INFORMATIE DIE U NIET MAG MISSEN                              Editie 21 december 2016
Ambities NRVT

Het NRVT is een initiatief van marktpartijen en heeft de ambitie om het vertrouwen in de vastgoedsector terug te winnen door op de kwaliteit van taxateurs toe te zien. Om deze gezamenlijke ambitie te realiseren moet er nog veel gebeuren. Een basisregister staat er nu, maar op veel vlakken moeten we nu ontwikkelen en verbeteren. Samen met de betrokken partijen in de Centrale Raad hebben we onze ambities voor 2017 vastgesteld. 
  • Doorlopend Toezicht inrichten en uitvoeren: bij het NRVT komen regelmatig signalen binnen over het mogelijk onjuist handelen van taxateurs. Dit heeft ook aandacht van de pers. Deze signalen worden opgepakt en uitgezocht door het NRVT. Indien er sprake is van onjuist handelen, wordt de taxateur hierover aangesproken en wordt eventueel een klacht ingediend bij Stichting Tuchtrechtspraak NRVT over het handelen van de taxateur. Dit reactieve toezicht wordt komend jaar uitgebreid naar pro-actief toezicht (denk aan het periodiek langsgaan bij alle ingeschreven taxateurs). Het plan hiervoor is opgesteld en afgestemd met betrokken partijen. Bekijk de presentatie hier;
  • Permanente Educatie verder vormgeven: een belangrijke basis voor de kwaliteit van Register-Taxateurs is het op peil houden van kennis. Meer informatie hierover leest u in het aangepaste Reglement Permanente Educatie. De uitvoering hiervan vraagt goede afstemming met de branche en opleidingsinstituten. Daarnaast werken we komend jaar toe naar een (deels) geautomatiseerde registratie van PE-punten via de opleidingsinstituten;
  • Regelgeving verder optimaliseren: vanuit de ervaring met één jaar NRVT-regelgeving zijn diverse voorstellen gedaan om de regelgeving verder te optimaliseren. Het optimaliseren is een tijdsintensief proces van evalueren, analyseren, afstemmen, verbeteren en implementeren. Dit wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Expertcommissies. Hiermee zorgen we dat de regelgeving de gewenste kwaliteit garandeert en dat dit optimaal aansluit bij de praktijk;
  • Adviseren en informeren taxateurs: het bureau wordt adequaat ingericht om u goed bij te staan met advies en informatie over de NRVT-regelgeving, Doorlopend Toezicht en Permanente Educatie. Bekijk ons ontwikkelprogramma voor 2017;
  • Kwaliteitslabel communiceren: we gaan voor externe exposure van het kwaliteitslabel van de titel Register-Taxateur. Dit is gewenst om opdrachtgevers en het publiek bekend te maken met de kwaliteiten en voordelen die de RT-titel met zich meebrengt.
Begroting en jaarbijdrage 2017

De genoemde plannen en benodigdheden zijn opgenomen in de begroting voor 2017. Deze begroting is besproken in de Centrale Raad. De Centrale Raad ondersteunt de ambities en de daaraan gekoppelde begroting. Om deze ambities waar te maken, toe te zien op de kwaliteit van taxateurs en het vertrouwen door de markt terug te winnen, is een aanpassing in de jaarbijdrage onvermijdelijk.  
   
Het bestuur heeft een weloverwogen keuze gemaakt voor een gedeeltelijke aanpassing van de jaarbijdrage. De bijdrage voor de Kamers Wonen en WOZ blijven in 2017 gelijk aan 2016. De bijdrage voor BV en LAV worden verhoogd naar € 480,-. De korting bij inschrijving in meerdere Kamers vervalt. De hoogte van de bedragen hangt in 2017 af van de omvang van de werkzaamheden en ontwikkelingen van de afzonderlijke Kamer. Ook het aantal ingeschreven leden bij een Kamer is bepalend: meer leden in een kamer betekent dat de kosten over meer ingeschrevenen worden verdeeld. De bijdrage voor Tuchtrecht blijft gelijk aan 2016.
 
De jaarbijdrage voor 2017 wordt als volgt:

 
 Kamer Wonen  € 240,- per jaar
 Kamer WOZ  € 240,- per jaar
 Kamer BV  € 480,- per jaar
 Kamer LAV  € 480,- per jaar
 Tuchtrecht  € 30,-   per jaar
 
Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW.
PE-punten te kort in 2016?

Een belangrijke basis voor kwaliteit van Register-Taxateurs (RT) is het op peil brengen en/of houden van kennis. Een RT houdt jaarlijks zijn kennis op peil. Daarvoor is een minimaal aantal te behalen PE-punten (Permanente Educatie) afgesproken. Deze registreert de RT zelf in het puntenoverzicht op Mijn NRVT. De PE-punten uit 2016 moeten uiterlijk 31 januari 2017 geregistreerd zijn. Bijna 80% van de ingeschreven taxateurs heeft reeds PE-punten geregistreerd. 

Wanneer u onverhoopt te weinig PE-punten heeft behaald in 2016, krijgt u de mogelijkheid om deze in 2017 in te halen. De punten die u in 2016 te kort komt, worden dan bij de te behalen punten voor 2017 opgeteld. Verder uitstel van deze punten wordt niet gegeven.
 
Een voorbeeld:
U moet in 2017 minimaal 20 PE-punten behalen. In 2016 komt u 4 punten te kort. Dan worden deze 4 punten bij de 20 opgeteld. Voor 2017 moet u dus minimaal 24 PE-punten behalen en registreren. De PE-punten 2017 moeten uiterlijk 31 januari 2018 geregistreerd zijn. 
Permanente Educatie 2017

U krijgt als taxateur in 2017 meer vrijheid in het kiezen van opleidingen die passen bij uw niveau en interessegebied. Gelijktijdig is ook een verplicht deel per Kamer ingesteld. Dit is kennis waarvan de Expertcommissies vinden dat alle taxateurs uit een bepaalde Kamer die in 2017 moeten opdoen. De gedrags- en beroepsregels van het NRVT zijn daarvan een voorbeeld.
 
Meer informatie hierover leest u in het aangepaste Reglement Permanente Educatie.
 
Het minimum aantal  te behalen PE-punten voor alle Kamers wordt 20 punten. Er is in 2017 sprake van een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte. De verdeling is als volgt:
  1. verplicht: 6 punten per Kamer
  2. facultatief*: 9 punten
  3. vrije ruimte*: 5 punten (25%)
* Wanneer u in meer dan één Kamer bent ingeschreven, gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle Kamers. U kunt een facultatieve cursus en het vrije deel dus voor meerdere kamers gebruiken. Zie onderstaande tabel voor het overzicht.
 
 Taxateur is
 ingeschreven in:
 I. Verplicht  II. Facultatief III. Vrij Totaal
 1 werkkamer  6 9 5 20
 2 werkkamers  6 + 6 9 5 26
 3 werkkamers  6 + 6 + 6 9 5 32
 4 werkkamers  6 + 6 + 6 + 6 9 5 38
 
Welke cursussen u kunt volgen in 2017 staat binnenkort op de website van het NRVT. Hier staat ook beschreven hoe u de vrije ruimte kunt invullen. 
Taxeren van portefeuilles van woningcorporaties in het kader van de jaarrekening

Op grond van de nieuwe Woningwet dienen toegelaten woningcorporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van de marktwaarde, conform het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ zoals dat gepubliceerd is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (16 december 2016, Staatscourant 2016 nr. 67521). Dit is voor veel woningcorporaties en haar taxateurs ingrijpend en vraagt om een omslag in de werkwijze.
 
Het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ biedt woningcorporaties en taxateurs handvatten om tot waardering van hun vastgoedportefeuilles op marktwaarde te komen. Register-Taxateurs die opdracht voor dergelijke portefeuilletaxaties ontvangen, kunnen gevraagd worden een Aannemelijkheidsverklaring voor een gedeelte van de portefeuille af te geven.
 
De Aannemelijkheidsverklaring is in strikte zin geen professionele taxatiedienst, zoals gedefinieerd in de reglementen van het NRVT. Het NRVT heeft in overleg met het Ministerie en andere belanghebbenden het tijdelijk toepassen van deze werkwijze toegestaan voor de bij haar geregistreerde taxateurs, die zich met deze taxatiewerkzaamheden bezighouden.
 
LET OP! de Aannemelijkheidsverklaring is enkel tijdelijk van toepassing op portefeuilletaxaties ten behoeve van de jaarrekening van woningcorporaties, conform het ‘Handboek modelmatig waarderen’. Voor alle overige waarderingen is het gebruik niet toegestaan!
 
Wanneer u als taxateur wordt gevraagd om een Aannemelijkheidsverklaring, dient u dit direct te melden bij het NRVT. Dit kan telefonisch (010- 212 4685) of per e-mail (info@nrvt.nl). Het NRVT registreert deze aantekening. Bij doorlopend toezicht van het NRVT, houdt het NRVT hier rekening mee.
 
In de Handreiking Aannemelijkheidsverklaring vindt u instructies en meer informatie over hoe het NRVT met de aannemelijkheidsverklaring omgaat. Daarnaast vindt u ook informatie op de website www.woningwet2015.nl.

 
Uitschrijven

De uitschrijftermijn is verlengd. Indien u zich wilt uitschrijven uit een Kamer of uit het Register, dan kan dit per mail of per post vóór 31 januari 2017. Hoe u zich kunt uitschrijven, leest u hier
Het NRVT wenst u fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2017!

Het bureau van het NRVT is gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw.
Vanaf 2 januari 2017 zijn wij u graag weer van dienst. 
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530
      
3006 DA  Rotterdam                    

www.nrvt.nl

T: 010-212 46 85
E: info@nrvt.nl