Doorlopend Toezicht

Doorlopend Toezicht behelst het reguliere toezicht van NRVT op de Register-Taxateur waarmee wordt toegezien op de naleving van de geldende gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT. NRVT controleert of Register-Taxateurs zich houden aan de ethische beroepsnormen en -waarden. Deze normen en waarden zijn vastgelegd in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels. Daarnaast controleert NRVT of taxateurs zich houden aan de algemene regels, zoals vastgelegd in het Reglement Kamers en het Reglement Definities.

NRVT-toezicht is geen validatie van de vastgestelde waarde. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en onderbouwing ligt bij de Register-Taxateur.

Speerpunten gericht op verbetering van de kwaliteit van Register-Taxateurs zijn:

  • goede en gerichte (bij)scholing;
  • gerichte bewustwording door communicatie;
  • audits en assessments;
  • bestuurlijke en tuchtrechtelijke interventies bij geconstateerde afwijkingen.
     

Reglement Doorlopend Toezicht

Gedurende uw inschrijving in het Register bent u verplicht medewerking te verlenen aan kwaliteitsonderzoeken in het kader van Doorlopend Toezicht.

In het Reglement Doorlopend Toezicht leest u onder andere hoe het Doorlopend Toezicht is georganiseerd en welke vormen van toezicht er zijn. Ook staat beschreven welke maatregelen worden genomen als u niet (of niet tijdig) aan uw verplichtingen voldoet. Wij adviseren u het reglement goed door te nemen.