Handhavingsbeleid

Handhaving is een systeem waarin toezicht wordt gehouden en waar, indien nodig, maatregelen worden genomen naar aanleiding van dat toezicht. Het merendeel van de bij Register-Taxateurs uitgevoerde audits wordt afgesloten zonder dat daar opvolging aan hoeft te worden gegeven. NRVT laat die Register-Taxateurs na afloop van de audit dan ook weten dat de audit met goed gevolg wordt afgesloten. Soms nopen de resultaten van een audit echter tot opvolging.

Het Bestuur van NRVT beslist over de opvolging die wordt gegeven aan een audit waarin schending van de NRVT-regelgeving is geconstateerd. NRVT heeft de beginselen van goed markttoezicht – geformuleerd door Margot Aelen1 – ook de hare gemaakt. Met betrekking tot de audits, houdt dit in ieder geval het volgende in:

 • Tegen schendingen van de regelgeving moet in principe worden opgetreden (handhavingsbeginsel);
 • Gelijke gevallen worden op een gelijke manier opgevolgd;
 • Bij het bepalen van de opvolging, wordt rekening gehouden met proportionaliteit en subsidiariteit;
 • Verder houdt NRVT in ieder geval rekening met de beginselen van zorgvuldigheid en evenredigheid.
   

Handhavingsmatrix

Om met inachtneming van voornoemde beginselen consistent te kunnen besluiten over de precieze opvolging van audits, heeft NRVT een interventiebeleid geformuleerd en dit inzichtelijk gemaakt in onderstaande handhavingsmatrix.
 


De handhavingsmatrix biedt het Bestuur een handvat. Het Bestuur bepaalt de opvolging van een audit door gedrag en potentiële impact in te schalen in de matrix, zonder daarbij de (overige) feiten en omstandigheden van het specifieke geval uit het oog te verliezen. In sommige gevallen zal het Bestuur waar nodig een tuchtklacht indienen. In andere gevallen geeft het Bestuur een aanwijzing, die meestal wordt opgevolgd met een hertoetsing. In de aanwijzing worden op basis van de uitkomsten van de audit aandachtspunten meegegeven aan de Register-Taxateur.

Bij een hertoetsing worden nieuwe taxatierapporten en -dossiers opgevraagd. Deze stukken worden in een desk audit, doorgaans circa een jaar na het oorspronkelijke Bestuursbesluit, beoordeeld. In algemene zin zal worden onderzocht in hoeverre die voldoen aan de regelgeving van NRVT. In het bijzonder zal niettemin ook worden onderzocht of de overtredingen uit de aanwijzing al dan niet worden herhaald.

Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat deze matrix niet van toepassing is op alle audits die NRVT uitvoert op jaarbasis. Het grootste deel van de audits krijgt immers geen opvolging. Enkel wanneer aan audits wel opvolging wordt gegeven, wordt de matrix gehanteerd.
 

Gedrag en impact – dynamisch karakter

De precieze opvolging wordt bepaald aan de hand van het gedrag en de opstelling van de Register-Taxateur en de (potentiële) aard en ernst van de bevindingen. Bij het bepalen daarvan wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van het specifieke geval. Zo zal er meer begrip zijn voor Register-Taxateurs die een vergissing hebben gemaakt en duidelijk streven naar herstel daarvan, dan voor taxateurs die onverschillig reageren of zelfs blijven volharden in hun gedrag.

Bij de beoordeling wordt ook nadrukkelijk bezien of overtredingen structureel zijn, herhaaldelijk voorkomen en/of cumulatief zijn. Is daar sprake van, dan zet NRVT in op een zwaardere maatregel dan normaal.

De uitleg en interpretatie van de ernst van gedrag en potentiële impact is mensenwerk. Het interventiebeleid zoals vastgelegd in de handhavingsmatrix is daarom alles behalve statisch van aard en is onderhevig aan veranderingen door voortschrijdende inzichten, onder andere door ontwikkelingen in regelgeving, maatschappelijke opvattingen en jurisprudentie.
 

Tucht

Indien het Bestuur van NRVT besluit tot indiening van een Tuchtklacht, legt NRVT ten aanzien van de betreffende Register-Taxateur een voorstel tot tuchtrechtelijke opvolging voor bij het onafhankelijke Tuchtcollege (Stichting Tuchtrechtspraak NRVT). Het staat het Tuchtcollege vrij om dat voorstel over te nemen of anders te oordelen.

Het Tuchtcollege bestaat uit drie personen, waarvan minimaal één persoon met grondige kennis van professionele taxatiediensten en minimaal twee leden met grondige kennis en ervaring binnen de rechterlijke macht en/of disciplinaire rechtspraak. Het Tuchtcollege oordeelt onafhankelijk.

Het Tuchtcollege zal de aangeklaagde Register-Taxateur om een schriftelijke reactie vragen. Vervolgens wordt een hoorzitting gepland.

Het Tuchtcollege kan de volgende maatregelen opleggen aan de taxateur, al dan niet voorwaardelijk:

 1. Waarschuwing
 2. Berisping
 3. Schorsing
 4. Uitschrijving
 5. Ondertoezichtstelling, opleiding of educatie
 6. Boete

Tegen een uitspraak van het Tuchtcollege is hoger beroep mogelijk.

Register-Taxateurs die geschorst of uitgeschreven zijn, zijn niet langer zichtbaar in het Register.


 

Margot Aelen: Beginselen van goed markttoezicht (2014)