INFORMATIE DIE U NIET MAG MISSEN                              Editie 11 november 2016

Is een 'makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst' een PTD?

In onze eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat een taxatieverklaring, waardeverklaring of een verkort taxatierapport valt binnen de definitie van de professionele taxatiedienst (PTD). We kregen daarna ook de vraag of de ‘makelaarsverklaring met de indicatie verwachte verkoopopbrengst’ ook valt onder deze definitie.

Als deze verklaring onderdeel uitmaakt van de makelaarsdienst of voor het verwerven van een makelaarsdienst (waaronder het in verkoop verkrijgen van een vastgoedobject), valt deze dienst onder de uitzonderingsregels. U mag in de hoedanigheid van makelaar een offerte opstellen voor het verwerven van een bemiddelingsopdracht van een vastgoedobject en daar ook een te verwachten verkoopopbrengst in opnemen. Deze verwachte verkoopopbrengst mag echter niet worden gebruikt voor andere doelen.

De ‘makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst’ voldoet niet aan de onderzoeks- en rapportage-eisen van een professionele taxatiedienst. Daarmee voldoet het afgeven van een dergelijke verklaring niet aan de
Algemene Gedrags- en Beroepsregels van het NRVT. Wanneer in het maatschappelijk en economisch verkeer vertrouwen aan een dergelijke verklaring wordt ontleend, valt uw dienst binnen de definitie van een PTD. In dat geval is sprake van een rapportage die moet voldoen aan de betreffende Kamerreglementen van het NRVT. Dit alles om te voorkomen dat een beperkt onderbouwde waarde gebruikt wordt als taxatiewaarde jegens derden die hier vertrouwen aan ontlenen en waar u, net als bij een regulier rapport, aansprakelijk voor kunt zijn.
1. Is de waardepeildatum gelijk aan de datum van inspectie of rapportagedatum?

Nee, dat hoeft niet.
De waardepeildatum is de datum waarop de taxatieopinie van toepassing is. Dit is de datum waarnaar de waarde is bepaald (art.1 onder t).

Volgens art. 9.11 van de kamerreglementen is het een vereiste om de waardepeildatum in de opdrachtvoorwaarden op te nemen. Hierdoor vragen veel taxateurs zich af (vooral bij een gevalideerd taxatierapport) welke datum zij als waardelpeildatum mogen opvoeren. 

De waardepeildatum hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van inspectie of rapportagedatum. Wel moet de waardepeildatum altijd vóór de rapportagedatum liggen.  

 
2. Moeten de opdrachtvoorwaarden schriftelijk ondertekend worden?

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de opdrachtvoorwaarden onderdeel uitmaken van het taxatiedossier. Maar wanneer is het ondertekenen van de opdrachtvoorwaarden door de opdrachtgever verplicht?

In artikel 9.1 van de reglementen Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) en Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) is beschreven dat de opdrachtvoorwaarden schriftelijk met de opdrachtgever worden overeengekomen én ondertekend. Dus in dit geval is het ondertekenen van de opdrachtvoorwaarden door de opdrachtgever verplicht.

Voor de Kamer Wonen en WOZ is ondertekening van de opdrachtvoorwaarden echter niet verplicht. De opdrachtgever mag ook per e-mail bevestigen.

Een digitale bevestiging van de opdrachtgever volstaat ook, wanneer de acceptatie van de opdrachtvoorwaarden via een validatie-instituut plaatsvindt.

 
Vragen aan NRVT? Kijk eerst op www.nrvt.nl onder FAQ’s.
Jaarvergadering van de IVSC

De International Valuation Standards Council (IVSC) is het instituut dat het taxatierichtlijn International Valuation Standards (IVS) opstelt en onderhoudt. Elk jaar organiseert de IVSC een jaarvergadering om de leden van de IVSC in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn bij de openbare vergaderingen van Commissies en Adviesorganen. Namens het NRVT was bestuursadviseur Aart Hordijk bij deze vergadering aanwezig van 10 t/m 12 oktober.
 
Aart Hordijk is benoemd als lid van de Membership and Standards Recognition (MSR) Board van de IVSC. De MSR Board bestaat uit 7 leden en een voorzitter. De MSR Board heeft als doel: de leden van de IVSC te assisteren bij de implementatie van de IVS op nationaal niveau; en de IVS nationaal en internationaal meer bekendheid te geven.
 
De MSR board is in september voor het eerst bij elkaar gekomen in Londen. Tijdens deze tweedaagse vergadering is besloten twee subcommittees in te stellen: één voor de high level recognition, zoals bij de EU, VN, World Bank, e.d. En een tweede die meer op nationaal niveau opereert, waar mogelijk met de lokale taxatieorganisatie(s).

Verder werden in de jaarvergadering van de IVSC ook de exposure drafts (consultatiedocumenten) besproken. De Expertcommissies van het NRVT hebben commentaar en input geleverd op deze documenten en hiermee bijgedragen aan de ontwikkelingen van de internationale taxatierichtlijn IVS.

De exposure drafts en de inhoudelijke bijdragen van de Expertcommissies van het NRVT kunt u vinden op de website van IVSC.  
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530
      
3006 DA  Rotterdam                    

www.nrvt.nl

T: 010-212 46 85
E: info@nrvt.nl