Werkwijze doorlopend toezicht

Desk audits
NRVT zal op regelmatige basis en steekproefsgewijs informatie opvragen bij alle Register-Taxateurs, bijvoorbeeld via een vragenlijst op het internet of extranet/Mijn NRVT.
 
Field audits
Daarnaast zal NRVT steeksproefsgewijs audits uitvoeren ter plaatse. Hierbij wordt met u besproken hoe u te werk gaat en verschaft u de auditor inzicht in een aantal door u behandelde dossiers.
 
Het toezicht is behalve op het naleven van de Gedrags- en Beroepsregels en reglementen in algemene zin, ook gericht op uw werkwijze, zoals die blijkt uit uw rapporten en dossiers. NRVT-toezicht is geen validatie van de vastgestelde waarde. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en onderbouwing ligt bij u als Register-Taxateur.
 
De informatie die het team Doorlopend-Toezicht van NRVT verzamelt, wordt geanalyseerd en beoordeeld. Ook de informatie die u zelf opvoert, zoals gevolgde PE-opleidingen, wordt in deze controle meegenomen. De verzamelde informatie wordt door NRVT vertrouwelijk behandeld. Aanbevelingen aan de beroepsgroep zijn niet te herleiden tot een individuele persoon of zaak.
 
Wat wordt van u verwacht?
Er wordt van u als Register-Taxateur onder meer verwacht dat u een compleet dossier heeft en dat u al uw overwegingen ook verwoordt in uw taxatierapport. De reglementen bieden u een helder beeld van de vereisten.
 
De tijdsbesteding die van u gevraagd wordt voor het doorlopend toezicht zelf, is beperkt tot het periodiek verstrekken van de gevraagde informatie en de medewerking aan de audits.
 
EVS/IVS verplicht
De Gedrags- en Beroepsregels en reglementen van NRVT sluiten aan bij de European Valuation Standards (EVS) en International Valuation Standards (IVS). Als Register Taxateur bent u verantwoordelijk voor het naleven van deze regels.
 
Geen extra kosten
NRVT brengt voor het doorlopend toezicht geen extra kosten in rekening. Wanneer een audit uitwijst dat een her-audit noodzakelijk is, dan zal NRVT de kosten van deze her-audit apart in rekening brengen.