editie 10 juli 2018
     In deze nieuwsbrief:
  1. Herziene regelgeving per 1 juli 2018
  2. Jaarverslag NRVT 2017
  3. Update Doorlopend Toezicht
Herziene regelgeving per 1 juli 2018
Op 25 juni jl. heeft u als Register-Taxateur van ons bericht ontvangen over de herziene regelgeving per 1 juli 2018. Met dit bericht willen wij de herziene regelgeving nogmaals bij u onder de aandacht brengen. Als u de Reglementen en Praktijkhandreikingen nog niet heeft bekeken, adviseren wij u om dit alsnog te doen.
 
De belangrijkste veranderingen zitten in de opbouw van de regelgeving. Verder bieden we meer duidelijkheid over werkzaamheden die buiten de professionele taxatiedienst vallen, zoals wettelijke taxaties en taxatiebeoordelingen.   
Reglementen en praktijkhandreikingen >>
Jaarverslag NRVT 2017

Het Jaarverslag 2017 van de stichting NRVT is online beschikbaar. 
 

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gebeurtenissen en behaalde resultaten in 2017 en bevat het financieel verslag over 2017.

 

Jaarverslag 2017 >>
- Update Doorlopend Toezicht -

Nieuw: Reglement Doorlopend Toezicht


Vanaf nu is er een reglement Doorlopend Toezicht (DT), dat donderdag 21 juni jl. is vastgesteld door de Centrale Raad. Wij adviseren u het reglement DT grondig door te nemen.
 
In het reglement leest u onder andere hoe het Doorlopend Toezicht is georganiseerd en welke vormen van toezicht er zijn. Ook staat beschreven tot welke maatregelen het Bestuur van NRVT bevoegd is, als u niet (of niet tijdig) aan uw verplichtingen voldoet. 
 
Belangrijk om te weten:
We kunnen de taxatiekwaliteit alleen handhaven en bevorderen als we voldoende informatie hebben. Daarom bent u gedurende uw inschrijving in het Register verplicht medewerking te verlenen aan kwaliteitsonderzoeken in het kader van Doorlopend Toezicht. Op aanvraag moet u dan ook alle verzochte gegevens beschikbaar stellen.

 
Voortgang kwaliteitsonderzoek
Inmiddels heeft het team Doorlopend Toezicht de desk audits voor de pilot Grootzakelijk Vastgoed afgerond. Op basis van onze bevindingen, plannen wij field audits in. In de Kamer Wonen starten de field audits in juli. De audits voor de overige Kamers volgen vanaf september.
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA Rotterdam
www.nrvt.nl             
       

T: 010 - 31 61 200
E: info@nrvt.nl