In beroep tegen in- en uitschrijving

Wilde u zich inschrijven als Register-Taxateur, maar is uw verzoek om inschrijving door NRVT niet gehonoreerd? Of heeft u een beslissing tot uitschrijving ontvangen waar u het niet mee eens bent?

U kunt overwegen om tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep. Deze Commissie is onafhankelijk van de stichting NRVT en is onderdeel van de stichting Tuchtrechtspraak NRVT. De Commissie van Beroep zal uw beroep in behandeling nemen en de beslissing vervolgens toetsen aan de statuten en reglementen van NRVT. Komt de Commissie tot het oordeel dat uw beroep gegrond is, dan kan NRVT opgedragen worden u alsnog in te schrijven of uw uitschrijving te vernietigen.

Aan het instellen van beroep zijn geen kosten verbonden.


Instellen van beroep

U kunt een beroep instellen tegen een besluit van het bestuur van NRVT bij de Commissie van Beroep door indiening van een beroepschrift. Dit moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Het beroepschrift dient u in via e-mail: secretariaat@nrvttucht.nl.


Beroepschrift

Het beroepschrift moet in elk geval bevatten:

  • uw naam, adres en contactgegevens;
  • de gronden waarop het beroep berust;
  • alle voor de beoordeling van het beroep van belang zijnde berichten en afschriften van relevante stukken, waaronder in elk geval de met (het bestuur van) NRVT gevoerde correspondentie en diens (mogelijke) standpuntbepaling;
  • de datum en uw handtekening.

Op welke wijze een beroepschrift wordt behandeld, leest u in het Reglement Commissie van Beroep.