Taxatie in het kader van afwikkeling van een pachtcontract

Het Tuchtcollege NRVT heeft op 26 augustus 2016 een eerste uitspraak gewezen op een klacht. Het betrof de klacht van een verpachter, die medeopdrachtgever was van een taxatie in het kader van afwikkeling van een pachtcontract. De taxatie werd verricht door twee taxateurs, één aangewezen door de pachter en één door de verpachter. De klager klaagt over de taxateur die niet door hem, maar door de pachter is aangewezen. De klacht houdt in dat het taxatierapport onduidelijk is over een betonpad, dat de fosfaatrechten niet juist zijn opgenomen en dat sprake is van belangenverstrengeling tussen de taxateur en de pachter.
 
Het Tuchtcollege NRVT heeft de klacht ongegrond verklaard ten aanzien van de fosfaatrechten. De klacht over het betonpad is gegrond, het rapport verstrekt volgens het Tuchtcollege hierover onvoldoende duidelijkheid. Ook acht het TC dat de taxateur zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van zijn zakelijke relatie met de pachter annex opdrachtgever. Er is sprake van een permanente exclusieve zakelijke relatie tussen de taxateur en de pachter annex opdrachtgever. De taxateur heeft hierover geen toelichting opgenomen in het rapport. Hierdoor heeft de taxateur niet voldaan aan de eis van objectiviteit en onafhankelijkheid.
 
 
Klachtnummer: 20160405
Datum uitspraak: 26 augustus 2016
Document: Uitspraak anoniem