Geschillencommissie Validaties

Heeft u een geschil over een validatie?

Als u het als Register-Taxateur niet eens bent met het NWWI, dan kunt u een klacht bij het NWWI indienen.
Maar wat als u er samen niet uitkomt? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Validaties.


Hoe kunt u een geschil indienen?

Leg de kwestie eerst voor aan het NWWI via de interne klachtregeling. Als het NWWI uw klacht afwijst, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Validaties. Vul het formulier validatiegeschillen in en stuur dit met de bijbehorende stukken (zie formulier) naar secretariaat@nrvttucht.nl. Let op: de Geschillenregeling is alleen voor Register-Taxateurs.


Kostenbijdrage

U betaalt voor het indienen van het geschil € 302,50 (€ 250 + btw) als bijdrage in de kosten. Het NWWI betaalt als kostenbijdrage voor een geschil € 500,00 (excl BTW).

NB: de Geschillencommissie kan de in het ongelijk gestelde partij veroordelen tot vergoeding van de kostenbijdrage van de andere partij.


Reglement Geschillenbeslechting Validaties

Alle details over de Geschillencommissie en de behandeling van een geschil staan in het Reglement Geschillenbeslechting Validaties. Het reglement beschrijft het normenkader waaraan wordt getoetst en de te volgen procedure voor het indienen van een geschil.