Vragen over regelgeving

01. Volgens welke standaarden moet worden gewaardeerd?

De Algemene gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT sluiten aan bij de European Valuation Standards (EVS) en International Valuation Standards (IVS). Als Register-Taxateur werkt u dus volgens deze internationale standaarden.

02. Waar vind ik de richtlijnen EVS en IVS?

European Valuation Standards (EVS) 2016
De EVS-richtlijnen worden vastgesteld door TEGoVA. Deze richtlijnen staan in het Blue Book (EVS 2016). Het Blue Book (Nederlandse vertaling) kunt u downloaden op de site van TEGoVA of via Mijn NRVT.

 

International Valuation Standards (IVS) 2017
De IVS-richtlijnen worden vastgesteld door IVSC. Deze richtlijnen zijn alleen verkrijgbaar in het Engels. De IVS-richtlijnen kunt u downloaden op de site van  IVSC of via Mijn NRVT.

03. Moet een Register-Taxateur permanente educatie volgen?

Als Register-Taxateur bent u verplicht om een minimum aantal uren per jaar aan PE-activiteiten te besteden en te verantwoorden. Meer informatie hierover leest op de pagina Permanente Educatie.

04. Wat is een professionele taxatiedienst?

Professionele Taxatiedienst (eventueel afgekort tot ‘PTD’): het door een Register-Taxateur Schatten van en rapporteren over de waarde van een Vastgoedobject, aan welke Schatting en rapportering in het economisch en maatschappelijk verkeer vertrouwen kan worden ontleend.
 
Een uitgebreide toelichting op deze definitie vindt u in het Reglement Definities.

05. Wat valt niet onder professionele taxatiedienst?

Onder professionele taxatiedienst vallen niet de werkzaamheden die door een makelaar worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld in het kader van het verwerven van een verkoop- of verhuuropdracht.

Wanneer u als Register-Taxateur in dit kader een oordeel over de waarde van het onroerend goed moet geven, dan bent u verplicht ervoor te zorgen dat voor eenieder duidelijk is, dat uw oordeel deel uitmaakt van (het verwerven van) een makelaarsdienst. En dat er dus geen sprake is van een professionele taxatiedienst. Een dergelijk oordeel voldoet immers niet aan de vereisten die gesteld worden aan een professionele taxatiedienst.

06. Is een ‘makelaarsverklaring met de indicatie verwachte verkoopopbrengst’ een PTD?

De ‘makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst’ voldoet niet aan de onderzoeks- en rapportage-eisen van een professionele taxatiedienst. Daarmee voldoet het afgeven van een dergelijke verklaring niet aan de Gedrags- en Beroepsregels van NRVT. Wanneer in het maatschappelijk en economisch verkeer vertrouwen aan een dergelijke verklaring wordt ontleend, valt uw dienst binnen de definitie van een PTD. In dat geval is sprake van een rapportage die moet voldoen aan de reglementen van NRVT. Dit alles om te voorkomen dat een beperkt onderbouwde waarde gebruikt wordt als taxatiewaarde jegens derden die hier vertrouwen aan ontlenen en waar u, net als bij een regulier rapport, aansprakelijk voor kunt zijn.
 
Als de ‘makelaarsverklaring met de indicatie verwachte verkoopopbrengst’ onderdeel uitmaakt van de makelaarsdienst of voor het verwerven van een makelaarsdienst (waaronder het in verkoop verkrijgen van een vastgoedobject), valt deze dienst onder de uitzonderingsregels. U mag in de hoedanigheid van makelaar een offerte opstellen voor het verwerven van een bemiddelingsopdracht van een vastgoedobject en daar ook een te verwachten verkoopopbrengst in opnemen. Deze verwachte verkoopopbrengst mag echter niet worden gebruikt voor andere doelen.

07. Mag ik als Register-Taxateur een taxatieverklaring, waardeverklaring of een verkort taxatierapport verzorgen?

Nee, dat is niet toegestaan.

Een professionele taxatiedienst moet voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld in de Reglementen van NRVT. Dit betekent onder meer, dat een Register-Taxateur altijd zorgvuldig onderzoek moet doen en dat hij zijn bevindingen in een taxatierapport moet vastleggen. Het afgeven van alleen een waardeoordeel door de Register-Taxateur in de vorm van een waardeverklaring, zonder goed onderzoek en onderbouwing is dus niet meer mogelijk.

Een taxatieverklaring, waardeverklaring of een verkort taxatierapport kan en mag de Register-Taxateur zodoende niet meer verzorgen. Aan zijn rapport wordt immers ook in het economische en maatschappelijk verkeer vertrouwen ontleend.

08. Wat is een Plausibiliteitsverklaring?

De plausibiliteitsverklaring is beschreven in art. 14 van de Praktijkhandreikingen BV en LAV  en art. 21 van subreglement Grootzakelijk Vastgoed.
 
Klik hier voor de Reglementen en praktijkhandreikingen
 
De plausibiliteitsverklaring is een controle en beoordeling van een taxatie door een controlerend taxateur. Als Register-Taxateur BV of LAV dient u bij elke taxatie, hertaxatie of markttechnische update ervoor te zorgen dat een controlerend taxateur een plausibiliteitsverklaring uitvoert voordat u een taxatierapport uitbrengt. De plausibiliteitsverklaring moet u aan uw taxatierapport toevoegen. Een plausibiliteitsverklaring kan zowel intern als extern worden afgegeven.

09. Als taxateur BV of LAV moet ik een minimaal aantal taxaties per jaar verrichten. Geldt het afgeven van een plausibiliteitsverklaring ook als een taxatie?

Nee, het afgeven van een plausibiliteitsverklaring geldt niet als een professionele taxatiedienst.

De taxateur die de plausibiliteitstoets uitvoert, ondertekent een aparte plausibiliteitsverklaring die wordt opgenomen in het taxatierapport en ondertekent niet het taxatierapport zelf. Een plausibiliteitsverklaring kan dus niet worden gezien als een professionele taxatiedienst.

10. Mag ik als Register-Taxateur een gemengd vastgoedobject taxeren?

Wanneer u als Register-Taxateur een gemengd vastgoedobject wilt taxeren, bijvoorbeeld een woon-/winkelpand, dan is dat volgens de reglementen van NRVT toegestaan.

Het is wel aan u als taxateur om te beoordelen of de uitvoering van de professionele taxatiedienst onder uw competentie valt. Daarnaast dient u in het taxatierapport te vermelden onder welke Kamer de dienst is verricht.

11. Is de waardepeildatum gelijk aan de datum van inspectie of rapportagedatum?

Nee, dat hoeft niet.

De waardepeildatum is de datum waarop de taxatieopinie van toepassing is. Dit is de datum waarnaar de waarde is bepaald (art.1 onder t). De waardepeildatum moet u als taxateur opnemen in de opdrachtvoorwaarden. Veel taxateurs vragen zich af (vooral bij een gevalideerd taxatierapport) welke datum zij als waardepeildatum mogen opvoeren.

De waardepeildatum hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van inspectie of rapportagedatum. Wel moet de waardepeildatum altijd vóór de rapportagedatum liggen. Ook moet de waardepeildatum altijd op of vóór de inspectiedatum liggen.

12. Moeten de opdrachtvoorwaarden schriftelijk ondertekend worden?

Het schriftelijk ondertekenen van de opdrachtvoorwaarden is niet verplicht. De opdrachtgever mag ook per e-mail bevestigen.
 
Een digitale bevestiging van de opdrachtgever volstaat ook, wanneer de acceptatie van de opdrachtvoorwaarden via een validatie-instituut plaatsvindt.

13. Hoe gaat het NRVT om met de Aannemelijkheidsverklaring?

Het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ biedt woningcorporaties en taxateurs handvatten om tot waardering van hun vastgoedportefeuilles op marktwaarde te komen. Register-Taxateurs die opdracht voor dergelijke portefeuilletaxaties ontvangen, kunnen gevraagd worden een Aannemelijkheidsverklaring voor een gedeelte van de portefeuille af te geven.

De Aannemelijkheidsverklaring is in strikte zin geen professionele taxatiedienst, zoals gedefinieerd in de reglementen van NRVT. NRVT heeft in overleg met het Ministerie en andere belanghebbenden het tijdelijk toepassen van deze werkwijze toegestaan voor de bij haar geregistreerde taxateurs, die zich met deze taxatiewerkzaamheden bezighouden.

LET OP! de Aannemelijkheidsverklaring is enkel tijdelijk van toepassing op portefeuilletaxaties ten behoeve van de jaarrekening van woningcorporaties, conform het ‘Handboek modelmatig waarderen’. Voor alle overige waarderingen is het gebruik niet toegestaan!

Wanneer u als taxateur wordt gevraagd om een Aannemelijkheidsverklaring, dient u dit direct te melden bij NRVT. Dit kan telefonisch (010- 212 4685) of per e-mail (info@nrvt.nl). NRVT registreert deze aantekening. Bij doorlopend toezicht van NRVT, houdt NRVT hier rekening mee.

In de Handreiking Aannemelijkheidsverklaring vindt u instructies en meer informatie over hoe NRVT met de aannemelijkheidsverklaring omgaat.

14. Geveltaxatie: mag dat?

Een geveltaxatie is in beginsel niet toegestaan.
Als taxateur dient u een professionele taxatiedienst te verrichten. Dit betekent onder meer, dat u altijd zorgvuldig onderzoek moet doen en dat u uw bevindingen in een taxatierapport moet vastleggen. Bij een geveltaxatie is inpandige inspectie veelal niet mogelijk. Hierdoor kunt u dus niet voldoen aan de inspectievereisten.

In de praktijk zijn er echter situaties denkbaar waarin u, tijdens het uitvoeren van de taxatieopdracht, constateert dat u een woning niet van binnen kunt taxeren. Bijvoorbeeld een taxatie in het kader van bijzonder beheer in opdracht van een bank, waarbij de eigenaar van de woning de taxateur niet binnenlaat. Of een taxatie in opdracht van één van partijen in het kader van echtscheiding.

In die gevallen hoeft u de taxatie niet te staken. Als u er alles aan heeft gedaan de woning van binnen en buiten te inspecteren en dat toch niet is gelukt, kunt u volstaan met een expliciete vermelding hiervan in het taxatierapport. Bij het bepalen van de waarde van de woning kunt u in dat geval uitgangspunten hanteren voor wat betreft de gebruiksoppervlakte, inhoud, indeling en onderhoudstoestand van de woning.

Het is een geregistreerde taxateur dus niet toegestaan een opdracht tot een ‘geveltaxatie’ te aanvaarden.