Werkwijze Doorlopend Toezicht

Gedurende uw inschrijving in het Register bent u verplicht medewerking te verlenen aan kwaliteitsonderzoeken in het kader van Doorlopend Toezicht. De meest voorkomende vorm van kwaliteitsonderzoek, zijn de audits. Iedere Register-Taxateur zal in principe eens in de zoveel jaar worden geconfronteerd met een audit.

Onder kwaliteitsonderzoek wordt evenwel ook verstaan een beoordeling of de Register-Taxateur aan de voor hem of haar geldende eisen voldoet aan de hand van (een) in te vullen vragenlijst(en), de behaalde PE-punten, en andersoortige door de Register-Taxateur schriftelijk bij NRVT in te leveren informatie. Het bekendste voorbeeld hiervan zal de jaarlijkse Eigen Verklaring zijn.

In het Reglement Doorlopend Toezicht leest u onder andere hoe het Doorlopend Toezicht is georganiseerd en welke vormen van toezicht er zijn. Ook staat beschreven welke maatregelen worden genomen als u niet (of niet tijdig) aan uw verplichtingen voldoet. Wij adviseren u het reglement goed door te nemen.

Hierna volgt een beschrijving op hoofdlijnen hoe het Doorlopend Toezicht is georganiseerd.

Toezicht op Register-Taxateurs

NRVT maakt onderscheid tussen reactief en proactief toezicht. Reactief toezicht is het toezicht dat NRVT houdt op basis van externe signalen, waarvan het grootste deel bestaat uit meldingen zoals bedoeld in artikel 8.4 Reglement Gedrags- en Beroepsregels. Met het proactief toezicht wordt gedoeld op audits die voortvloeien uit de selectie die NRVT zelf heeft gemaakt. Deels bestaat die selectie uit een periodieke, aselecte steekproef en deels uit een selectie gebaseerd op risicofactoren.

Audits op hoofdlijnen

In het kader van een audit wordt de taxatie niet overgedaan. Een audit is ook geen validatie van de vastgestelde waarde. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en onderbouwing daarvan ligt enkel bij de Register-Taxateur.

In een audit worden doorgaans drie taxatiedossiers en -rapporten beoordeeld. Deze worden afzonderlijk getoetst aan de regelgeving van NRVT: het Reglement Gedrags- en Beroepsregels, overige Reglementen en de betreffende Praktijkhandreiking(en). Daarbij wordt ook gekeken naar antwoorden uit Eigen Verklaringen en – indien van toepassing – bijvoorbeeld de NWWI-scores.
 

Desk audits

In beginsel begint ieder Doorlopend Toezicht-traject met een desk audit, al worden ook enkele rechtstreekse field audits georganiseerd (zie hierna). In een desk audit wordt doorgaans eerst een portfolio-overzicht opgevraagd van de taxaties die een Register-Taxateur heeft verricht over een door NRVT meegedeelde tijdsperiode. Uit dat overzicht maakt NRVT een selectie van doorgaans drie taxatiedossiers en -rapporten die in de desk audit worden beoordeeld.

Indien de resultaten van de desk audit aanleiding geven tot nader onderzoek, dan zal een field audit worden georganiseerd. Dat NRVT aanleiding ziet voor nader onderzoek, betekent niet noodzakelijkerwijs dat fouten zijn geconstateerd. Indien bijvoorbeeld vragen rijzen uit een of meerdere taxatiedossiers, kan dit al reden zijn om hier in een field audit-gesprek verder op in te gaan.
 

Field audits

In een field audit wordt dieper ingegaan op de taxatiedossiers en -rapporten dan in een desk audit. De interne en externe auditoren bereiden het dossier voor aan de hand van alle beschikbare informatie. De externe auditor voert vervolgens het gesprek met de Register-Taxateur.

Voorheen werd dit gesprek ten kantore van de taxateur gevoerd, tegenwoordig vinden de meeste gesprekken online plaats. Na afloop van het gesprek wordt het conceptauditrapport opgesteld.

Het auditrapport is geen woordelijk verslag van het field audit-gesprek, maar een rapport van bevindingen. De Register-Taxateur wordt in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren in het kader van hoor en wederhoor.

De verzamelde informatie wordt door (de auditoren die werken bij of in naam en opdracht van) NRVT vertrouwelijk behandeld. Aanbevelingen aan de beroepsgroep zijn niet te herleiden tot een individuele persoon of zaak.
 

Wat wordt van u verwacht?

Er wordt van u als Register-Taxateur onder meer verwacht dat u een compleet dossier heeft en dat u al uw overwegingen ook verwoordt in uw taxatierapport. De reglementen bieden u een helder beeld van de vereisten.

De tijdsbesteding die van u gevraagd wordt voor het Doorlopend Toezicht zelf, is beperkt tot het periodiek verstrekken van de gevraagde informatie en de medewerking aan de audits.
 

Geen extra kosten

NRVT brengt voor het Doorlopend Toezicht geen (extra) kosten in rekening.