editie 15 november 2017
        In deze nieuwsbrief:
 1. Consultatie NRVT-reglementen 2018 gestart
 2. Meetinstructies en Fotowijzer per 1 januari 2018
 3. Korte enquête competentieprofielen taxateurs
 4. Besluiten jaarvergadering IVSC 2017
 5. Dylan Dresens over de waardeverklaring en risico voor de consument
Consultatie NRVT-reglementen 2018 gestart

Vanaf het begin van dit jaar is gewerkt aan de vernieuwing van de NRVT-reglementen. De regelgeving wordt ‘principle based’, met als uitgangspunt EVS of IVS. Naar dit nieuwe stelsel van regelgeving is voor de zomer onderzoek gedaan door prof. Berkhout van Nijenrode Real Estate Center. De resultaten uit het onderzoek zijn door hem vertaald naar een 'contourenschets'. Deze contourenschets is vastgesteld door de Central Raad, waarna de uitwerking van de ‘principle based’ regelgeving is gestart. Het concept van de nieuwe reglementen is nu gereed. Deze maand is gestart is met de 'consultatie'. Deze 'consultatie' is een belangrijke stap om stakeholders de mogelijkheid te geven om te reageren op de opgestelde concepten. 

 

Een nieuwe vereenvoudigde opzet van NRVT-reglementen

De huidige vier kamerreglementen, maken plaats voor één bondig Reglement Kamers. De definities zijn daarbij ondergebracht in één apart reglement. Hierdoor is eenduidigheid over de reglementen heen gewaarborgd. De regels voor het taxeren van grootzakelijk vastgoed zijn opgenomen in een afzonderlijk subreglement.
 
Praktijkhandreikingen per Kamer
Aanvullend op de reglementen worden per Kamer praktijkhandreikingen opgesteld. De praktijkhandreikingen bieden de Register Taxateur praktische handvatten. De Expertcommissie van de betreffende Kamer bepaalt de inhoud van de praktijkhandreikingen.
   
Consultatie
De conceptreglementen liggen nu ter consultatie voor aan de leden van de Centrale Raad en andere stakeholders. Daarnaast zijn de conceptreglementen op de website gepubliceerd, zodat ook andere betrokkenen en geïnteresseerden hun feedback kunnen geven. Op basis van de reacties komen de Expertcommissies met een definitief voorstel ter besluitvorming richting de Centrale Raad.
Meetinstructies en Fotowijzer per 1 januari 2018 

Om te zorgen voor uniformiteit en transparantie in het meten en beschrijven van woningen, hebben de samenwerkende organisaties NRVT, NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Waarderingskamer de meetinstructies en Fotowijzer opgesteld. De meetinstructies hebben tot doel op een eenvoudige wijze de gebruiksoppervlakte en de brutoinhoud van woningen te meten volgens de norm NEN 2580. De Fotowijzer heeft tot doel uniformering van begrippen en definities voor het beschrijven van de verschillende woningtypen. Wanneer is sprake van een vrijstaande woning of een geschakelde woning? De Fotowijzer verduidelijkt met behulp van foto’s wat met welk begrip wordt bedoeld bij het beschrijven van een woning.

Wijzigingen in de meetinstructies
Op basis van gebruikerservaringen zijn de meetinstructies geactualiseerd. In de meetinstructies, die gelden vanaf 1 januari 2018, zijn de volgende aanpassingen aangebracht:
 • Stappen verduidelijkt
  De “stappen” voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte wonen en de gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte zijn verduidelijkt.
 • Duidelijkheid over zolders
  Er is meer duidelijkheid gecreëerd over het inmeten van zolders. In de praktijk bestond soms onduidelijkheid over het inmeten van zolders en bergzolders.
 • Meetvoorschriften trapkasten herzien
  Omdat met name bij trapkasten het onderscheid tussen de gebruiksoppervlakte wonen en overige inpandige ruimte niet altijd helder was, is besloten deze ruimten tot de gebruiksoppervlakte wonen te rekenen.
Naast de meetinstructies is ook de lijst met veel gestelde vragen geactualiseerd.
>> Klik hier voor de meetinstructies en bijbehorende documenten

Wijziging in de Fotowijzer
Ten opzichte van de Fotowijzer uit 2013 is een kleine wijziging doorgevoerd: Bij de 2-onder-1-kap en de geschakelde 2-onder-1-kap woning is als bijzonder woningtype de semi-bungalow toegevoegd.
>> Klik hier voor de Fotowijzer woningen 2018
 
Merkt u bij het toepassen van de fotowijzer in de dagelijkse praktijk dat er verbeteringen mogelijk zijn? Wij nodigen u van harte uit uw opmerkingen te sturen naar: fotowijzer@waarderingskamer.nl.
Korte enquête competentieprofielen taxateurs
NRVT is bezig met het opstellen van beroepscompetentieprofielen voor taxateurs. Als onderdeel van het bronnenonderzoek, sturen wij u als Geregistreerde Taxateur binnenkort een uitnodiging voor een korte enquête. Wij vragen u hierin de tien belangrijkste competenties te selecteren, waar taxateurs volgens u over zouden moeten beschikken. Dit betreft een inventarisatie, er zijn dus geen foute antwoorden mogelijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door SVMNIVO onder zowel taxateurs als opdrachtgevers. Uw bijdrage is waardevol voor het opstellen van goed onderbouwde competentieprofielen.
Besluiten jaarvergadering IVSC 2017

Van 1 t/m 4 oktober 2017 vonden de conferentie en jaarvergadering van IVSC plaats. Tijdens de conferentie vergaderden de diverse subcommissies. In de jaarvergadering werden formele beslissingen genomen en plannen van de commissies goedgekeurd en vastgesteld. Belangrijke onderwerpen en besluiten die zijn genomen:
 • Kwaliteitskeurmerk voor taxateurs van bedrijven: hier komt een voorstel voor.
 • Modelmatig taxeren: een discussiepaper wordt voorbereid.
 • Academisch netwerk: de initiële opzet wordt uitgewerkt om toekomstige generaties in een vroeg stadium bekend te maken met IVS.
 • Taxatiestandaarden voor mijnbouw, de agrarische sector, voorraden en initiële taxaties (taxatieadvies in een vroeg stadium): deze worden nader uitgewerkt.
 • Verbetering website:  IVSC-leden kunnen dan gemakkelijker informatie opvragen, vragen stellen en onderling communiceren.
 • Survey over adoptie van IVS:  dit jaar zal een survey worden gestuurd aan IVSC-leden met als doel om in 2020 alle leden van de IVSC tot een volledige adoptie van de IVS te brengen.
Alle voorstellen worden via de website of nieuwsbrief van IVSC aangekondigd en staan vervolgens drie maanden open voor commentaar.
Dylan Dresens over de waardeverklaring en risico voor de consument 
Geldverstrekkers vragen nog met enige regelmaat om een waardeverklaring, in plaats van een taxatierapport. Welke gevolgen heeft dit? En wat kan er verbeteren? U leest het in deze opinieblog van Dylan Dresens, Directeur Beleid en Ontwikkeling bij het Waarborgfonds Eigen Woningen:

>> Waardeverklaring: financieel risico voor consument.
 
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA Rotterdam
www.nrvt.nl             
       

T: 010 - 212 46 85
E: info@nrvt.nl