Uitspraken n.a.v. kwaliteitsonderzoek Doorlopend Toezicht

Dossiernummer: 200710-200717
Datum uitspraak: 4 december 2020

Op 4 december 2020 heeft het Tuchtcollege NRVT uitspraak gedaan in een aantal klachten van NRVT. Het gaat hierbij met name om zogenaamde ‘verkorte rapporten’, die niet naar behoren zijn ingericht en waarin essentiële informatie ontbreekt. In één geval gaat het om een taxateur die niet zelf de inspectie heeft verricht.

De klachten zijn veelal een gevolg van kwaliteitsonderzoek door NRVT in het kader van Doorlopend Toezicht. In een paar gevallen zijn de klachten het gevolg van een melding van een andere taxateur.

Opvallend is dat het in alle klachten gaat om niet-wonen taxaties, waarbij in een aantal gevallen de taxateur niet in de betreffende kamer ingeschreven staat.

De meeste taxateurs erkennen hun fouten en soms geeft de taxateur aan dat deze geen bedrijfsmatige taxaties meer verricht naar aanleiding van de klacht.

Het Tuchtcollege verklaarde alle klachten gegrond en legt aan de taxateurs een maatregel (waarschuwing of berisping) op.

200710

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een drietal taxaties van bedrijfspanden, waarvan een verkort taxatierapport is opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de RT een verkort rapport uitgebracht, waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, verklaring van de RT, SWOT-analyse, onderbouwing van de waarde, referentie etc. Ook ontbreekt een verklaring waarom de RT meent dat hij bedrijfsmatige taxaties kan verrichten, nu hij niet in de Kamer BV geregistreerd is.

In het verweer stelt de RT dat hij begrijpt dat de rapporten niet voldoet en meldt dat hij geen bedrijfsmatige taxaties meer doet.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een waarschuwing opgelegd.

200711

Een Register-Taxateur is ingeschreven in de Kamers Wonen en BV, heeft in 2017 een verkort taxatierapport opgesteld van een bouwperceel.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de RT een verkort rapport uitgebracht, waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, verklaring van de RT, SWOT-analyse, onderbouwing van de waarde, referentie etc.

De RT erkent dat het rapport niet voldoet en geeft aan dat zij destijds niet op de hoogte was van de regels.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een waarschuwing opgelegd.

200712

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, stelt in 2018 van een tweetal agrarische percelen een verkort rapport op.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de RT een verkort rapport uitgebracht, waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, verklaring van de RT, SWOT-analyse, onderbouwing van de waarde, referentie etc.

De RT erkent dat het rapport niet aan de regels voldoet en geeft aan dat de opdrachtgever een waardeverklaring op 1 A4 wilde. De RT geeft aan dat hij hier in de toekomst niet meer in zal meegaan.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een waarschuwing opgelegd.

200713

Een Register-Taxateur heeft in 2017 een taxatierapport opgesteld van een monumentale woonboerderij met toebehoren.

NRVT dient een klacht in, omdat gebleken is dat de taxateur het object niet zelf geïnspecteerd heeft.

De taxateur geeft aan dat de inspectie door zijn – eveneens geregistreerde – collega verricht is. Omdat de klant het rapport dringend nodig had en de collega een paar dagen afwezig was, heeft de taxateur het taxatierapport getekend. Hij betuigt spijt en geeft aan dat iets dergelijks niet meer zal voorkomen.

Het Tuchtcollege overweegt dat de taxateur de reglementen heeft overtreden en de fundamentele beginselen van integriteit, zorgvuldigheid en onafhankelijkheid heeft geschonden. Als extra verzwarende omstandigheid wijst het Tuchtcollege erop dat het hier een zeer complex object betrof.

De klacht is gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd.

200714

Een Register-Taxateur heeft in 2018 een taxatie verricht van een winkelruimte met magazijn en toebehoren, waarvan een verkort taxatierapport is opgemaakt.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de RT een verkort rapport uitgebracht, waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, verklaring van de RT, SWOT-analyse, onderbouwing van de waarde, referentie etc.

De RT geeft aan dat hij geen taxatierapport heeft opgesteld, maar een simpele taxatieverklaring, omdat zijn opdrachtgever een marktwaarde op papier wilde.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een waarschuwing opgelegd.

200715

Een Register-Taxateur heeft in 2019 twee verkorte taxatierapporten uitgebracht van bedrijfsruimten met toebehoren.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de RT een verkort rapport uitgebracht, waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, verklaring van de RT, SWOT-analyse, onderbouwing van de waarde, referentie etc.

De taxateur erkent dat hij niet juist heeft gehandeld en dat de rapporten niet voldoen aan de eisen, hij heeft zich dat destijds onvoldoende gerealiseerd. Hij is inmiddels gestopt met bedrijfsmatige taxaties.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de RT, mede omdat hij inzicht heeft getoond in de aard en ernst van de schendingen, krijgt een waarschuwing opgelegd.

200716

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, heeft eind 2018 een verkort taxatierapport uitgebracht van een zakelijk deel van een woning met als doel overdacht van zakelijk naar privévermogen.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de RT een verkort rapport uitgebracht, waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, verklaring van de RT, SWOT-analyse, onderbouwing van de waarde, referentie etc.

In het verweer erkent de RT dat hij een dergelijk rapport niet had moeten opstellen en dat hij inmiddels is gestopt met verkorte rapportages.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een waarschuwing opgelegd.

200717

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, brengt in 2018 een verkort taxatierapport uit van een bakkerij met bovenwoning.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de RT een verkort rapport uitgebracht, waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, verklaring van de RT, SWOT-analyse, onderbouwing van de waarde, referentie etc.

De taxateur stelt dat zijn opdrachtgever een beperkt rapport wilde in verband met de kosten. De taxateur achtte zichzelf competent om te taxeren buiten zijn kamer omdat hij al 1982 taxeert in het MKB.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. Ook heeft de taxateur niet concreet kunnen maken waarom zich competent acht om buiten zijn Kamer te taxeren.  De klacht van NRVT is gegrond en omdat de taxateur er op geen enkele wijze blijk van heeft gegeven inzicht te hebben in de aard en ernst van de schendingen van de regels en zelfs vraagtekens zet bij de rol van NRVT, legt het Tuchtcollege een berisping op.