Handhavingsbeleid

NRVT wil middels een consistent interventiebeleid Register-Taxateurs die in gebreke zijn tot naleving bewegen en tegelijkertijd Register-Taxateurs die het goed doen dit ook laten weten. Handhaving gebeurt deels door bestuurlijk op te treden in de lichtere zaken dan wel door in ernstiger zaken de betreffende Register-Taxateurs aan het Tuchtcollege voor te dragen voor bestraffing.

Handhaving

NRVT heeft een interventiebeleid geformuleerd en dit inzichtelijk gemaakt in onderstaande handhavingsmatrix.

Figuur 1: De handhavingsmatrix van NRVT
 

Streng en rechtvaardig

NRVT wil onder alle omstandigheden rechtvaardig zijn. Daarbij behoren ook de kernwaarden redelijkheid en transparantie. Bij de beoordeling van overtredingen wordt zowel gekeken naar het gedrag van de Register-Taxateur als de mogelijke impact van de overtredingen. Dat betekent dat niet blind elke (vermeende) fout hard afgestraft wordt maar tegelijkertijd een – wellicht op het eerste gezicht relatief kleine – fout toch gesanctioneerd wordt vanwege de mogelijk grotere impact. Comply or explain is een belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van Register-Taxateurs. NRVT luistert naar de argumenten die vermeende overtreders inbrengen. Er zal meer begrip zijn voor Register-Taxateurs die een vergissing hebben gemaakt en streven naar herstel daarvan, dan voor taxateurs die blijven volharden in hun gedrag.
 

Interventiebeleid heeft een dynamisch karakter

De uitleg en interpretatie van de ernst van gedrag en impact is mensenwerk. Het interventiebeleid zoals vastgelegd in de handhavingsmatrix is daarom alles behalve statisch van aard en is onderhevig aan veranderingen door voortschrijdende inzichten, onder andere door ontwikkelingen in regelgeving, maatschappelijke opvattingen en jurisprudentie.
 

Bestuurlijke interventies en tuchtrechtelijke sancties

Register-Taxateurs die niet meer dan een fout met beperkte potentiële impact hebben gemaakt maar zichtbaar willen verbeteren, zullen meestal alleen worden aangesproken door het bestuur van NRVT zelf. Het bestuur van NRVT kan daartoe aanwijzingen geven. Een aanwijzing is geen sanctie maar uitsluitend een bestuurlijke maatregel. Het is een dringende oproep tot verbetering, al dan niet gepaard gaande met een opleidingstraject en coaching. Er zijn geen directe consequenties aan verbonden voor de praktijkuitoefening van de Register-Taxateur. Er kan hertoetsing volgen waarna, bij opnieuw tegenvallende resultaten, alsnog de gang naar de tuchtrechter kan worden bewandeld. Alleen het Tuchtcollege – dat volledig onafhankelijk is van NRVT – kan sancties (straffen) opleggen. NRVT zelf legt dus geen sancties op.  

Is de potentiële impact hoog of het gedrag intentioneel of aanmerkelijk in combinatie met onverschillig gedrag, dan zal het bestuur de tuchtrechter vragen om een sanctie op te leggen. Bij de beoordeling wordt ook nadrukkelijk bezien of overtredingen structureel zijn, recidive betreffen en/of cumulatief zijn. Is daar sprake van, dan zet NRVT in op zwaardere strafrechtelijke maatregelen.

Een combinatie van bestuurlijk en sanctionerend optreden is mogelijk.
 

Tucht

NRVT draagt Register-Taxateurs die naar de mening van NRVT voor een sanctie in aanmerking komen met een voorstel voor sanctionering conform de handhavingsmatrix voor aan het Tuchtcollege. Het staat het Tuchtcollege vrij om dat voorstel over te nemen of anders te oordelen.

Het Tuchtcollege bestaat uit drie personen, waarvan minimaal één persoon met grondige kennis van professionele taxatiediensten en minimaal twee leden met grondige kennis en ervaring binnen de rechterlijke macht en/of disciplinaire rechtspraak. Het Tuchtcollege oordeelt onafhankelijk.

Het Tuchtcollege zal de aangeklaagde Register-Taxateur om een schriftelijke reactie vragen. Vervolgens wordt een hoorzitting gepland.

Het Tuchtcollege kan de volgende maatregelen opleggen aan de taxateur, al dan niet voorwaardelijk:

  1. Waarschuwing
  2. Berisping
  3. Schorsing
  4. Uitschrijving
  5. Ondertoezichtstelling, opleiding of educatie
  6. Boete

Tegen een uitspraak van het Tuchtcollege is hoger beroep mogelijk.

Register-Taxateurs die geschorst of uitgeschreven zijn, zijn niet langer zichtbaar in het Register.