Tijdelijke schorsing taxateur verlengd

In deze kwestie heeft het Tuchtcollege NRVT op 20 februari jl. een voorlopige maatregel opgelegd en de betreffende register-taxateur tijdelijk geschorst.
 
De taxateur heeft als formeel verweer aangevoerd dat hij zich al heeft moeten verantwoorden voor het Tuchtcollege Makelaardij Nederland. Het Tuchtcollege NRVT overweegt dat zij de klacht toch kan behandelen, omdat de taxateur bij meerdere organisaties aangesloten is, die organisaties eigen regels hebben, zodat meerdere organisaties hem kunnen aanspreken op het overtreden van die regels.
 
Het Tuchtcollege stelt vast dat de taxateur al sinds jaren optrad als verkopend makelaar van het vastgoedobject. Toch heeft hij in 2016 tweemaal een taxatierapport opgesteld. Vervolgens heeft hij een concept koopovereenkomst opgesteld met de bedoeling het vastgoed aan zijn broer te verkopen voor een bedrag dat vrijwel overeenkwam met de laatst getaxeerde waarde. In dat tweede taxatierapport is de marktwaarde fors lager, zonder dat daar een verklaring voor is gegeven. Het Tuchtcollege wijst hierbij tevens op de waardepeildatum, die in beide rapporten gelijk is. Voorts stelt het Tuchtcollege vast dat in beide rapporten expliciet in strijd met de waarheid is opgenomen dat de taxateur niet eerder betrokken was bij het object of de opdrachtgever.
 
Het Tuchtcollege overweegt dat het doel van het NRVT onder meer is om bij te dragen aan het vertrouwen dat aan de door een register-taxateur bepaalde waarde in het maatschappelijk verkeer kan worden ontleend. Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateur gehandeld heeft in strijd met de fundamentele beginselen van deskundigheid, integriteit, professionaliteit en objectiviteit en met de hierop gebaseerde reglementen. Met zijn gedragingen heeft de taxateur dit vertrouwen geschaad en daarmee de belangen van het NRVT. De taxateur heeft weliswaar een verklaring voor zijn handelen gegeven, maar de klacht niet of nauwelijks inhoudelijk betwist.
 
Het Tuchtcollege acht de klacht gegrond en schorst de taxateur voor drie maanden.
 
 
Klachtnummer: 20170201
Datum uitspraak: 15 maart 2017
Document: Uitspraak anoniem