editie 8 maart 2017
    
     ONDERWERPEN
  1. Registratie PE-punten vereenvoudigd
  2. Banken mogen geen waardeverklaring vragen
  3. Doorlopend Toezicht NRVT
  4. Borgen van onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit taxateur
  5. Register-Taxateur tijdelijk geschorst
  6. Taxatierichtlijnen IVS en EVS
  7. NRVT heeft een driehoofdig bestuur

Registratie PE-punten vereenvoudigd


Vanaf april 2017 legt het NRVT in samenwerking met de opleiders de PE-punten voor u vast. Het gaat hierbij om de PE-punten voor de verplichte en facultatieve cursussen. U hoeft deze punten niet meer zelf vast te leggen in Mijn NRVT.
 
Ook cursussen die u in de periode van januari tot en met maart 2017 heeft gevolgd, worden voor u met terugwerkende kracht vastgelegd. Heeft u in de tussentijd al cursussen vastgelegd in Mijn NRVT? Dan zullen wij deze gegevens voor u controleren en indien nodig aanvullen. Bewijzen van deelname hoeft u niet meer te uploaden.    
 
Vastleggen PE-cursussen door NRVT 
Wat kunt u vanaf april 2017 van ons verwachten? Wanneer u een cursus heeft gevolgd en afgerond, dan geeft de opleider dat door aan het NRVT. Wij  leggen vervolgens de cursus en de bijbehorende PE-punten voor u vast. Hoe snel dat plaatsvindt, hangt af van het aanleveren van de gegevens door de opleider.      
 
Vastleggen Activiteiten door uzelf
De punten die u heeft behaald in de ‘vrije ruimte’ (activiteiten) kunnen wij niet voor u vastleggen. Denk daarbij aan het bijwonen van seminars, (branche)bijeenkomsten en vaardigheidstrainingen, overige cursussen, het schrijven van een artikel of docentschap. Deze PE-punten legt u zelf vast in Mijn NRVT onder ‘Activiteiten’.

Overzicht van uw PE-punten
Op Mijn NRVT vindt u een overzicht van uw PE-punten. Vanaf juni 2017 ontvangt u ook van ons elk kwartaal een actueel overzicht van uw PE-punten. Zo blijft u op de hoogte van de stand van uw PE.  
 
Melden bij opleider
Het is belangrijk dat u, bij het ontvangen van uw PE-overzicht, controleert of het aantal vastgelegde punten juist is. Indien er cursussen/punten ontbreken, meld dat dan bij de opleider, niet bij het NRVT. De opleider moet namelijk bevestigen dat u de cursus heeft gevolgd en daarmee de PE-punten heeft behaald. De opleider geeft dat door aan het NRVT. Wij leggen vervolgens de PE-punten voor u vast.

Banken mogen geen waardeverklaring vragen


Het NRVT heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de brancheorganisaties gesproken over de waardeverklaring. Door alle betrokkenen is bevestigd dat banken geen waardeverklaring meer mogen vragen en Register-Taxateurs mogen deze niet afgeven. Want wanneer er aan het schriftelijk rapporteren over de waarde van een vastgoedobject in het maatschappelijk en economisch verkeer vertrouwen wordt ontleend, is er sprake van een professionele taxatiedienst en moet er een volledige taxatie worden uitgevoerd. Een waardeverklaring is geen volledige taxatie en voldoet niet aan de eisen van de professionele taxatiedienst.
 
Als een bankmedewerker u vraagt om een waardeverklaring te verstrekken, kunt u de betreffende bankmedewerker hierop aanspreken. Wordt u niet gehoord, dan horen wij dat graag. U kunt dit per e-mail (info@nrvt.nl) melden bij het NRVT.

Doorlopend Toezicht NRVT


Sinds 2016 voert het NRVT toezicht uit op het handelen van de bij NRVT geregistreerde taxateurs. Dit Doorlopend Toezicht wordt komend jaar verder uitgebouwd waarbij zal worden samengewerkt met andere toezichthoudende organisaties.

Actief inspelen op meldingen
Sinds de start van Doorlopend Toezicht worden meldingen van een Register-Taxateur over een andere Register-Taxateur al actief opgevolgd, vooral daar waar sprake is van onjuist handelen. Na analyse van de melding wordt de betreffende Register-Taxateur benaderd en op zijn of haar handelen bevraagd. Soms worden aanvullende taxaties opgevraagd. Indien sprake is van onjuist handelen wordt de Register-Taxateur hierop aangesproken. Afhankelijk van het vergrijp en de verklaring van de taxateur kan het dan bij een formele waarschuwing blijven. In ernstige gevallen dient het NRVT een klacht in bij het tuchtcollege van Stichting Tuchtrechtspraak NRVT.

Waar gaan de meldingen vooral over?
De top 3 van meest voorkomende meldingen gaan over Register-Taxateurs die:
   -   structureel ondeugdelijke taxatierapporten opleveren;
   -   in strijd met de regelgeving waardeverklaringen afgeven;
   -   niet onafhankelijk zijn of partijdig optreden.

Uitbreiding Doorlopend Toezicht in 2017
In 2017 worden ook gerichte controles uitgevoerd op basis van steekproeven en/of risico-profielen. De komende maanden worden hier de eerste pilots voor uitgevoerd. Daarbij kan het NRVT onder andere taxatierapporten opvragen samen met opdrachtbrieven. Maar ook een bezoek aan de Register-Taxateur wordt ingevoerd, waarbij de praktijk ter plaatse wordt doorgelicht.

Het NRVT benadrukt dat het geen resultaten uit het Doorlopend Toezicht publiceert die tot individuele taxateurs of taxatie organisaties te herleiden zijn.

Borgen van onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit taxateur


De onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit van de vastgoedtaxateur is regelmatig onderwerp van vragen en discussie. Laat de taxateur zich bij het vaststellen van de marktwaarde niet beïnvloeden? Is hij daarin voldoende objectief en onafhankelijk? De regelgeving van het NRVT stelt dat u als geregistreerde taxateur bij de uitvoering van de professionele taxatiedienst te allen tijde onafhankelijk, objectief en integer moet handelen.

In de praktijk is gebleken dat het soms moeilijk is om te bepalen of u de gevraagde professionele taxatiedienst wel of niet mag leveren. Daarom werkt de Expertcommissie Wonen van het NRVT samen met diverse marktpartijen aan een uitgebreide toelichting op de regelgeving met betrekking tot onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit van de taxateur. In deze toelichting staan praktijkvoorbeelden om u duidelijkheid en handvatten te geven bij het maken van een juiste afweging. Binnenkort brengen wij deze toelichting uit. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

Register-Taxateur tijdelijk geschorst


Het NRVT heeft een klacht ingediend bij het Tuchtcollege van Stichting Tuchtrechtspraak NRVT over het handelen van een Register-Taxateur. Het NRVT verwijt de taxateur te hebben gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit, zoals vastgelegd in de Algemene Gedrags- en Beroepsregels. Het NRVT heeft het Tuchtcollege verzocht de taxateur per direct voor de duur van de klachtprocedure te schorsen.
 
De taxateur heeft een vastgoedobject vanaf 2012 als makelaar in de verkoop. Hetzelfde object heeft de taxateur tweemaal getaxeerd in 2016. Beide rapporten hebben dezelfde waardepeildatum, maar twee sterk afwijkende marktwaarden. De taxateur heeft verklaard dat hij met zijn tweede taxatierapport de eigenaar inzicht heeft willen geven in de restwaarde na een dreigende veilingverkoop. Daarnaast heeft de taxateur een concept-koopovereenkomst opgesteld waarbij een familielid het object voor het laagst getaxeerde bedrag zou kopen.
 
Het Tuchtcollege stelt onder meer vast dat de taxateur, in beide rapporten, expliciet in strijd met de waarheid heeft vermeld dat hij niet eerder was betrokken bij het vastgoedobject of de opdrachtgever. Het Tuchtcollege is van oordeel dat het NRVT erop moet kunnen vertrouwen dat een Register-Taxateur zijn ethische beroepsnormen en -waarden uitdraagt en naleeft. Getoetst aan de onderhavige situatie levert dit ernstige vermoedens op dat de Register-Taxateur in strijd heeft gehandeld met de Algemene Gedrags- en Beroepsregels van het NRVT, zodat een tijdelijke maatregel op zijn plaats is. De verklaring van de taxateur heeft deze vermoedens niet kunnen weerleggen. De Register-Taxateur is per direct geschorst, tot het Tuchtcollege zich volledig heeft uitgesproken over de klacht van het NRVT. Die uitspraak wordt uiterlijk 31 maart 2017 verwacht.
 
De uitspraak van het Tuchtcollege over de voorlopige schorsing is gepubliceerd op de website van NRVT (klik hier).

Taxatierichtlijnen IVS en EVS


International Valuation Standards (IVS) 2017
De nieuwe IVS-richtlijnen 2017 zijn beschikbaar. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door IVSC en zijn alleen beschikbaar in het Engels. U kunt de richtlijnen IVS 2017 downloaden via www.ivsc.org of Mijn NRVT
 
European Valuation Standards (EVS) 2016
De EVS-richtlijnen zijn vastgesteld door TEGoVa. Deze richtlijnen staan in het Blue Book (EVS 2016). Het Blue Book 2016 is momenteel alleen beschikbaar in het Engels. TEGoVa verwacht de Nederlandse vertaling medio april/mei 2017 beschikbaar te kunnen stellen. De richtlijnen EVS 2016 kunt u downloaden via www.TEGoVA.org of via Mijn NRVT.

NRVT heeft driehoofdig bestuur


Het NRVT heeft met ingang van 2 februari 2017 een driehoofdig bestuur. De Centrale Raad is unaniem akkoord gegaan met het aanstellen van de bestuursadviseurs Aart Hordijk en Ed Schless als bestuurders. Het bestuur bestaat nu uit Hamith Breedveld (voorzitter), Aart Hordijk (secretaris) en Ed Schless (penningmeester).
 
De Centrale Raad heeft vertrouwen uitgesproken in dit bestuur en hen aangesteld tot en met de Centrale Raad vergadering in april 2018. Dit bestuur neemt tot die tijd zijn verantwoordelijkheid in de verdere ontwikkeling van het NRVT. Tijdens de Centrale Raad vergadering in april 2018 zal de jaarrekening 2017 worden vastgesteld en een nieuw bestuur worden geïnstalleerd.
 
De komende maanden werkt het bestuur samen met alle betrokkenen aan de regelgeving en de vernieuwing van de governance. Het bestuur heeft in afstemming met de Centrale Raad het initiatief genomen om met alle brancheorganisaties om tafel te gaan zitten. “Het is belangrijk om ten aanzien van de gesignaleerde knelpunten gezamenlijk tot een constructieve oplossing te komen”, aldus Hamith Breedveld, bestuursvoorzitter NRVT. Brancheorganisaties hebben positief gereageerd op dit initiatief van het NRVT.
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530
      
3006 DA  Rotterdam                    

www.nrvt.nl

T: 010-212 46 85
E: info@nrvt.nl