Veelgestelde vragen

Algemeen

01. Wat is NRVT?

NRVT is de verkorte naam van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs, onder andere door middel van inschrijving in één centraal register (het Register).

02. Wat is de aanleiding tot de oprichting?

Het publieke belang van vastgoedwaarderingen is groot. Daarom zagen zowel marktpartijen als toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en uniformiteit en een verdere professionalisering binnen de taxatiebranche. In goede afstemming met onder meer AFM en DNB is NRVT tot stand gekomen.

03. Wat is het doel van NRVT?

Het doel van NRVT is – mede in het kader van het publieke belang – het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur en van de transparantie van het proces van vastgoedwaarderingen.

04. Wat doet NRVT?

NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel. Geregistreerde taxateurs voeren de titel Register-Taxateur. Zij zijn vindbaar via de zoekfunctie van het Register. NRVT zorgt voor uniformiteit middels regelgeving en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie. Register-Taxateurs conformeren zich aan de regelgeving van NRVT en besluitvorming binnen NRVT. Zij zijn daarop aanspreekbaar via tuchtrecht.

05. Hoe werkt NRVT?

NRVT controleert of Register-Taxateurs blijvend voldoen aan de toelatings- en beroepseisen. NRVT zorgt ervoor dat uitsluitend gekwalificeerde taxateurs worden toegelaten tot het Register. Taxateurs worden geregistreerd in een of meer Kamers. Hierin zijn de diverse werkgebieden ondergebracht. In totaal zijn er vier Kamers. Dit zijn de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed (BV), Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV), Wonen en WOZ. De Kamer BV kent ook een aantekening Grootzakelijk Vastgoed (GZV).

Geregistreerde taxateurs voeren de titel Register-Taxateur (RT). In het zoeksysteem van NRVT ‘Zoek een Register-Taxateur’ zijn alle Register-Taxateurs in Nederland te vinden.

06. Wie hebben NRVT opgericht?

NRVT is opgericht vanuit een brede vertegenwoordiging van de vastgoedbranche, onder meer vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers van vastgoedtaxaties.

07. Hoe wordt NRVT bestuurd?

NRVT wordt bestuurd door een driehoofdig bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken. Verder kent NRVT de Centrale Raad en Expertcommissies.

In de Centrale Raad zijn belanghebbende partijen vertegenwoordigd. De Centrale Raad heeft een adviserende rol jegens het Bestuur. Daarnaast stelt de Centrale Raad reglementen met betrekking tot de beroepsuitoefening vast.

Voor iedere Kamer is een Expertcommissie ingesteld. Een Expertcommissie wordt uitsluitend bemenst door Register-Taxateurs. Een Expertcommissie bereid besluitvorming met betrekking tot vaststelling of wijziging van de reglementen voor op verzoek van het Bestuur of de Centrale Raad. Tevens hebben de Expertcommissies een adviserende rol binnen NRVT.

08. Hoe wordt het Bestuur samengesteld?

Het Bestuur bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders: een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.

09. Hoe wordt de Raad van Toezicht samengesteld?

De eerste keer wordt de Raad van Toezicht benoemd door de Centrale Raad. Vervolgens zal sprake zijn van coöptatie. Dat wil zeggen dat de Raad van Toezicht zelf opvolgende of nieuwe leden benoemt.

10. Hoe wordt de Centrale Raad samengesteld?

De leden van de Centrale Raad worden benoemd door belanghebbende partijen. De belanghebbende partijen zijn te onderscheiden in Betrokken Partijen en Consulterende Partijen. Een Betrokken Partij benoemt een lid met stemrecht. De Consulterende Partij benoemt een lid met een adviserende stem.

De Betrokken en Consulterende Partijen, alsmede de door hen benoemde vertegenwoordigers, staan hier vermeld: Centrale Raad.

De voorzitter van de Centrale Raad is onafhankelijk en wordt benoemd door de Centrale Raad. De voorzitter heeft geen stemrecht en is formeel ook geen lid van de Centrale Raad.

11. Hoe wordt een taxateur lid van een Expertcommissie?

De leden van de vier Expertcommissies worden benoemd door het Bestuur. Alleen een Register-Taxateur die in een bepaalde Kamer is ingeschreven, kan worden benoemd tot lid van de Expertcommissie voor de desbetreffende Kamer.

12. Is NRVT een commerciële instelling?

Nee, NRVT is een stichting zonder winstoogmerk.

13. Wat is het maatschappelijk belang van NRVT?

Vastgoedwaarderingen moeten objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren taxateurs op basis van erkende en uniforme regels en richtlijnen. NRVT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit van Geregistreerde Taxateurs.

Inschrijven

01. Welke titel mag ik als Register-Taxateur voeren?

U krijgt de beschermde titel RT toegekend. Na inschrijving mag u deze titel achter uw naam vermelden en het beeldmerk gebruiken. De titel is een kwaliteitswaarborg. U toont aan dat u de vereiste kennis en deskundigheid in huis heeft en betrouwbare taxaties levert.

02. Moet ik nu kiezen tussen het beroep makelaar en taxateur?

Nee, dat hoeft niet. U kunt beide beroepen uitoefenen, zolang u zich als Register-Taxateur houdt aan de regelgeving die door NRVT is vastgesteld. Dat betekent onder andere dat u onafhankelijk bent en een objectief waardeoordeel afgeeft.

03. Ik wil me inschrijven in het Register van NRVT. Wat zijn de toelatingseisen?

U bekijkt de toelatingseisen in het Reglement Kamers. Meer informatie over inschrijven in het Register van NRVT treft u op de pagina Inschrijven.

04. Wat kost inschrijving?

Bij de inschrijving betaalt u éénmalig entreegeld, onafhankelijk van het aantal Kamers waarvoor u zich inschrijft. Daarnaast betaalt u een jaarlijkse bijdrage. Per Kamer kunnen deze tarieven verschillen. Lees meer over de tarieven.

05. Kan ik me inschrijven in meerdere Kamers?

Ja, u kunt zich inschrijven in meerdere Kamers. Let erop dat u voldoet aan de toelatingseisen voor de betreffende Kamers. Lees meer over inschrijven.

06. In welke Kamers van NRVT kan ik me registreren?

Vastgoedtaxateurs beoefenen allemaal hetzelfde vak, maar op verschillende terreinen en voor uiteenlopende doeleinden. Daarom zijn zij georganiseerd in Kamers. Iedere Kamer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de algemene regels naar het eigen deelgebied. Een taxateur kan zich inschrijven in meerdere Kamers. NRVT kent de volgende Kamers:

 • Bedrijfsmatig Vastgoed (BV)
 • Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV)
 • Wonen
 • WOZ
07. Wordt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht gesteld?

Ja, in het Reglement Kamers wordt Register-Taxateurs verplicht zich te voorzien van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Onder ‘adequaat’ verstaan wij:

 • de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gericht op de taxatiewerkzaamheden die de Register-Taxateur verricht;
 • de hoogte van de dekking past bij de risico’s die de Register-Taxateur in het kader van zijn taxatieopdrachten aangaat.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is onderwerp van het Doorlopend Toezicht door NRVT. Hierbij hanteert NRVT als ondergrens een dekking van € 500.000 per gebeurtenis en maximaal twee gevallen per jaar.

08. Is het verplicht om lid te zijn van een brancheorganisatie?

Nee, u bent niet verplicht om lid te zijn van een brancheorganisatie.

09. Hoe is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld?

Zoals bepaald in artikel 31 en 35 van de Statuten, worden de jaarlijkse bijdragen ter advies voorgelegd aan de Centrale Raad, goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door het Bestuur van NRVT. Aan het einde van elk jaar worden de bijdragen opnieuw vastgesteld. NRVT heeft ervoor gekozen om de totale kosten voor de organisatie toe te wijzen aan de taxateurs. De totale kosten van de Kamers zijn gedeeld door het aantal ingeschreven taxateurs in die Kamer.

Mijn NRVT

01. Moet ik mijn PE-punten zelf bijhouden en registreren?

NRVT legt in samenwerking met de opleiders de PE-punten voor u vast. Het gaat hierbij om de PE-punten voor de Verplichte en Facultatieve cursussen.
 
Activiteiten legt u zelf vast
De punten die u heeft behaald in de ‘vrije ruimte’ (activiteiten) kunnen wij niet voor u vastleggen. Denk daarbij aan het bijwonen van seminars, (branche)bijeenkomsten en vaardigheidstrainingen, overige cursussen, het schrijven van een artikel of docentschap. Deze PE-punten legt u zelf vast in Mijn NRVT onder ‘Activiteiten’.

02. Hoe kan ik mijn activiteiten registreren in Mijn NRVT?

Activiteiten legt u zelf vast en beheert u in Mijn NRVT.  Hoe u activiteiten kunt vastleggen leest u hier.

03. Hoe lang moet ik bewijsstukken van PE-cursussen bewaren?

Bewijsstukken van PE-cursussen moet u bewaren voor een periode van minimaal zes jaar.

04. Wat moet ik doen als de cursus die ik heb gevolgd nog niet is vastgelegd?

Indien er cursussen/punten nog niet voor u zijn vastgelegd in Mijn NRVT, meld dat dan bij de opleider, niet bij NRVT. De opleider moet namelijk bevestigen dat u de cursus heeft gevolgd en daarmee de PE-punten heeft behaald. De opleider geeft dat door aan NRVT. Wij leggen vervolgens de PE-punten voor u vast.

05. Ik wil mijn (bedrijfs)gegevens aanpassen in het systeem. Wat moet ik doen?

Wanneer uw NAW-gegevens wijzigen, door bijvoorbeeld een verhuizing of andere werkgever, dient u deze gegevens in Mijn NRVT aan te passen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie. Zo blijft u vindbaar voor opdrachtgevers via Zoek een Register-Taxateur en worden facturen naar het juiste e-mailadres verstuurd.

U kunt het gehele jaar door zelf uw persoons- en bedrijfsgegevens wijzigen op Mijn NRVT.

 • voor het wijzigen van persoonsgegevens kiest u de button ‘Persoonsgegevens wijzigen’;
 • voor het wijzigen van bedrijfsgegevens kiest u de button ‘Bedrijf wijzigen’;
 • voor het wijzigen van uw e-mailadressen (zowel persoonlijk als voor facturatie) kiest u de button ‘Bewerk profiel’.

Let op: vergeet niet om een actueel uittreksel van de KvK te uploaden.

Controleer uw factuurgegevens
Controleer voor het einde van het jaar uw factuurgegevens. Zodra NRVT de facturen verstuurd, is het niet meer mogelijk om het factuur e-mailadres aan te laten passen op de factuur, ook niet via een creditnota. Verwacht uw werkgever dat er een factuurkenmerk/PO-nummer op de factuur wordt vermeld door NRVT, geef dit dan aan bij uw gegevens.

Woningtaxateurs: let op bij validatie van rapporten
NRVT wisselt bedrijfsgegevens uit met het NWWI. Wijzigingen behoort u via Mijn NRVT, rekening houdend met een doorlooptijd van enkele dagen, op tijd aan te passen. Let erop dat u uw bedrijfsgegevens pas wijzigt nadat de door u ingediende rapporten zijn gevalideerd. Als dit gelijktijdig gebeurt, loopt de validatie al snel vijf werkdagen vertraging op. 

06. Ik kan mijn inloggegevens voor Mijn NRVT niet meer vinden, wat moet ik doen?

Uw inloggegevens voor Mijn NRVT staan in de e-mail die u heeft ontvangen ter bevestiging van uw inschrijving. Kunt u deze e-mail niet meer terugvinden, dan kunt u het volgende doen:

 • ga naar de inlogpagina van Mijn NRVT;
 • voer uw gebruikersnaam (= uw e-mailadres) in;
 • klik op ‘wachtwoord vergeten’;
 • u ontvangt dan een automatische bevestigingsmail om uw wachtwoord te wijzigen;
 • ontvangt u geen bevestigingsmail, dan heeft u mogelijk een ander e-mailadres in gebruik. Probeer bovenstaande stappen dan opnieuw met een ander e-mailadres.

Permanente Educatie

01. Waarom moet ik Permanente Educatie volgen?

Als Register-Taxateur vervult u een belangrijke rol in de financiële markt en dient u het publiek belang. Dat is een grote verantwoordelijkheid, waarbij u voortdurend op de hoogte moet zijn van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Uw kennis en vaardigheden houdt u op peil met Permanente Educatie. Op deze manier werkt u zowel aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling als aan uw kennis van het vak.
 
Voor 2022 geldt een minimale vereiste van 20 PE-punten per Kamer. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte. Bent u in meerdere Kamers geregistreerd dan komen daar per registratie PE-punten bij.

02. Hoeveel PE-punten moet ik behalen?

Jaarlijks dient u een minimaal aantal PE-punten te behalen. Hoeveel punten dit zijn, leest u op de pagina Permanente Educatie.

03. Moet ik mijn PE-punten zelf bijhouden en registreren?

Sinds april 2017 legt NRVT in samenwerking met de opleiders de PE-punten voor u vast. Het gaat hierbij om de PE-punten voor de Verplichte en Facultatieve cursussen.

Activiteiten legt u zelf vast
De punten die u heeft behaald in de ‘vrije ruimte’ (activiteiten) kunnen wij niet voor u vastleggen. Denk daarbij aan het bijwonen van seminars, (branche)bijeenkomsten en vaardigheidstrainingen, overige cursussen, het schrijven van een artikel of docentschap. Deze PE-punten legt u zelf vast in Mijn NRVT onder ‘Activiteiten’.

04. Hoe moet ik mijn activiteiten registreren?

Activiteiten legt u zelf vast en beheert u in Mijn NRVT. Hoe u activiteiten kunt vastleggen leest u op deze pagina.

05. Ik kan niet inloggen in Mijn NRVT, wat nu?

Uw inloggegevens voor Mijn NRVT staan in de e-mail die u heeft ontvangen ter bevestiging van uw inschrijving. Kunt u deze e-mail niet meer terugvinden, dan kunt u het volgende doen:

 • ga naar de inlogpagina van Mijn NRVT;
 • voer uw gebruikersnaam (= uw e-mailadres) in;
 • klik op ‘Wachtwoord vergeten’;
 • u ontvangt dan een automatische bevestigingsmail om uw wachtwoord te wijzigen;
 • ontvangt u geen bevestigingsmail, dan heeft u mogelijk een ander e-mailadres in gebruik. Probeer bovenstaande stappen dan opnieuw met een ander e-mailadres.

Moet u meerdere keren aantonen dat u geen robot bent? Dan kunt u proberen in te loggen via een andere webbrowser of computer.

06. Kan ik de cursus die ik vorig jaar heb gevolgd dit jaar opnieuw doen?

Om uw actuele inhoudelijke kennis te waarborgen, is het niet toegestaan om twee jaar achter elkaar dezelfde cursus te volgen.

07. Kan ik te veel behaalde PE-punten meenemen naar volgend jaar?

Als u te veel facultatieve PE-punten heeft behaald, mag u maximaal 6 punten meenemen naar het volgende jaar. Als u dat overschot het jaar erna niet nodig heeft, blijft het staan totdat u het wel kunt inzetten.

08. Welke verplichte cursussen kan ik volgen voor mijn PE?

Het overzicht van de verplichte PE-cursussen vindt u hier.

09. Welke facultatieve cursussen kan ik volgen voor mijn PE?

Het overzicht van de facultatieve PE-cursussen vindt u hier.

10. Wat valt onder ‘Activiteit’?

U mag 5 PE-punten naar eigen inzicht invullen met een ‘Activiteit’. Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Het bijwonen van vakinhoudelijke congressen en bijeenkomsten (1 uur is 1 PE-punt).
 • Het volgen van vakinhoudelijke vaardigheidstrainingen en webinars (1 uur is 1 PE-punt).
 • Het schrijven en publiceren van artikelen in vaktijdschriften (500 woorden is 1 PE-punt).
 • Docentschap (1 uur is 1 PE-punt).

Meester-gezeltraject

01. Hoe kan ik me aanmelden voor het meester-gezeltraject?

Stuur de deelnameovereenkomst en de bijlagen – zoals beschreven in de checklist op de laatste pagina van de overeenkomst – naar inschrijven@nrvt.nl.

02. Ik heb al veel taxatie-ervaring. Moet ik dan toch het meester-gezeltraject doorlopen?

Voor iedere nieuwe registratie bij NRVT dient het meester-gezeltraject te worden doorlopen.

Dit opleidingstraject start met het invullen van een zogenaamde nulmeting, waarbij eerder verworven competenties worden beoordeeld. De meester bepaalt wanneer de gezel klaar is voor het assessment.

03. Hoe ziet het meester-gezeltraject er inhoudelijk uit?

Alle informatie over de inhoud van het meester-gezeltraject kunt u vinden op onze website en in het Opleidingsprofiel Register-Taxateur.

04. Hoe lang duurt het meester-gezeltraject?

Als richtlijn voor de duur van het traject wordt voor de Kamer Wonen een duur van twaalf maanden gehanteerd en voor de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed (BV), Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) en WOZ een duur van 24 maanden. Let op, dit betreft een richtlijn, de meester beoordeelt wanneer hij of zij de gezel klaar vindt voor het assessment.

De maximale duur van het meester-gezeltraject is vastgesteld op vijf jaar.

05. Hoeveel tijd moet je per week/maand aan het meester-gezeltraject besteden?

Bekijk het handboek dat u na registratie van ons heeft ontvangen, bespreek met de meester de mogelijkheden en bepaal samen hoeveel tijd jullie aan het traject gaan besteden.

06. Welke kosten betaal ik als gezel voor het meester-gezeltraject?
 • Inschrijfbijdrage: u betaalt eenmalig een inschrijfbijdrage aan NRVT bij uw registratie als gezel.
 • Jaarlijkse bijdrage: in het eerste jaar van uw registratie als gezel betaalt u een jaarbijdrage. Deze bijdrage wordt op de registratiedatum naar rato berekend. In de volgende jaren betaalt u tevens jaarlijks een bijdrage.

De exacte bedragen treft u op de pagina Inschrijven.

 • Assessment: u betaalt de kosten voor het afsluitende assessment bij SVMNIVO of NIVEX aan de betreffende exameninstelling.
07. Hoe vind ik een meester Register-Taxateur?

Een meester Register-Taxateur kunt u vinden via onze website. Op de pagina Zoek een Register-Taxateur verfijnt u op expertise ‘meester’. Als u op ‘Zoek een Register-Taxateur’ klikt, ziet u alle geregistreerde meester Register-Taxateurs. U kunt de zoekopdracht verder verfijnen op regio. Informeer vervolgens zelf bij een meester of hij of zij u wil begeleiden. Ook is het mogelijk om door een collega die meester Register-Taxateur is, begeleid te worden.

Kunt u geen geschikte meester vinden? Laat het ons weten via inschrijven@nrvt.nl, dan kunnen wij u daar samen met de opleiders en brancheorganisaties mogelijk bij helpen.

08. Wat zijn de bevoegdheden van een gezel en welke titel heeft een gezel?

Een gezel is nog in opleiding en heeft hierdoor nog geen bevoegdheden of titel.

09. Wat houdt de gezellenbijeenkomst in en wanneer word ik hiervoor uitgenodigd?

Zodra u bent ingeschreven als gezel wordt u automatisch uitgenodigd voor de (online) gezellenbijeenkomst. Tijdens deze instructiebijeenkomst krijgt u een presentatie over NRVT en het meester-gezeltraject en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Per bijeenkomst worden maximaal 25 personen uitgenodigd. Bent u niet voor de eerstvolgende bijeenkomst uitgenodigd, dan wordt u voor de daarop volgende bijeenkomst uitgenodigd.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de bijeenkomst vernemen wij dit graag. Wij nodigen u dan opnieuw uit voor de volgende bijeenkomst.

Nadat de gezellenbijeenkomst heeft plaatsgevonden, ontvangen alle genodigden de presentatie per mail, zodat u deze nog eens rustig kunt nalezen.

10. Kan ik alvast starten aan het meester-gezeltraject als ik het Basisdiploma Taxateur (of een daaraan gelijkgesteld diploma) nog niet heb behaald?

Ja, u kunt alvast starten met het meester-gezeltraject. U dient het vereiste diploma wel behaald te hebben voordat u het afsluitende portfolio-assessment kunt afleggen.

11. Kan ik alvast starten aan het meester-gezeltraject als mijn meester de opleiding tot meester nog moet volgen?

Nee, u kunt pas starten aan het meester-gezeltraject als u een meester heeft gevonden die de opleiding tot meester heeft afgerond en bij NRVT is geregistreerd als meester Register-Taxateur.

12. Mag ik tijdens het meester-gezeltraject van meester wisselen?

Het is mogelijk tijdens het meester-gezeltraject van meester te wisselen. Wij raden aan dit te doen na het afronden van het eerste of tweede blok, dus na de 5e of 10e taxatie, en nadat het ontwikkelingsgesprek met de ‘oude’ meester heeft plaatsgehad.

Sluit een Praktijkovereenkomst met de nieuwe meester en mail deze overeenkomst aan inschrijven@nrvt.nl. Geef hierbij aan dat het een vervangende meester betreft. Vervolgens kunnen wij de nieuwe meester aan het portfolio koppelen.

Modellen van de Praktijkovereenkomst kunt u vinden op onze website: Meester-gezeltraject | NRVT

13. Mag ik tijdens het meester-gezeltraject een tweede meester toevoegen?

Het is mogelijk tijdens het meester-gezeltraject een tweede meester toe te voegen. Sluit met de betreffende meester een Praktijkovereenkomst en mail deze aan inschrijven@nrvt.nl. Geef hierbij aan dat het een tweede meester betreft. Vervolgens kunnen wij de tweede meester aan het portfolio koppelen. De eerste meester blijft de mentor.

14. Hoe kan ik stoppen met het meester-gezeltraject of het traject tijdelijk onderbreken?

Indien u het meester-gezeltraject niet wilt voorzetten, willen we dit graag van u weten. U kunt dit per mail aan ons doorgeven via inschrijven@nrvt.nl. Wij vernemen graag van u per welke datum en waarom u wilt stoppen.

Ook bij een tijdelijke onderbreking kunt u naar het genoemde e-mailadres mailen. Houdt er hierbij rekening mee dat taxaties bij het assessment niet ouder mogen zijn dan 2 jaar.

15. Voldoe ik aan de theorievereisten?

Om te kunnen starten met het meester-gezeltraject gelden er geen theorievereisten. Gedurende het meester-gezeltraject behaalt u de vereiste diploma’s.

U dient in het bezit te zijn van een van de onderstaande diploma’s voordat u zich kunt aanmelden voor het afsluitend portfolio-assessment:

 • Basisdiploma Taxateur van SVMNIVO of NIVEX (vervolg op basis vastgoedopleiding);
 • Real Estate and Housing / Management in the Built Environment, TU Delft (inclusief module taxeren);
 • Vastgoedkunde/Real Estate Finance, RUG/UvA/VU (inclusief module taxeren);
 • Studieroute Real Estate Valuation ASRE.

Deze lijst kan jaarlijks worden aangepast per 1 september.

Meer informatie over de route tot Register-Taxateur kunt u vinden op onze website: Basisopleiding Register-Taxateur | NRVT

Indien u zich in de toekomst wilt registreren bij NVM, willen wij u erop attenderen dat NVM mogelijk aanvullende opleidingsvereisten hanteert. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met NVM.

16. Waar kan ik de theorieopleidingen volgen?

Theorieopleidingen kunt u volgen bij onder meer de volgende opleidingsinstituten:

 • Academie voor Vastgoed (Kamers BV, LAV, Wonen);
 • OVGP (Kamers BV, LAV, Wonen);
 • IPD Opleidingen (Kamers BV, Wonen);
 • OTS (Kamer LAV);
 • SENS Opleidingen (Kamer WOZ);
 • Thorbecke (Kamer WOZ);
 • Bestuursacademie (Kamer WOZ).
17. Waar kan ik vrijstelling voor de theoriemodules aanvragen?

Indien u in het bezit bent van een ander hbo- of wo-diploma dan vermeld wordt in het antwoord van vraag 15, kunt u vrijstelling aanvragen voor theoriemodules via SVMNIVO en NIVEX.

Zie ook:

Vrijstelling NIVEX
Vrijstelling SVMNIVO

18. Moet ik als gezel ook permanente educatie volgen?

Voor de gezel is de verplichting tot het volgen van permanente educatie komen te vervallen met ingang van 1 januari 2023.

Er zijn twee uitzonderingen:

 • Gezellen die in 2022 of voorgaande jaren geregistreerd zijn als gezel, moeten nog wel punten halen over 2022 en eerdere jaren.
 • Gezellen in de Kamer Wonen met een diploma HBO Vastgoed & Makelaardij, moeten alsnog het scholingstraject wonen volgen (omvang van 30 studiebelastinguren voor opleiding en afsluitende toets).
19. Welke activiteiten gelden als Curriculaire Activiteiten?

U mag zelf de curriculaire activiteiten kiezen. Van belang is dat de activiteiten vak-gerelateerd zijn. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn het bijwonen van congressen, seminars, webinars, beurzen, branchebijeenkomsten et cetera. Maar ook als u een interessant artikel leest in een vakblad of een podcast over taxaties beluistert, kunt u hiervan een verslag maken en dit als curriculaire activiteit opnemen. Kunt u geen activiteiten vinden of twijfelt u over de geschiktheid van een activiteit? Bespreek dit dan met uw meester.

20. Hoe kan ik de taxatiedossiers het beste opslaan in MijnPortfolio?

U geeft het taxatiedossier een volgnummer met daarachter de straatnaam en het huisnummer (bijvoorbeeld ‘04 - Stationsweg 2 te Amersfoort’) en een korte omschrijving.

De diverse stukken/onderdelen van het taxatiedossier (zie handboek) slaat u op in mapjes op uw eigen computer. Vervolgens kunt u deze map met submapjes kopiëren naar een Zip-bestand en deze toevoegen in MijnPortfolio.

21. Kan ik meer dan 15 taxatiedossiers uploaden in MijnPortfolio?

Het is niet nodig meer dan 15 taxatiedossiers te uploaden. U zult tijdens het meester-gezeltraject de nodige vlieguren maken en veel meer taxaties doen, maar u kiest er 15 uit voor het portfolio. Over deze 15 taxatiedossiers kunnen de assessoren vragen stellen bij het afsluitende portfolio-assessment.

22. Ik heb tijdens het meester-gezeltraject een inhoudelijke vraag over een taxatierapport of over het te uploaden taxatiedossier.

Bespreek inhoudelijke vragen over het taxatierapport of het taxatiedossier met de meester. De meester is de ervaren Register-Taxateur en uw leermeester in het traject.

23. Moet een gezel een taxatie zelfstandig kunnen uitvoeren of is dit altijd samen met de meester?

De meester is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de taxaties en ondertekent deze dan ook. Gedurende het meester-gezeltraject zal de gezel steeds zelfstandiger worden en taxaties kunnen uitvoeren en uitwerken. Hij of zij zal dit altijd met betrokkenheid van de meester doen. De meester moet ook altijd mee met de opname.

24. Moet ik alle taxaties met de meester samen uitvoeren of mag dit ook met een andere Register Taxateur binnen ons taxatiekantoor?

Het is toegestaan een enkele taxatie met een andere Register-Taxateur binnen uw organisatie uit te voeren. Neem deze taxatie(s) en uw werkzaamheden hiervoor volledig met de meester door, zodat hij of zij goed zicht heeft op de voortgang van uw traject en uw ontwikkeling.

25. Stukken als brondocumenten en foto’s bevinden zich in de taxatierapporten, is het nodig deze ook nog los toe te voegen aan de taxatiedossiers?

Brondocumenten en foto’s die als (verplichte) bijlage zijn opgenomen in het taxatierapport, hoeft u niet ook nog eens separaat op te slaan in het taxatiedossier. Broninformatie die u raadpleegt maar niet in het taxatierapport opneemt als bijlage, bewaart u wel in het taxatiedossier. Hetzelfde geldt voor extra foto’s die u maakt.

26. Wanneer moet ik de gegevens van de klant anonimiseren in de taxatiedossiers?

Als de klant geen (schriftelijke) toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de taxatie in uw portfolio, moet u alle privacygevoelige informatie van de klant (zoals NAW, eventuele huurlijsten, etc.) onzichtbaar maken.

27. De opdrachtvoorwaarden zijn opgenomen als bijlage bij het taxatierapport. Moet deze ook nog worden opgeslagen in het taxatiedossier?

U kunt de opdrachtvoorwaarden apart toevoegen aan het taxatiedossier. Let op, het gaat om de bevestigde opdrachtvoorwaarden. Dat is een versie die ondertekend is door de opdrachtgever of waar u per mail/brief een bevestiging van heeft ontvangen van de opdrachtgever. Correspondentie met de opdrachtgever slaat u eveneens op in het taxatiedossier.

28. Ik twijfel of ik een bepaald soort taxatie (object of methode) mag gebruiken voor het portfolio.

Het soort taxaties dat u mag toevoegen aan het portfolio kunt u vinden in het handboek van de betreffende Kamer, dat u na registratie van ons heeft ontvangen. Het handboek kunt u ook vinden in MijnPortfolio. Bij twijfel, kunt u deze vraag het beste bespreken met de meester.

29. Mag ik een markttechnische update, hertaxatie of taxatiebeoordeling opnemen in mijn portfolio?

Nee, dit is niet toegestaan. In het portfolio mogen alleen volledige taxaties worden opgenomen die u heeft uitgevoerd tijdens het meester-gezeltraject.

30. Ik heb mijn portfolio afgerond, wat zijn de vervolgstappen?

Allereerst controleert het secretariaat of uw stukken compleet zijn. Het complete portfolio wordt vervolgens voorgelegd aan de Beoordelingscommissie. Indien er stukken ontbreken of niet voldoen krijgt u hier bericht over per mail en kunt u het portfolio aanpassen of aanvullen. Zodra het portfolio aan de vormvereisten voldoet, krijgt u instructies over hoe u zich kunt aanmelden voor het assessment.

De beoordeling kan bij een compleet ingediend portfolio, met taxatiedossiers en verslagen conform de richtlijnen, enkele weken duren. Indien stukken niet compleet zijn kan er langere tijd overheen gaan totdat alles is aangeleverd.

31. Ik ben geslaagd voor het assessment meester-gezeltraject, wat zijn de vervolgstappen?

Zodra wij de uitslag van het examenbureau hebben ontvangen zullen wij zo spoedig mogelijk het diploma per post verstrekken. U dient het diploma dan nog wel te ondertekenen.

Vervolgens ontvangen wij voor de inschrijving als Register-Taxateur graag per post van u: een ingevulde en ondertekende Aansluitingsovereenkomst, een originele VOG van maximaal 6 maanden oud en een kopie van het ondertekende diploma. De Aansluitingsovereenkomst en het aanvraagformulier voor de VOG kunt u vinden op onze website: Inschrijven | NRVT

32. Hoe kan ik meester Register-Taxateur worden?

U kunt zich aanmelden voor de opleiding tot meester als u minimaal 5 jaar geregistreerd staat als Register-Taxateur (bij NRVT of voorgaande registers). In het Opleidingsprofiel Register-Taxateur staat op bladzijde 41 het profiel meester Register-Taxateur, met de vereiste kennis en ervaring.

Om meester Register-Taxateur te worden dient u de opleiding tot meester te volgen. Daarmee kunt u 7 facultatieve PE-punten behalen. Na de basisopleiding volgt periodieke bijscholing. De opleiding wordt ook in company aangeboden.

De opleiding tot meester kunt u volgen bij Onderwijs.pro: Training meester Register-Taxateur

33. Hoeveel gezellen mag een meester Register-Taxateur maximaal begeleiden?

Een meester mag maximaal 3 tot 4 gezellen tegelijk begeleiden.

Regelgeving

01. Volgens welke standaarden moet worden gewaardeerd?

De algemene gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT sluiten aan bij de European Valuation Standards (EVS) en International Valuation Standards (IVS). Als Register-Taxateur werkt u dus volgens deze internationale standaarden.

02. Waar vind ik de richtlijnen EVS en IVS?

European Valuation Standards (EVS) 2020
De EVS-richtlijnen worden vastgesteld door TEGOVA. Deze richtlijnen staan in het Blue Book (EVS 2020). Het Blue Book (Engelse versie) kunt u downloaden op de site van TEGOVA. Een extract van dit Blue Book in Nederlandse vertaling vindt u op de site van NRVT.

International Valuation Standards (IVS) 2022
De IVS-richtlijnen worden vastgesteld door IVSC. De IVS-richtlijnen kunt u downloaden op de site van IVSC of via Mijn NRVT. Een Nederlandse vertaling vindt u op de site van NRVT.

03. Moet een Register-Taxateur Permanente Educatie volgen?

Als Register-Taxateur bent u verplicht om een minimum aantal uren per jaar aan PE-activiteiten te besteden en te verantwoorden. Meer informatie hierover leest op de pagina Permanente Educatie.

04. Wat is een professionele taxatiedienst?

Professionele Taxatiedienst (eventueel afgekort tot ‘PTD’): het door een Register-Taxateur Schatten van en rapporteren over de waarde van een Vastgoedobject, aan welke Schatting en rapportering in het economisch en maatschappelijk verkeer vertrouwen kan worden ontleend.
 
Een uitgebreide toelichting op deze definitie vindt u in het Reglement Definities.

05. Wat valt niet onder een professionele taxatiedienst?

Onder een professionele taxatiedienst vallen niet de werkzaamheden in het kader van het verwerven van bijvoorbeeld een verkoop- of verhuuropdracht.

Wanneer u als Register-Taxateur in dit kader een oordeel over de waarde van het onroerend goed geeft, dan bent u verplicht ervoor te zorgen dat voor eenieder duidelijk is dat uw oordeel deel uitmaakt van (acquisitie ten behoeve van) een makelaarsdienst, en dat er dus geen sprake is van een professionele taxatiedienst. Een dergelijk oordeel voldoet immers niet aan de vereisten die gesteld worden aan een professionele taxatiedienst.

Zie ook: de Toelichting van het Reglement Definities

06. Is een ‘makelaarsverklaring met de indicatie verwachte verkoopopbrengst’ een PTD?

De ‘makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst’ voldoet niet aan de onderzoeks- en rapportage-eisen van een professionele taxatiedienst. Daarmee voldoet het afgeven van een dergelijke verklaring niet aan de Gedrags- en Beroepsregels van NRVT. Wanneer in het maatschappelijk en economisch verkeer vertrouwen aan een dergelijke verklaring wordt ontleend, valt uw dienst binnen de definitie van een PTD. In dat geval is sprake van een rapportage die moet voldoen aan de reglementen van NRVT. Dit alles om te voorkomen dat een beperkt onderbouwde waarde gebruikt wordt als taxatiewaarde jegens derden die hier vertrouwen aan ontlenen en waar u, net als bij een regulier rapport, aansprakelijk voor kunt zijn.
 
Als de ‘makelaarsverklaring met de indicatie verwachte verkoopopbrengst’ onderdeel uitmaakt van de makelaarsdienst of voor het verwerven van een makelaarsdienst (waaronder het in verkoop verkrijgen van een vastgoedobject), valt deze dienst onder de uitzonderingsregels. U mag in de hoedanigheid van makelaar een offerte opstellen voor het verwerven van een bemiddelingsopdracht van een vastgoedobject en daar ook een te verwachten verkoopopbrengst in opnemen. Deze verwachte verkoopopbrengst mag echter niet worden gebruikt voor andere doelen.

07. Mag ik als Register-Taxateur een taxatieverklaring, waardeverklaring of een verkort taxatierapport verzorgen?

Nee, dat is niet toegestaan.

Een professionele taxatiedienst moet voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld in de reglementen van NRVT. Dit betekent onder meer dat een Register-Taxateur altijd zorgvuldig onderzoek moet doen en dat hij zijn bevindingen in een taxatierapport moet vastleggen. Het afgeven van alleen een waardeoordeel door de Register-Taxateur in de vorm van een waardeverklaring, zonder goed onderzoek en onderbouwing, is dus niet meer mogelijk.

Een taxatieverklaring, waardeverklaring of een verkort taxatierapport kan en mag de Register-Taxateur zodoende niet meer verzorgen. Aan zijn rapport wordt immers ook in het economische en maatschappelijk verkeer vertrouwen ontleend.

Zie ook: Waarom geen waardeverklaring?

08. Wat is een plausibiliteitsverklaring?

De plausibiliteitsverklaring is beschreven in de Praktijkhandreikingen Wonen, BV en LAV en art. 21 van het subreglement Grootzakelijk Vastgoed.

Klik hier voor de Reglementen en praktijkhandreikingen

De plausibiliteitstoets is een controle en beoordeling van een taxatie door een controlerend taxateur. Als Register-Taxateur Wonen dient u bij elke niet-gevalideerde taxatie, en voor BV of LAV dient u bij elke taxatie, hertaxatie of markttechnische update, ervoor te zorgen dat een controlerend taxateur een plausibiliteitstoets uitvoert voordat u een taxatierapport uitbrengt. De plausibiliteitsverklaring moet u aan uw taxatierapport toevoegen. Een plausibiliteitsverklaring kan zowel intern als extern worden afgegeven.

09. Als taxateur Wonen, BV of LAV moet ik een minimaal aantal taxaties per jaar verrichten. Geldt het afgeven van een plausibiliteitsverklaring ook als een taxatie?

Nee, het afgeven van een plausibiliteitsverklaring geldt niet als een professionele taxatiedienst.

De taxateur die de plausibiliteitstoets uitvoert, ondertekent een aparte plausibiliteitsverklaring die wordt opgenomen in het taxatierapport en ondertekent niet het taxatierapport zelf. Een plausibiliteitsverklaring kan dus niet worden gezien als een professionele taxatiedienst.

10. Mag ik als Register-Taxateur een gemengd vastgoedobject taxeren?

Wanneer u als Register-Taxateur een gemengd vastgoedobject wilt taxeren, bijvoorbeeld een woon-/winkelpand, dan is dat volgens de reglementen van NRVT toegestaan.

Het is wel aan u als taxateur om te beoordelen of de uitvoering van de professionele taxatiedienst onder uw competentie valt. Daarnaast dient u in het taxatierapport te vermelden onder welke Kamer de dienst is verricht.

11. Is de waardepeildatum gelijk aan de datum van inspectie of rapportagedatum?

Nee, dat hoeft niet.

De waardepeildatum is de datum waarop de taxatieopinie van toepassing is. Dit is de datum waarnaar de waarde is bepaald. De waardepeildatum moet u als taxateur opnemen in de opdrachtvoorwaarden. Veel taxateurs vragen zich af (vooral bij een gevalideerd taxatierapport) welke datum zij als waardepeildatum mogen opvoeren.

De waardepeildatum hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van inspectie of rapportagedatum. Wel moet de waardepeildatum altijd vóór de rapportagedatum liggen.

12. Moeten de opdrachtvoorwaarden schriftelijk ondertekend worden?

Het schriftelijk ondertekenen van de opdrachtvoorwaarden is niet verplicht. De opdrachtgever mag ook per e-mail bevestigen.

13. Geveltaxatie: mag dat?

Een geveltaxatie is in beginsel niet toegestaan.

Als taxateur dient u een professionele taxatiedienst te verrichten. Dit betekent onder meer, dat u altijd zorgvuldig onderzoek moet doen en dat u uw bevindingen in een taxatierapport moet vastleggen. Bij een geveltaxatie is inpandige inspectie veelal niet mogelijk. Hierdoor kunt u dus niet voldoen aan de inspectievereisten.

In de praktijk zijn er echter situaties denkbaar waarin u, tijdens het uitvoeren van de taxatieopdracht, constateert dat u een woning niet van binnen kunt taxeren. Bijvoorbeeld een taxatie in het kader van bijzonder beheer in opdracht van een bank, waarbij de eigenaar van de woning de taxateur niet binnenlaat. Of een taxatie in opdracht van één van de partijen in het kader van echtscheiding.

In die gevallen hoeft u de taxatie niet te staken. Als u er alles aan heeft gedaan de woning van binnen en buiten te inspecteren en dat toch niet is gelukt, kunt u volstaan met een expliciete vermelding hiervan in het taxatierapport. Bij het bepalen van de waarde van de woning kunt u in dat geval uitgangspunten hanteren voor wat betreft de gebruiksoppervlakte, inhoud, indeling en onderhoudstoestand van de woning.

Het is een geregistreerde taxateur dus niet toegestaan een opdracht tot een ‘geveltaxatie’ te aanvaarden.

WOZ-taxaties

01. Wanneer een WOZ-taxateur een waarde aannemelijk maakt voor een rechter, is er dan sprake van een Professionele Taxatiedienst?

Ja, dat is zo, met de kanttekening dat het niet uitmaakt of de taxateur namens de gemeente optreedt of niet.

De WOZ-taxatie is een Wettelijke Taxatie. Dit is een “Professionele Taxatiedienst waarbij op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie afgeweken moet worden van één of meer bepalingen uit de NRVT Reglementen of de internationale standaarden”.

De Wet WOZ en de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ schrijven van de ‘normale’ PTD afwijkende regels voor. Deze houden onder andere in dat in eerste instantie (ten behoeve van de WOZ beschikking, maar ook in de bezwaarfase) de gemeente bijvoorbeeld kan volstaan met een taxatieverslag[1] in plaats van een volledig taxatierapport en dat niet alle WOZ-objecten geïnspecteerd hoeven te worden.

Als een bezwaar geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen en er beroep wordt ingesteld, is het logisch dat de belanghebbende, om zijn beroep te onderbouwen, de professionele hulp van een Register-Taxateur inroept. Vanwege het vertrouwen dat aan diens waardeschatting moet kunnen en zal worden ontleend, zal deze een Professionele Taxatiedienst dienen te verrichten[2].

De wetgever heeft omtrent de rapportage in beroepszaken niets geregeld. Om de kwaliteit te waarborgen en een voor gemeente en belanghebbende gelijk speelveld te creëren, is in de Praktijkhandreiking WOZ opgenomen dat de Register-Taxateur – ongeacht wie de opdrachtgever is – ten behoeve van een gerechtelijke procedure een Taxatierapport (PTD) opstelt[3].

Er is geen voorgeschreven model of format voor het Taxatierapport. Wel dient het te voldoen aan de eis dat het ten minste de in de bijlage van de Praktijkhandreiking WOZ aangegeven onderdelen bevat en dat het voldoet aan de eis dat het zorgvuldig en transparant (en dus navolgbaar) moet zijn. Het is ook belangrijk om op te merken dat de rapportage in schriftelijke vorm dient te geschieden. Een mondelinge uitleg ter zitting van een summier taxatieverslag is dus onvoldoende.


[1] Conform de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ

[2] Zie Reglement Definities incl. Toelichting

[3] Zie Praktijkhandreiking WOZ onder 6.1 a en b

02. Is een interne inspectie verplicht voor WOZ-taxaties?

1. Beschikking

WOZ-taxaties worden als regel uitgevoerd middels modelmatige waardebepaling, waarbij op grond van de Wet WOZ en de daarop gebaseerde regelingen[1], geen verplichting bestaat tot een interne inspectie.

Rapportage van de WOZ-taxaties aan belanghebbenden geschiedt middels een in de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ voorgeschreven model Taxatieverslag.

De WOZ-taxatie is zodoende een Wettelijke Taxatie, met van de regelgeving van NRVT afwijkende voorschriften.

2. Bezwaar

Tegen de WOZ-taxatie (beschikking) kan door de belanghebbenden bezwaar worden aangetekend. De wijze waarop bezwaar gemaakt kan worden is vormvrij en verschilt per gemeente of belastingsamenwerking. Een Register-Taxateur kan een belastingplichtige daarmee helpen, door bijvoorbeeld het bezwaarformulier voor zijn cliënt in te vullen, zonder dat sprake is van een PTD. Ook hier is een interne inspectie niet vereist. Er wordt immers niet getaxeerd.

Het wordt anders, wanneer de Register-Taxateur het bezwaar meer gewicht mee wil geven, door bij het bezwaar een taxatierapport[2] mee te sturen. Dat is onvermijdelijk wél een PTD en zal volledig aan de daaraan te stellen eisen moeten voldoen. Dit houdt dus ook in dat een interne inspectie dient plaats te vinden.

3. Beroep

Wanneer het bezwaar geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, heeft de belanghebbende de mogelijkheid beroep, hoger beroep en zelfs nog cassatieberoep in te stellen.

De onderbouwing van de waardering van het litigieuze object door zowel de belanghebbende als de gemeente/belastingsamenwerking, kan het best worden gegeven door een Taxatierapport van een Register-Taxateur. Vanwege het maatschappelijke vertrouwen dat hiermee gepaard gaat, is dit uiteraard een Professionele Taxatiedienst.

Nu de wetgever hieromtrent niets geregeld heeft, is in de Praktijkhandreiking WOZ daarom bepaald dat de Register-Taxateur ten behoeve van een gerechtelijke procedure een Taxatierapport opstelt[3].

Behoudens voorzover de wet anders voorschrijft, is de Register-Taxateur daarbij gehouden aan de eisen die gesteld worden aan een Professionele Taxatiedienst.

Hieruit vloeit onvermijdelijk voort dat ook een interne inspectie dient plaats te vinden[4]. Daarbij geldt overigens wel het principe comply or explain (pas toe of leg uit). Zie ook vraag 13. Een inspectie kan in uitzonderlijke gevallen achterwege blijven indien zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten of wanneer een inspectie niets toevoegt, omdat het object bijvoorbeeld tot de grond toe is afgebrand.


[1] Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken en de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

[2] Een waardeverklaring is dit geval niet toereikend. Zie de veelgestelde vagen over regelgeving 06 en 07.

[3] Zie Praktijkhandreiking WOZ onder 6.1 a en b.

[4] Zie o.a. EVS 2016: EVS4, 6.2; IVS 2020: IVS 102, 20.2

03. Kan het opnemen van gegevens uit een advertentietekst worden gezien als een inpandige opname?

Nee, dat is in geen enkel geval gelijk te stellen met een inpandige inspectie.

04. Kan een raadpleging met behulp van Streetview of Cyclomedia worden gezien als een gevelopname?

Nee, dat is niet gelijk te stellen met een uitwendige inspectie. Een foto kan de eigen waarneming van een taxateur niet vervangen.

05. Wat als een inpandige opname wordt geweigerd in de beroepsfase (vanwege Corona of procesbelang)?

Het antwoord op deze vraag vindt u bij de veelgestelde vragen over regelgeving vraag 13: Geveltaxatie, mag dat?

06. Moet er bij nieuwbouw een inpandige opname plaatsvinden?

Ook hier geldt het principe comply or explain. Bij een in aanbouw zijnd pand heeft een inpandige opname geen toegevoegde waarde. Bij een net opgeleverde nieuwbouwwoning wel.

07. Wat als er tijdens een vorige herwaardering al een inpandige inspectie heeft plaatsgevonden en er zijn geen aanwijzingen dat er iets veranderd is aan een pand. Moet er dan wederom een inpandige opname plaatsvinden?

In het kader van de jaarlijkse taxatieronde of in de bezwaarfase hoeft er geen interne inspectie plaats te vinden, tenzij er voor de bezwaarmaker een taxatierapport wordt opgesteld. Dan is een interne inspectie wel noodzakelijk. Waar het een beroepszaak betreft is het zo dat er in een jaar veel kan gebeuren met een object. Een inpandige inspectie is dan in principe ook vereist.

08. Is er een lijst voorhanden van situaties waarin geen inpandige opname hoeft te worden uitgevoerd?

Nee, er is geen afvinklijstje. Dit is een afweging die van geval tot geval zal moeten worden gemaakt. De taxateur die een taxatierapport opstelt, dient daarin te vermelden en uit te leggen waarom er eventueel geen inpandige inspectie heeft plaatsgevonden.

09. Hoe moet een interne taxateur zijn archief bijhouden? Alles staat in de WOZ-administratie.

De WOZ-administratie zou voor interne taxateurs van gemeenten of samenwerkingsverbanden voldoende moeten zijn. De eisen die aan het dossier worden gesteld staan vermeld onder 3 in de Praktijkhandreiking WOZ.

10. Hoe moet een zzp'er zijn archief bijhouden als een opdrachtgever in het kader van de AVG en artikel 40 van de Wet WOZ niet toestaat om hem gegevens apart te laten opslaan?

Wanneer een gemeente besluit een externe zzp'er in te schakelen, dan is de gemeente in redelijkheid ook gehouden om deze zzp’er ten behoeve van Doorlopend Toezicht op verzoek toegang te verlenen tot, of de benodigde informatie te verstrekken uit de WOZ-administratie, voorzover deze betrekking heeft op door de zzp’er uitgevoerde taxaties. Het is verstandig om hier vooraf duidelijke afspraken over te maken.

11. Hoe verhoudt de bewaartermijn van 7 tot 10 jaar voor zelfstandigen die de Belastingdienst hanteert zich ten opzichte van de geadviseerde 20 jaar? De gegevens voor een WOZ-waardering worden volgens de AP gezien als belastinggegevens.

NRVT adviseert om gegevens 20 jaar te bewaren, daar dit de maximale verjaringstermijn is voor mogelijke schadeclaims. Dit doet niets af aan de fiscale bewaartermijn.

12. Hoe moet de opdrachtbevestiging eruitzien voor interne taxateurs?

Een interne taxateur krijgt de opdracht uit hoofde van zijn functie. Dit kan in het taxatierapport worden vermeld en dan is er geen sprake van een opdrachtbevestiging (comply or explain).

Doorlopend Toezicht

01. Mag ik, op basis van de AVG, taxatierapporten delen met NRVT?

In het kader van Doorlopend Toezicht vragen wij regelmatig taxatierapporten op bij Register-Taxateurs. De AVG vormt daarbij geen belemmering voor het aanleveren van rapporten. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van de toestemming met uw opdrachtgever voor het delen van rapporten. In het model Opdrachtvoorwaarden is dat standaard opgenomen.

Wat als ik geheimhouding heb?

Als u geheimhouding heeft, dient u er zelf voor te zorgen dat die het aanleveren van rapporten bij NRVT niet in de weg staat. Alleen voor taxateurs met een wettelijke geheimhoudingsplicht geldt een uitzondering.

Tuchtrecht

01. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de taxatie?

Vraag de taxateur om toe te lichten op welke wijze hij tot zijn taxatie is gekomen.

02. Wie kan een klacht indienen?

Niet alleen een opdrachtgever kan een klacht indienen. Iedereen die belang heeft bij de taxatie kan een klacht indienen. Ook NRVT kan een klacht indienen over een aangesloten taxateur.

U kunt een klacht indienen bij de stichting Tuchtrechtspraak NRVT via het klachtformulier.

03. Zijn er kosten aan het tuchtrecht verbonden?

Voor het indienen van een klacht is een klager € 150,00 verschuldigd. Deze wordt terugbetaald als de klacht gegrond wordt verklaard (dus de klager in het gelijk wordt gesteld).

Ook voor het indienen van hoger beroep is de insteller (appellant) een bijdrage van € 150,00 verschuldigd. Ook deze bijdrage wordt terugbetaald als het hoger beroep gegrond is.

De taxateur betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het tuchtrecht. Dit bedrag wordt door NRVT aan de stichting Tuchtrechtspraak afgedragen.

De jaarlijkse bijdrage staat vermeld op de pagina Inschrijven.

04. Vallen alle vastgoedtaxateurs in Nederland onder het NRVT-tuchtrecht?

Alle in het Register geregistreerde taxateurs vallen onder het NRVT-tuchtrecht.

05. Hoe lang duurt een procedure?

Een procedure duurt, vanwege de termijn voor het indienen van verweer en het plannen van bijvoorbeeld een hoorzitting, ongeveer drie tot vier maanden.

Model Taxatierapport Woonruimte versie maart 2024

01. Veelgestelde vragen Model Taxatierapport Woonruimte versie maart 2024

Bureauwaardering

01. Waar vind ik meer informatie over de Bureauwaardering?

Wij verwijzen u hiervoor naar de Q&A NRVT Bureauwaardering woningfinanciering.