editie 18 juli 2017
        In deze nieuwsbrief:
  1. Nieuwe reglementen per 1 juli 2017
  2. Mag een kopie-koopovereenkomst worden toegevoegd aan een taxatierapport?
  3. Toelichting op niet-marktwaardetaxaties en partijdeskundig waardeadvies
  4. Nieuwe statuten Stichting NRVT
  5. European Real Estate Society 2017

Nieuwe reglementen per 1 juli 2017

In de nieuwsbrief van 20 juni 2017 heeft u kunnen lezen over de stappen die zijn en worden gezet om de NRVT-reglementen eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Daarnaast werken wij toe naar een verdere aansluiting op de internationale taxatiestandaarden. Dit doen we om de regeldruk voor u als Register Taxateur te verminderen.
 
Een eerste stap is gezet met het eenduidig maken van de reglementen. De Expertcommissies van het NRVT hebben hiervoor per reglement een voorstel uitgebracht, dat op 15 juni jl. door de Centrale Raad is vastgesteld en op 21 juni jl. door het NRVT-bestuur is goedgekeurd. Per 1 juli jl. zijn deze wijzigingen ingegaan. Naast het doorvoeren van eenduidigheid, zijn tekstuele onduidelijkheden aangepakt, is een aantal onnodige artikelen geschrapt en een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Dit alles als opmaat naar de fundamentele aanpassing van de reglementen. Hierover hebben we u in de nieuwsbrief van juni jl. geïnformeerd.
 
Op 1 juli jl. zijn de aangepaste reglementen gepubliceerd op onze website www.nrvt.nl. Hieronder ziet u een overzicht van de aangepaste reglementen en wijzigingen.
 

 Reglementen per 1 juli 2017  Wijzigingen per 1 juli 2017
 Algemene Gedrags- en Beroepsregels  Wijziging Algemene Gedrags- en Beroepsregels
 Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed  Wijzigingen reglement BV
 Addendum Grootzakelijk Vastgoed  Wijzigingen addendum GZV
 Reglement Landelijk en Agrarisch Vastgoed  Wijzigingen reglement LAV
 Reglement Wonen  Wijzigingen reglement Wonen

 

Mag een kopie-koopovereenkomst worden toegevoegd aan een taxatierapport?

Het NRVT kreeg onlangs de vraag van een taxateur of een kopie-koopovereenkomst mag worden toegevoegd aan een taxatierapport. De taxateur vroeg zich af of het ontvangen van een kopie-koopovereenkomst de suggestie zou wekken dat een wenswaarde wordt gevraagd.

Een kopie-koopovereenkomst wordt gezien als informatiebron. In de regel is er daarom door het toevoegen van een kopie-koopovereenkomst niet automatisch sprake van het doorgeven van een wenswaarde. Ook wanneer u als taxateur het van belang vindt om een kopie-koopovereenkomst op te vragen, zodat u uw waardering goed kunt uitvoeren, is er geen bezwaar. De kopie-koopovereenkomst kunt u dus als bijlage opnemen in het taxatierapport.

Als u zelf van mening bent dat u door het ontvangen van de kopie-koopovereenkomst niet meer objectief kunt taxeren of voelt dat u onder druk komt te staan, kunt u overwegen de opdracht terug te geven.
Toelichting op niet-marktwaardetaxaties en partijdeskundig waardeadvies
 
Als geregistreerde taxateur kunt u opdracht krijgen om niet-marktwaardetaxaties en/of taxaties voor een ander doel dan financiële jaarverslaglegging en kredietverstrekking uit te voeren. Ook kunt u als taxateur opdracht krijgen om advies uit te brengen, waarvoor uw specifieke kennis van het vak is vereist. Hoe u daar als taxateur mee om kunt gaan, leest u in de ‘Toelichting op niet-marktwaardetaxaties en partijdeskundig waardeadvies’. De toelichting vindt u ook op onze site onder ‘Kamers en Reglementen’. 
Nieuwe statuten Stichting NRVT

Op 1 juli jl. zijn de nieuwe statuten van de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs gepubliceerd op de site van het NRVT (www.nrvt.nl). In de nieuwe statuten zijn wijzigingen aangebracht om de weef- en constructiefouten in de governance structuur waar we afgelopen anderhalfjaar tegenaan liepen te herstellen.

De wijzigingen hebben vooral betrekking op de taken en bevoegdheden van de organen binnen het NRVT. Belangrijk is dat de afstemming tussen de expertcommissies en het NRVT-bureau is vereenvoudigd. De eerdere structuur beperkte een intensieve samenwerking. Een andere belangrijke wijziging is dat de leden van de Centrale Raad vanaf nu kunnen afstemmen met hun achterban. In de vorige statuten was er sprake dat deze leden ‘geen last en ruggenspraak’ mochten hebben. Dit is vervallen, waardoor de achterban beter kan worden geïnformeerd en zo beter wordt betrokken bij de ontwikkelingen van het NRVT. Daarnaast is een Raad van Toezicht (RvT) ingevoerd. De RvT houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en staat het Bestuur met raad terzijde.
 
De statuten van Stichting NRVT kunt u hier downloaden. 
European Real Estate Society 2017

Van 28 juni tot en met 1 juli is de jaarlijkse European Real Estate Society (ERES) conferentie voor vastgoed onderzoekers gehouden, dit keer in Delft aan de TU. De dag voorafgaand aan de officiële conferentie worden promovendi in de gelegenheid gesteld om de vorderingen die zij met hun onderzoek maken voor te leggen aan collega promovendi en deskundigen op hun vakgebied. Dit heeft tot doel om waardevolle suggesties te krijgen en ‘dead end streets’ in hun onderzoek te voorkomen. Daarvoor hadden zich 36 onderzoekers al dan niet in team verband opgegeven.
 
De officiële conferentie was gegroepeerd rondom 12 thema’s en separate panelsessies over onderwerpen als  vastgoed markten en economie, management van ondernemingsvastgoed, educatie maar ook architectuur, stadsvernieuwing, volkshuisvesting en huur/verhuur vaststelling en taxaties.

Voor één van de sessies over taxaties hadden Aart Hordijk (NRVT bestuurslid) en Sake van den Berg (voorzitter Expertcommissie BV) een praktijk artikel geschreven. Dit artikel gaat over wat het inhoudt om compliant te zijn met Internationale Taxatie Standaarden IVS en EVS. Om één en ander in een breder perspectief te plaatsen, zijn ook de Amerikaanse taxatie standaarden met de IVS en EVS vergeleken aangezien die grotendeels ‘rule based’ zijn opgezet in tegenstelling tot IVS en EVS die voornamelijk ‘principle based’ zijn opgezet. Zowel de regelgeving voor wat betreft ethiek en gedragscode wordt in het artikel beknopt behandeld als een viertal situaties waar een taxateur in de praktijk tegenop loopt en het lastig is om compliant aan IVS dan wel aan EVS te zijn. Sake van den Berg heeft daarbij dilemma’s toegelicht rondom thema’s als onpartijdig en onafhankelijk, taxatie versus taxatie advies, niet-marktwaardetaxaties en vertrouwelijkheid versus transparantie.

Naar aanleiding van het artikel ontspon zich een levendige discussie waarbij de conclusie was dat ethiek en gedragscode in principe in alle standaarden gelijk zouden moeten zijn, maar dat daar nog wel aan gewerkt moet worden. Na afloop van de conferentie is er nog een verzoek uit Portugal gekomen om het artikel te mogen gebruiken bij assessment voor taxateurs door een taxateursvereniging aangesloten bij TEGoVA.
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA  Rotterdam            
       


www.nrvt.nl

T: 010-212 46 85
E: info@nrvt.nl