Doorlopend Toezicht

Ieder jaar beoordelen taxateurs voor miljarden aan vastgoed, zoals woningen, kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. Het gaat bij aan- en verkoop van vastgoed altijd over grote bedragen. Koopovereenkomsten en (hypothecaire) leningen worden op de vastgoedwaarderingen gebaseerd. Het is derhalve van groot belang dat vastgoedwaarderingen kwalitatief deugen en objectief tot stand komen. Daarom moeten taxaties worden uitgevoerd door gekwalificeerde, onafhankelijke taxateurs die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen.

De stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. NRVT registreert dan ook gekwalificeerde taxateurs en houdt toezicht op de kwaliteit van hun werk. Dat toezicht wordt ook wel aangeduid als ‘Doorlopend Toezicht’.

Op deze pagina’s wordt op hoofdlijnen beschreven hoe NRVT vorm geeft aan het Doorlopend Toezicht op Register-Taxateurs. 

Wat is Doorlopend Toezicht?

Doorlopend Toezicht behelst het toezicht van NRVT op de Register-Taxateur, waarmee wordt toegezien op de naleving van de regelgeving van NRVT. NRVT controleert of Register-Taxateurs zich houden aan de ethische beroepsnormen en -waarden. Deze normen en waarden zijn vastgelegd in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels.

Daarnaast controleert NRVT of taxateurs zich houden aan de algemene regels, zoals vastgelegd in het Reglement Kamers en het Reglement Definities. Verder wordt nagegaan hoe Register-Taxateurs toepassing geven aan de desbetreffende Praktijkhandreiking(en) en of het comply or explain principe (‘pas toe of leg uit’) correct is toegepast.

De regelgeving van NRVT sluit aan bij de European Valuation Standards (EVS) en International Valuation Standards (IVS). Waar de NRVT-regelgeving niet voorziet in regels voor een onderwerp, houdt de Register-Taxateur zich aan deze internationale regels.
 

Waarom Doorlopend Toezicht?

Aangezien NRVT streeft naar een continue waarborging en bevordering van de objectiviteit, onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur, is handhaving een onmisbaar instrument. Handhaving is een systeem waarin toezicht wordt gehouden en waar, indien nodig, maatregelen worden genomen naar aanleiding van dat toezicht.

NRVT heeft ingevolge haar Statuten tot doel:

a. Het registreren van Kandidaten respectievelijk Vastgoedtaxateurs in het Register;

b. De handhaving en bevordering van een goede beroepsuitoefening (daaronder begrepen deskundigheid en vakbekwaamheid) van de Register-Taxateurs;

c. De instandhouding en bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van het taxatieproces door Register-Taxateurs en het vertrouwen daarin in het maatschappelijk verkeer;

d. Het (doen) houden van toezicht op validatie-instituten (daaronder begrepen hun bedrijfsvoering) en op de naleving van toepasselijke regelgeving en de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomsten gesloten met NRVT en Register-Taxateurs,

en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

NRVT tracht deze statutaire doelen onder andere te bereiken door:

  • Het opzetten van een stelsel van Doorlopend Toezicht op de naleving door de Register-Taxateur van de voor hem geldende regelgeving, alsmede op de uitvoering van de door hem uit te voeren taxaties;
  • Het (doen) uitvoeren van (kwaliteits)onderzoeken bij Register-Taxateurs;
  • Het in stand houden van een Tuchtcollege en het (doen) uitvoeren van tuchtmaatregelen op grond van uitspraken van het Tuchtcollege;
  • Het opvragen van gegevens bij derden in het kader van Doorlopend Toezicht.