Veelgestelde vragen

Algemeen

01. Wat is NRVT?

NRVT is de verkorte naam van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs, onder andere door middel van inschrijving in één centraal register (het Register).

02. Wat is de aanleiding tot de oprichting?

Het publieke belang van vastgoedwaarderingen is groot. Daarom zagen zowel marktpartijen als toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en uniformiteit en een verdere professionalisering binnen de taxatiebranche. In goede afstemming met onder meer AFM en DNB is NRVT tot stand gekomen.

03. Wat is het doel van NRVT?

Het doel van NRVT is – mede in het kader van het publieke belang – het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur en van de transparantie van het proces van vastgoedwaarderingen.

04. Wat doet NRVT?

NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel. Geregistreerde taxateurs voeren de titel Register-Taxateur. Zij zijn vindbaar via de zoekfunctie van het Register. NRVT zorgt voor uniformiteit middels regelgeving en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie. Register-Taxateurs conformeren zich aan de regelgeving van NRVT en besluitvorming binnen NRVT. Zij zijn daarop aanspreekbaar via tuchtrecht.

05. Hoe werkt NRVT?

NRVT controleert of Register-Taxateurs blijvend voldoen aan de toelatings- en beroepseisen. NRVT zorgt ervoor dat uitsluitend gekwalificeerde taxateurs worden toegelaten tot het Register. Taxateurs worden geregistreerd in een of meer Kamers. Hierin zijn de diverse werkgebieden ondergebracht. In totaal zijn er vier Kamers. Dit zijn de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed (BV), Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV), Wonen en WOZ. De Kamer BV kent ook een aantekening Grootzakelijk Vastgoed (GZV).

Geregistreerde taxateurs voeren de titel Register-Taxateur (RT). In het zoeksysteem van NRVT ‘Zoek een Register-Taxateur’ zijn alle Register-Taxateurs in Nederland te vinden.

06. Wie hebben NRVT opgericht?

NRVT is opgericht vanuit een brede vertegenwoordiging van de vastgoedbranche, onder meer vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers van vastgoedtaxaties.

07. Hoe wordt NRVT bestuurd?

NRVT wordt bestuurd door een driehoofdig bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken. Verder kent NRVT de Centrale Raad en Expertcommissies.

In de Centrale Raad zijn belanghebbende partijen vertegenwoordigd. De Centrale Raad heeft een adviserende rol jegens het Bestuur. Daarnaast stelt de Centrale Raad reglementen met betrekking tot de beroepsuitoefening vast.

Voor iedere Kamer is een Expertcommissie ingesteld. Een Expertcommissie wordt uitsluitend bemenst door Register-Taxateurs. Een Expertcommissie bereid besluitvorming met betrekking tot vaststelling of wijziging van de reglementen voor op verzoek van het Bestuur of de Centrale Raad. Tevens hebben de Expertcommissies een adviserende rol binnen NRVT.

08. Hoe wordt het Bestuur samengesteld?

Het Bestuur bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders: een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.

09. Hoe wordt de Raad van Toezicht samengesteld?

De eerste keer wordt de Raad van Toezicht benoemd door de Centrale Raad. Vervolgens zal sprake zijn van coöptatie. Dat wil zeggen dat de Raad van Toezicht zelf opvolgende of nieuwe leden benoemt.

10. Hoe wordt de Centrale Raad samengesteld?

De leden van de Centrale Raad worden benoemd door belanghebbende partijen. De belanghebbende partijen zijn te onderscheiden in Betrokken Partijen en Consulterende Partijen. Een Betrokken Partij benoemt een lid met stemrecht. De Consulterende Partij benoemt een lid met een adviserende stem.

De Betrokken en Consulterende Partijen, alsmede de door hen benoemde vertegenwoordigers, staan hier vermeld: Centrale Raad.

De voorzitter van de Centrale Raad is onafhankelijk en wordt benoemd door de Centrale Raad. De voorzitter heeft geen stemrecht en is formeel ook geen lid van de Centrale Raad.

11. Hoe wordt een taxateur lid van een Expertcommissie?

De leden van de vier Expertcommissies worden benoemd door het Bestuur. Alleen een Register-Taxateur die in een bepaalde Kamer is ingeschreven, kan worden benoemd tot lid van de Expertcommissie voor de desbetreffende Kamer.

12. Is NRVT een commerciƫle instelling?

Nee, NRVT is een stichting zonder winstoogmerk.

13. Wat is het maatschappelijk belang van NRVT?

Vastgoedwaarderingen moeten objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren taxateurs op basis van erkende en uniforme regels en richtlijnen. NRVT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit van Geregistreerde Taxateurs.

Tuchtrecht

01. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de taxatie?

Vraag de taxateur om toe te lichten op welke wijze hij tot zijn taxatie is gekomen.

02. Wie kan een klacht indienen?

Niet alleen een opdrachtgever kan een klacht indienen. Iedereen die belang heeft bij de taxatie kan een klacht indienen. Ook NRVT kan een klacht indienen over een aangesloten taxateur.

U kunt een klacht indienen bij de stichting Tuchtrechtspraak NRVT via het klachtformulier.

03. Zijn er kosten aan het tuchtrecht verbonden?

Voor het indienen van een klacht is een klager € 150,00 verschuldigd. Deze wordt terugbetaald als de klacht gegrond wordt verklaard (dus de klager in het gelijk wordt gesteld).

Ook voor het indienen van hoger beroep is de insteller (appellant) een bijdrage van € 150,00 verschuldigd. Ook deze bijdrage wordt terugbetaald als het hoger beroep gegrond is.

De taxateur betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het tuchtrecht. Dit bedrag wordt door NRVT aan de stichting Tuchtrechtspraak afgedragen.

De jaarlijkse bijdrage staat vermeld op de pagina Inschrijven.

04. Vallen alle vastgoedtaxateurs in Nederland onder het NRVT-tuchtrecht?

Alle in het Register geregistreerde taxateurs vallen onder het NRVT-tuchtrecht.

05. Hoe lang duurt een procedure?

Een procedure duurt, vanwege de termijn voor het indienen van verweer en het plannen van bijvoorbeeld een hoorzitting, ongeveer drie tot vier maanden.