Taxateur ook in hoger beroep niet partijdig

Dossiernummer: 20190211HB 
Datum uitspraak: 20 januari 2020  

Uitspraak in eerste aanleg: Taxateur niet partijdig bij erfpachtherziening

Hoger beroep: 

Een commissie van 3 stelt een advies op in het kader van erfpachtherziening. De voorzitter van de commissie is Register-Taxateur. Klagers, de erfpachters, vinden dat de taxateur in strijd heeft gehandeld met de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid. De taxateur is ook betrokken als bestuurder bij erfverpachters, zodat hij zelf ook belanghebbende is. Ook had de RICS-richtlijn gevolgd moeten worden, want dat was vooraf afgesproken.  

Naar het oordeel van het Tuchtcollege is niet afgesproken dat de RICS-richtlijn onverkort moest worden toegepast. Afgesproken is dat er “aansluiting” bij gezocht zou worden. Dat duidt op een uitgangspunt en niet op een verplichting. Ook overweegt het Tuchtcollege dat een taxateur op grond van artikel 11.1 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels een opdracht alleen mag uitvoeren als hij autonoom en uitsluitend als eigen afweging in vrijheid tot een schatting van de waarde kan komen. Deze regel prevaleert boven de toepassing van de RICS-richtlijn. In het advies wordt gemotiveerd waarom van de RICS-richtlijn is afgeweken en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, zoals voor een bepaald canonpercentage en waarom een bepaalde rekenrente is gehanteerd.  

De klacht blijft ook in hoger beroep ongegrond.