Tuchtcollege

Na ontvangst van uw klacht en het klachtgeld (€ 150,00) vormt de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT een tuchtcollege dat de klacht in behandeling gaat nemen.

Het tuchtcollege bestaat uit drie personen, waarvan minimaal één persoon grondige kennis heeft van professionele taxatiediensten en minimaal twee leden met een grondige kennis en ervaring binnen de rechterlijke macht en/of disciplinaire rechtspraak.

Het tuchtcollege zal in eerste instantie nagaan of een minnelijke oplossing mogelijk is. Want als klager en beklaagde het eens kunnen worden met elkaar, is dat vaker een oplossing op maat en zal er sneller duidelijkheid zijn over de afloop. Daar zijn alle partijen het beste mee geholpen.

Is een minnelijke oplossing niet mogelijk, dan vraagt het tuchtcollege de beklaagde om een schriftelijke reactie op de klacht. Vervolgens wordt een hoorzitting gepland. Tijdens de hoorzitting hoort het tuchtcollege de klager en de beklaagde over hun standpunten.

Na de hoorzitting doet het tuchtcollege uitspraak over de ontvankelijkheid, dus of de klacht inhoudelijk door het tuchtcollege kan worden behandeld. Een klacht kan niet- ontvankelijk zijn wanneer het tuchtcollege tot de conclusie komt dat de klacht niet gaat over een professionele taxatiedienst. Of dat de klager geen belanghebbende is. Is de klacht ontvankelijk, dan doet het tuchtcollege een uitspraak over de inhoud van de klacht.

Is de klacht gegrond, dan ontvangt de klager het klachtgeld retour. Het tuchtcollege kan bij een gegronde klacht maatregelen opleggen aan de taxateur. Deze maatregelen variëren van een waarschuwing tot een uitschrijving uit het register van het NRVT.

Hoger beroep
Tegen een uitspraak van het tuchtcollege is hoger beroep mogelijk (de bijdrage hiervoor is ook € 150,00). Voor de behandeling van het hoger beroep wordt een nieuw tuchtcollege samengesteld.

BELANGRIJK
Een ingediende klacht wordt, inclusief alle bijlagen, doorgestuurd naar de beklaagde taxateur. Beide partijen moeten namelijk over dezelfde informatie beschikken. Het tuchtcollege doet hierbij geen eigen onderzoek, maar beslist op grond van de stukken die de klager en de beklaagde aan het dossier toevoegen.

Het tuchtcollege zal ook bij een gegronde klacht geen andere waarde vaststellen van het getaxeerde object. Het tuchtcollege kan bij een gegronde klacht oordelen dat een waarde niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Maar het tuchtcollege brengt geen nieuw taxatierapport uit. Ook kan het tuchtcollege de taxateur niet als maatregel opleggen het taxatierapport aan te passen.

Het is goed dat u zich bovenstaande realiseert als u een klacht overweegt.