editie 24 mei 2018
        In deze nieuwsbrief:
  1. Pleidooi AFM/DNB te overhaast
  2. NRVT start kwaliteitscontroles onder taxateurs
  3. NRVT lid van TeGoVa
Pleidooi AFM/DNB te overhaast

De AFM en DNB pleitten in hun wetgevingsbrieven van 9 en 16 april 2018 aan de minister van Financiën voor wetgeving voor de taxatiebranche. NRVT is van mening dat de AFM en DNB hiermee te overhaast hebben gehandeld. Het bestuur van NRVT heeft hen inmiddels laten weten wat de huidige stand van zaken is en dat de taxatiebranche juist goed op weg is naar zelfregulering. De Centrale Raad is ingelicht over de wetgevingsbrieven en de reactie van het bestuur daarop. Op 22 mei hebben we een persbericht met een uitgebreide onderbouwing van onze standpunten uitgebracht. Het persbericht is overgenomen door diverse vakbladen.
 
De branche is goed op weg
Het inrichten van zelfregulering vraagt om vertrouwen, respect en nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. In een verdeelde branche is dit een zware opgave, toch is het ons gelukt om in het afgelopen jaar wezenlijke en zichtbare stappen te zetten in de zelfregulering van de taxatiebranche.
 
Deelname aan werkgroepen Ministerie van BZK
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat in twee werkgroepen verkennen wat de voor- en nadelen zijn van zelfregulering en wetgeving. NRVT steunt dit initiatief van harte en zal het Ministerie verzoeken om kennis en ervaring te mogen delen in deze werkgroepen.
NRVT start kwaliteitscontroles onder taxateurs

Uw opdrachtgever kiest niet voor niets voor een Register-Taxateur. Hij wil er zeker van zijn dat u kwaliteit levert en dat u zich aan de gedrags- en beroepsregels en reglementen houdt. NRVT levert hieraan een actieve bijdrage, onder meer in de vorm van Doorlopend Toezicht. In het kader hiervan zijn wij onlangs gestart met een pilot voor kwaliteitscontroles onder taxateurs, beginnend bij de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed - Grootzakelijk Vastgoed (BV-GZV) en Wonen.

Naleving geldende normen en regels
Uit beide Kamers selecteerden we een groep taxateurs, die op 22 mei bericht hebben ontvangen. Een NRVT-medewerker en een zeer ervaren vastgoedtaxateur voeren samen de kwaliteitscontroles uit. Dit kunnen zowel desk audits (op afstand) als field audits (ter plaatse) zijn. Hierbij onderzoekt het audit-team of de taxateur de geldende normen en regels voldoende naleeft. Het team richt dit onderzoek op de taxateur, het taxatieproces en de taxatierapporten en beoordeelt uitdrukkelijk niet de vastgestelde waarde.

Resultaten audits
Naar aanleiding van de resultaten van deze pilot verfijnen we indien nodig de methodiek, waarna de overige Kamers ook aan bod komen. De onderzochte taxateurs informeren we vanzelfsprekend over onze bevindingen. Daarnaast houden wij u met enige regelmaat op de hoogte van de algemene resultaten van de kwaliteitsonderzoeken.
NRVT lid van TeGoVa

vlnr: Sebastiaan Roggeveen, François Isnard, directeur TEGoVA en Aart Hordijk
 
Vanaf 19 mei 2018 is NRVT officieel lid van TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations). TEGoVA beheert de European Valuation Standards (EVS) die aanhaken bij waardebegrippen en wetgeving, zoals deze binnen Europa gelden. NRVT was al lid van the International Valuation Standards Council (IVSC) en is nu dus aangesloten bij beide toonaangevende internationale organisaties.
 
De NRVT-regelgeving is onder andere gebaseerd op de EVS standaarden. Lidmaatschap van TEGoVA vergroot onze betrokkenheid bij de Europese regelgeving voor vastgoedtaxatie.
Beleidsadviseur Sebastiaan Roggeveen onderhoudt het contact met TEGoVA in Brussel en zal namens NRVT de algemene ledenvergaderingen van TEGoVA bijwonen.
 
Vragen?
Heeft u vragen over internationale taxatievraagstukken of EVS, mail dan naar info@nrvt.nl.
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA Rotterdam
www.nrvt.nl             
       

T: 010 - 31 61 200
E: info@nrvt.nl