editie 10 oktober 2017
        In deze nieuwsbrief:
  1. Hoeveel PE-punten heeft u al behaald?
  2. Kamer WOZ wordt een zelfstandige Kamer
  3. Nieuw model taxatierapport woonruimte per 1 april 2018
  4. Peter van Arnhem over het Highest And Best Use-beginsel

Hoeveel PE-punten heeft u al behaald?


Vanaf april 2017 hebben wij, in samenwerking met verschillende opleiders, uw behaalde PE-punten voor de verplichte en facultatieve cursussen vastgelegd. Op woensdag 25 oktober 2017 ontvangt u van ons per e-mail een totaaloverzicht van uw PE-punten. In het extranet ‘Mijn NRVTkunt u dit overzicht nu al downloaden.

Controleer uw punten
Het is belangrijk dat u de punten controleert op juistheid. Als u ziet dat er cursussen/punten ontbreken, meldt u dat dan bij de betreffende opleider. De opleider geeft dan aan ons door dat u de cursus heeft gevolgd en daarmee de PE-punten heeft behaald, waarna wij de PE-punten alsnog voor u vastleggen.
Kamer WOZ wordt een zelfstandige Kamer

Het belang en de toepassing van de WOZ-waarde is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De specifieke eisen waaraan een WOZ-waardering moet voldoen (en het gehele waarderingsproces eromheen), wijken substantieel af van taxaties van woningen, bedrijfsmatig vastgoed en landelijk vastgoed. NRVT erkent deze verschillen. De Kamer WOZ wordt daarom per 1 januari 2018 een zelfstandige Kamer binnen NRVT.  

Overgangsregeling komt dan te vervallen
De overgangsregeling, op grond waarvan WOZ-taxateurs zich vóór 1 januari 2019 ook in een andere Kamer moeten inschrijven, komt dan te vervallen. De Kamer WOZ is nu nog een kopkamer. Dit betekent dat WOZ-taxateurs ook ingeschreven dienen te zijn in één van de andere Kamers en aan de permanente educatie en/of portfoliovereisten van die Kamer(s) moeten voldoen. Dit is voor WOZ-taxateurs extra belastend en voegt niets toe aan de wijze waarop zij hun taxaties verrichten. Met de Kamer WOZ als zelfstandige Kamer hoeven taxateurs die alleen zijn ingeschreven in de Kamer WOZ uitsluitend aan de verplichtingen van die Kamer te voldoen. Dit geldt uiteraard niet wanneer zij naast WOZ-taxaties ook andere vastgoedobjecten taxeren. In dat geval dienen zij ook in de betreffende Kamer te zijn ingeschreven.

Nieuw reglement
Op dit moment werken wij hard aan een fundamentele herziening van de reglementen van NRVT. In een nieuw reglement zal de toetreding tot de Kamer WOZ en de vereisten gedurende de inschrijving worden geregeld.
Nieuw model Taxatierapport woonruimte per 1 april 2018
NRVT heeft in samenwerking met CHF, NHG, NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar het nieuwe model Taxatierapport woonruimte april 2018 vastgesteld. Dit model gaat het huidige model Taxatierapport financiering woonruimte van 2017 vervangen. Het nieuwe model staat inmiddels op de website van NRVT:
 
Klik hier voor het nieuwe model Taxatierapport woonruimte dat op 1 april 2018 wordt ingevoerd.
 
Verbeteringen
Het nieuwe model heeft als doel de kwaliteit van taxaties en het validatieproces te verhogen. Verbeteringen die zijn opgenomen, hebben onder andere betrekking op duurzaamheid, de onderbouwingsmethodiek bij de vergelijking met referentieobjecten, het toevoegen van de uniforme meetstaat en uniforme verbouwingsspecificatie als bijlage bij het taxatierapport en het verhogen van de betrouwbaarheid van de modelwaarderapporten.
 
Inmiddels is dit nieuwe model beschikbaar gesteld aan de validatie-instituten en softwareontwikkelaars, zodat zij de taxatiesoftware voor de invoering kunnen aanpassen en testen.
 
Overige modellen per 1 juni 2018
De modellen ‘Taxatierapport bijzonder beheer woonruimte’, ‘Taxatierapport transactie woonruimte individueel’ en ‘Taxatierapport transactie woonruimte complex’ worden uiterlijk 1 december 2017 gepubliceerd, zodat de marktpartijen vanaf dat moment de wijzigingen technisch kunnen implementeren. Op 1 december 2017 kunt u de genoemde modellen vinden op onze website, www.nrvt.nl.


Meer weten?
De nieuwe modellen zijn ook als onderwerp voor de permanente educatie in het eerste kwartaal 2018 opgenomen. Wij zullen te zijner tijd een nadere toelichting en veelgestelde vragen met antwoorden beschikbaar stellen. Als u nog vragen heeft over de nieuwe modellen, stuur dan een e-mail naar: ec-wonen@nrvt.nl.
Peter van Arnhem over het Highest And Best Use-beginsel
Waarom moeten Register-Taxateurs rekening houden met het Highest And Best Use-principe? En wat is HABU precies? U leest het in deze opinieblog van Peter van Arnhem: Zin en onzin over Highest And Best Use.
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA  Rotterdam
www.nrvt.nl             
       

T: 010-212 46 85
E: info@nrvt.nl