informatie en de medewerking aan de audits.

EVS/IVS verplicht
De Algemene Gedrags- en Beroepsregels en reglementen van NRVT sluiten aan bij de European Valuation Standards (EVS) en International Valuation Standards (IVS). Als Register Taxateur bent u verantwoordelijk voor het naleven van deze regels en reglementen.

Geen extra kosten
NRVT brengt voor het doorlopend toezicht geen extra kosten in rekening. Wanneer een audit uitwijst dat een her-audit noodzakelijk is, dan zal NRVT de kosten van deze her-audit apart in rekening brengen.