WOZ-fouten in hoger beroep milder beoordeeld

Dossiernummer: 20200703HB
Datum uitspraak: 21 juni 2021

Uitspraak in eerste aanleg: Ook WOZ-taxatierapport moet voldoen aan minimale eisen: Boete € 10.000,-

In eerste aanleg heeft het tuchtcollege een taxateur een voorwaardelijke schorsing opgelegd en een forse boete.

De taxateur stelt hoger beroep in. Anders dan in eerste aanleg, waar hij de regels van NRVT maar ‘bijzaak’ leek te vinden, was zijn opstelling nu constructiever: hij verklaart dat hij zich inmiddels verdiept heeft in de regelgeving en tot de conclusie is gekomen dat zijn rapporten niet voldeden aan de Praktijkhandreiking WOZ. Hij heeft een nieuw modelrapport opgesteld, waarmee hij meent aan de regels te voldoen. Daarnaast stuurt hij een vijftigtal taxatierapporten van collega’s mee, waarmee hij wil aantonen dat zijn (oude) werkwijze in de WOZ-branche de standaard is.

In hoger beroep komt het tuchtcollege opnieuw tot gegrondverklaring van de klacht. Er ontbreken in de rapporten een aantal essentiële zaken en de onderbouwing is niet inzichtelijk en transparant. Als wordt afgezien van interne inspectie, dient dat duidelijk te worden uit het taxatierapport. In de onderhavige summiere taxatierapporten ontbreken vele essentiële onderdelen, waaronder een onderbouwing van de vastgestelde waarde. Het tuchtcollege in hoger beroep acht dit tuchtrechtelijk verwijtbaar. De klacht is dus terecht gegrond verklaard, maar de opgelegde maatregel is aanzienlijk milder.

In hoger beroep is het tuchtcollege meegegaan in de stelling van de taxateur dat zijn werkwijze ‘gebruikelijk’ is. De taxateur heeft in hoger beroep inzicht getoond in de toepasselijke regelgeving en heeft een nieuw modelrapport voorgesteld waarin aan de vastgestelde gebreken tegemoet gekomen wordt. Daarnaast speelt mee dat de taxateur zijn taxatierapporten had kunnen aanduiden als ‘taxatieverslag’. Dan had sprake kunnen zijn van een wettelijke taxatie op grond van de wet WOZ, die niet aan alle eisen van NRVT had hoeven te voldoen. Omdat de taxateur het taxatierapport noemt, roept hij alle regels over zich af. De gebruikelijke maatregel bij verkorte rapporten is een berisping. Dat is ook wat NRVT in de andere klacht vraagt aan het tuchtcollege.

Het tuchtcollege geeft NRVT in overweging om in overleg te treden met de branche om de praktijk en theorie meer met elkaar in overeenstemming te brengen. 

In het hoger beroep blijft de klacht gegrond, aan de taxateur wordt een berisping opgelegd.