editie 4 juni 2018
        In deze nieuwsbrief:
 1. Evaluatie Model Taxatierapport woonruimte
 2. Maatregelen PE-tekorten in 2017
 3. AVG: dit houdt het in voor u en NRVT
Evaluatie Model Taxatierapport woonruimte

Het nieuwe model taxatierapport woonruimte is bijna twee maanden in gebruik. De brancheorganisaties, validatie-instituten en NRVT hebben sinds de invoering van dit nieuwe model taxatierapport veel reacties uit de praktijk ontvangen. NRVT heeft hierover inmiddels overleg gevoerd met alle betrokken partijen. Tijdens dit evaluatieoverleg hebben de betrokkenen de belangrijkste knelpunten besproken. We zetten de uitkomsten voor u op een rij. Ook geven we een toelichting bij een aantal punten waar we vragen over kregen.
 
De belangrijkste punten samengevat:
 • Funderingsviewer: Als taxateur is het belangrijk dat u altijd een gedegen funderingsonderzoek uitvoert. Zolang de funderingsviewer echter niet de gewenste kwaliteit biedt, is het niet verplicht deze als bijlage toe te voegen.
 • Referentievergelijker: Bij “vergelijkbaar” (kleur geel) is het niet meer verplicht een toelichting in te voeren.
 • Toevoegen van de koopovereenkomst: Dit is een verplichte bijlage in een aantal specifieke situaties, zoals omschreven in de volledige evaluatie van het nieuwe model taxatierapport.
 • Onderbouwing marktwaarde met referentieobjecten: Primair wordt de marktwaarde waarop de uiteindelijke financiering wordt verstrekt met tenminste 3 referentieobjecten onderbouwd. Wanneer er dus sprake is van het vernieuwen of verbeteren van de bestaande situatie, bouwkundige aanpassingen/uitbreidingen en/of het treffen van energiebesparende voorzieningen, onderbouwt u altijd de marktwaarde met het bijzondere uitgangspunt in de (eerste) referentievergelijker.
 • VvE, MJOP en herbouwwaarde: Mocht u de voor de taxatie benodigde VvE-gegevens niet ontvangen, dan moeten betrokken partijen zich realiseren dat door beantwoording van vraag F.8. met ‘Ja’ het taxatierapport wellicht niet leidt tot de beoogde financiering.
 • Bodeminformatie en bestemmingsplankaart: Het blijft verplicht deze bronnen te raadplegen. In gebieden waar het meer tijd kost om de informatie te verkrijgen, raden wij u aan om uw opdrachtgever vooraf te informeren over de langere doorlooptijd en eventuele aanvullende kosten.
 • Energiebeparingsverkenner: Deze bijlage illustreert de effecten van energiebesparende maatregelen, de resultaten van de verkenner zijn daarom uitdrukkelijk indicatief.
 • Taxatiesoftware: Daar waar mogelijk zal de taxatiesoftware verder worden geoptimaliseerd om u bij de invoer van gegevens zo goed mogelijk te ondersteunen en om dubbele invoer te voorkomen.
 • Bijlage energiebesparende voorzieningen: Het aanmaken van deze pdf-bijlage wordt waar mogelijk verder geautomatiseerd.
 • Uniforme meetstaat: Als taxateur bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor de meetgegevens (ook als u een extern bureau laat meten). Het aanmaken van deze pdf-bijlage wordt waar mogelijk verder geautomatiseerd.
>>  Lees hier de volledige uitkomsten en toelichtingen
Maatregelen PE-tekorten in 2017  

Met Permanente Educatie houdt u uw kennis up-to-date en bent u in staat om in te spelen op de laatste ontwikkelingen. Dit draagt bij aan de kwaliteit die uw opdrachtgever van u verwacht. Het is dus belangrijk om jaarlijks tenminste het verplichte aantal PE-punten te behalen. In 2017 behaalden meer dan 85% van de 6.911 Register-Taxateurs voldoende PE-punten.

876 taxateurs kregen een waarschuwing
De 876 taxateurs die in 2017 onvoldoende punten behaalden, hebben inmiddels per brief een waarschuwing ontvangen. Zij moeten dit tekort vóór 31 december 2018 inhalen. Wanneer zij op dat moment niet aan de PE-verplichting voldoen, zal NRVT artikel 7 van het Reglement Permanente Educatie NRVT onverkort toepassen.
 
38 taxateurs worden uitgeschreven
In totaal zijn 38 taxateurs ernstig tekortgeschoten in het nakomen van hun PE-verplichting. Zij worden per 1 juli uitgeschreven uit het Register en hebben hierover bericht ontvangen.
AVG: dit houdt het in voor u en NRVT

De nieuwe privacywetgeving AVG is sinds 25 mei van kracht. Deze wetgeving is van toepassing op iedereen die persoonsgegevens verwerkt, dus ook op u als Register-Taxateur. Verandert er iets tussen NRVT en u?
 
Mag u taxatierapporten verstrekken aan NRVT?
Het kan voorkomen dat wij taxatierapporten (met persoonsgegevens) bij u opvragen ten behoeve van Doorlopend Toezicht of een tuchtklacht. De AVG schrijft voor dat hier een grondslag voor nodig is. Deze grondslag is opgenomen in de aansluitingsovereenkomst tussen u als Register-Taxateur en NRVT. Daarnaast geeft uw opdrachtgever u via het model Opdrachtvoorwaarden toestemming om uw taxatiedossier ter beschikking te stellen aan NRVT, ten behoeve van onder meer Doorlopend Toezicht en tuchtrechtspraak. Hiermee is de eventuele verwerking van persoonsgegevens van uw klanten geregeld.
 
Heeft u een verwerkersovereenkomst met NRVT nodig?
Bij de hierboven omschreven verwerking is NRVT geen ‘verwerker’ van persoonsgegevens voor Register-Taxateurs volgens de definitie van AVG. Daarom is een verwerkersovereenkomst tussen NRVT en u als Register-Taxateur in dit geval niet nodig.
 
Kan ik de Opdrachtvoorwaarden van 2016 nog gebruiken?
De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit kader 
hebben we in de volgende documenten (versie 2016), die nog van kracht zijn, de verwijzing naar de Wbp (artikel 12) veranderd in AVG. Hier vindt u de aangepaste documenten: Vragen?
Heeft nu nog meer vragen over hoe NRVT omgaat met de AVG of over het Privacybeleid van NRVT? Stuur dan een e-mail naar info@nrvt.nl. Wij helpen u graag verder.
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA Rotterdam
www.nrvt.nl             
       

T: 010 - 31 61 200
E: info@nrvt.nl