Werkwijze Doorlopend Toezicht

Desk audits

Iedere Register-Taxateur wordt eens in de zoveel jaar gecontroleerd. NRVT zal op regelmatige basis informatie opvragen bij alle Register-Taxateurs, bijvoorbeeld via een vragenlijst op het internet of extranet/Mijn NRVT.


Field audits

Daarnaast zal NRVT audits uitvoeren ter plaatse. Hierbij wordt met u besproken hoe u te werk gaat en verschaft u de auditor inzicht in een aantal door u behandelde dossiers.

Het toezicht is, behalve op het naleven van de Gedrags- en Beroepsregels en reglementen in algemene zin, ook gericht op uw werkwijze, zoals die blijkt uit uw rapporten en dossiers. NRVT-toezicht is geen validatie van de vastgestelde waarde. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en onderbouwing ligt bij u als Register-Taxateur.

De informatie die het team Doorlopend Toezicht van NRVT verzamelt, wordt geanalyseerd en beoordeeld. Ook de informatie die u zelf opvoert, zoals gevolgde PE-opleidingen, wordt in deze controle meegenomen. De verzamelde informatie wordt door NRVT vertrouwelijk behandeld. Aanbevelingen aan de beroepsgroep zijn niet te herleiden tot een individuele persoon of zaak.


Wat wordt van u verwacht?

Er wordt van u als Register-Taxateur onder meer verwacht dat u een compleet dossier heeft en dat u al uw overwegingen ook verwoordt in uw taxatierapport. De reglementen bieden u een helder beeld van de vereisten.

De tijdsbesteding die van u gevraagd wordt voor het Doorlopend Toezicht zelf, is beperkt tot het periodiek verstrekken van de gevraagde informatie en de medewerking aan de audits.


EVS/IVS verplicht

De Gedrags- en Beroepsregels en reglementen van NRVT sluiten aan bij de European Valuation Standards (EVS) en International Valuation Standards (IVS). Als Register-Taxateur bent u verantwoordelijk voor het naleven van deze regels.


Geen extra kosten

NRVT brengt voor het Doorlopend Toezicht geen extra kosten in rekening. Wanneer een audit uitwijst dat een heraudit noodzakelijk is, dan zal NRVT de kosten van deze heraudit apart in rekening brengen.