editie 20 juni 2017
        In deze nieuwsbrief:
 1. De Centrale Raad spreekt het vertrouwen uit over het NRVT
 2. Bericht van het Bestuur
 3. NRVT-reglementen 
 4. Handreiking ‘Niet-marktwaardetaxaties en adviesdiensten’
 5. Statutenwijziging

De Centrale Raad spreekt het vertrouwen uit over het NRVT

Op donderdagmiddag 15 juni heeft de Centrale Raad haar vertrouwen en steun uitgesproken in het NRVT en het NRVT-bestuur. Dit heeft de Centrale Raad gedaan mede naar aanleiding van de brief van de AFM/DNB van 14 juni 2017. De Centrale Raad is het regelgevende orgaan van het NRVT, bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers en brancheorganisaties, en uit vertegenwoordigers van andere belanghebbende partijen alsmede de voorzitters van de Expertcommissies als adviserende leden. De vertegenwoordigers van de opdrachtgevers in de Centrale Raad zien dat er dankzij het NRVT in de afgelopen anderhalf jaar significante verbeteringen optreden in de kwaliteit van de taxaties en de taxatierapporten.

Op initiatief van de vertegenwoordigers van de opdrachtgevers in de Centrale Raad, heeft de vergadering unaniem het volgende aangegeven:

De Centrale Raad:

 • ondersteunt het NRVT als hèt instituut voor regulering van de taxateurs en voor de kwaliteit van de dienstverlening door taxateurs;
 • onderschrijft het beleid van het NRVT en de ontwikkelingen die plaatsvinden;
 • spreekt het vertrouwen uit in het huidige interim-bestuur;
 • ziet dat er in de afgelopen anderhalf jaar significante verbeteringen in de kwaliteit van de taxaties en de taxatierapporten zijn opgetreden;
 • spreekt zijn waardering uit voor de voortgang die gemaakt is en wordt, op onder meer het gebied van Permanente Educatie, Doorlopend Toezicht, Jaarverslaggeving, de statuten en het in lijn brengen van de regelgeving met de internationale standaarden;
 • onderkent dat de huidige inkomsten van het NRVT op termijn niet toereikend zijn om adequaat doorlopend toezicht in te richten;
 • is van mening dat er één tuchtcollege voor NRVT-taxaties dient te blijven, waarbij de verdere ontwikkeling in samenspraak met de bestaande tuchtcolleges dient plaats te vinden;
 • is van mening dat de kaderstelling van de Permanente Educatie een taak van het NRVT is;
 • betreurt en veroordeelt de recente actie van het bestuur van RICS Nederland om het vertrouwen in de NRVT op te zeggen.
Bericht van het Bestuur

In het Bericht van het Bestuur geeft het NRVT-bestuur u een samenvatting van de recente ontwikkelingen omtrent het NRVT. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: Brief van AFM/DNB, RICS, Statutenwijziging, Regelgeving en Doorlopend Toezicht. >> Bericht van het Bestuur

 
NRVT-reglementen
 
De NRVT gedrags- en beroepsregels en reglementen zijn inmiddels anderhalf jaar van kracht. Vanuit de praktijk heeft het NRVT-Bureau signalen ontvangen over onduidelijkheden en knelpunten in de reglementen. Door het stapeleffect van verschillende reglementen, die op elkaar lijken, speelt in de praktijk de vraag welke status de separate regelingen hebben en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dit alles heeft gevolgen voor de werkwijze, werkdruk en de gepercipieerde aansprakelijkheid van u als taxateur.

Het NRVT-bestuur heeft daarom besloten de NRVT-reglementen eenvoudiger, overzichtelijker en werkbaarder te maken, zodat de regeldruk wordt verminderd zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteitseisen die aan u als taxateur zijn gesteld.
 
Het NRVT heeft in de afgelopen periode de NRVT-reglementen tweeledig aangepakt: 
 1. Het laaghangend fruit: diverse omissies en onduidelijkheden in de regelgeving die vragen om een correctie of een verduidelijking.
 2. Het hooghangend fruit: regels die te gedetailleerd zijn en die ‘principle based’ benaderd moeten worden, en wel aansluitend op de internationale standaard IVS of Europese standaard EVS.
 
Laaghangend fruit
Het NRVT-Bureau heeft in samenwerking met de Expertcommissies het laaghangend fruit in kaart gebracht. De Expertcommissies hebben ter verbetering van het laaghangend fruit een voorstel uitgebracht en deze in de Centrale Raad van 15 juni 2017 ingebracht.  De Centrale Raad heeft de voorgestelde wijzigingen vastgesteld. Het Bestuur zal in zijn vergadering op 21 juni 2017 deze wijzigingen goedkeuren. De aangepaste reglementen zullen naar verwachting begin juli worden gepubliceerd.
 
Hooghangend fruit
Het NRVT-bestuur wil begin 2018 een nieuw stelsel van regelgeving beschikbaar hebben dat ‘principle based’ is opgesteld, aansluitend en aanvullend op EVS/IVS. Wel moest er een onderzoek plaatsvinden naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een dergelijk stelsel. Het bestuur heeft daarom in overleg met de Centrale Raad aan prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS van Nyenrode Business Universiteit opdracht gegeven om onderzoek te doen. Dit resulteerde in een door hem opgestelde ‘Contourenschets’ (d.d. 9 juni 2017) die hij in de Centrale Raad heeft gepresenteerd. De Centrale Raad heeft ingestemd met de contourenschets en het bestuur verzocht om conform de daarin aangegeven lijn tot aanpassing van de regelgeving over te gaan. Het bestuur heeft de ambitie om eind 2017 een concept voor de nieuwe ‘principle based’ regelgeving te presenteren. 
 
Handreiking 'Niet-marktwaardetaxaties en adviesdiensten'

Zoals u in het voorgaande bericht kunt lezen, worden de NRVT-regels op onderdelen als problematisch ervaren voor de dagelijkse praktijk. Deze problematiek ziet niet op marktwaardetaxaties ten behoeve van de financiële jaarverslaglegging en kredietverstrekking maar op professionele taxatiediensten met een andere taxatiebasis dan de marktwaarde alsmede op adviesdiensten door de geregistreerde taxateur.
 
In belangrijke mate is de problematiek terug te voeren op verschillen tussen het open (principle based) stelsel van de European Valuation Standards (EVS) dan wel International Valuation Standards (IVS) en het gesloten (rule based) stelsel van de regels van het NVRT. Deze situatie is onwenselijk. Met de Handreiking ‘Niet-marktwaardetaxaties en adviesdiensten’ wordt beoogd meer duidelijkheid te scheppen. De Handreiking is bedoeld voor de geregistreerde taxateur in de kamers Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed.
 
Het NRVT brengt begin juli 2017 de Handreiking uit. Houd hiervoor ons nieuwsbrief in gaten!
Statutenwijziging

Het huidig bestuur heeft sinds zijn aantreden in september 2016 geconstateerd dat er belangrijke weeffouten zitten in de statuten van het NRVT. De Centrale Raad heeft eind 2016 het bestuur gevraagd een voorstel te doen voor het aanpassen van de statuten. Het bestuur heeft hierover diverse overleggen gevoerd, intern en met betrokken partijen. Inmiddels heeft het bestuur hierin flinke slagen kunnen maken.

In de vergadering van vorige week is een concept van een integrale statutenwijziging besproken en definitief vastgesteld door de Centrale Raad. Het bestuur zal in zijn vergadering van 21 juni 2017 tot deze wijzigingen besluiten, waarna de akte nog deze maand door de notaris kan worden gepasseerd.

Veder zijn de profielschetsen voor bestuurders en de te rekruteren leden van de Centrale Raad van Toezicht door de Centrale Raad geaccordeerd.

Nadat de akte is gepasseerd, zullen de oude statuten op de website worden vervangen door de nieuwe. Ook worden de nieuwe profielschetsen op de website gepubliceerd. Wij zullen u hierover tijdig op de hoogte brengen. 
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA  Rotterdam            
       


www.nrvt.nl

T: 010-212 46 85
E: info@nrvt.nl