Aangepast Reglement Doorlopend Toezicht per 1 januari 2024

20 december 2023
Nieuws

Het Reglement Doorlopend Toezicht is continu onderhevig aan evaluatie. In de praktijk is gebleken dat behoefte bestaat aan een herziening van het Reglement Doorlopend Toezicht. De laatste wijziging dateert alweer van enkele jaren geleden. In de tussentijd is uitvoerig ervaring opgedaan met de huidige versie van het Reglement Doorlopend Toezicht. Met die ervaring in het achterhoofd is het reglement kritisch bezien, waarbij is gebleken dat een kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Zo is inmiddels een aantal termen uitgekristalliseerd in de praktijk en in de jurisprudentie, zijn er in (bezwaar)procedures onduidelijkheden naar voren gekomen, en sloten in het bijzonder de in het reglement genoemde termijnen niet aan op de praktijk.

Klik hier voor het aangepaste Reglement Doorlopend Toezicht.


Samengevat komen de wijzigingen neer op het volgende:

Enkele definities verduidelijkt
De definitie van ‘auditor’ is aangevuld. Om praktische redenen is de gewoonte ontstaan om onderscheid te maken tussen een externe auditor en een interne auditor. Dit onderscheid is nu ook in de regelgeving verwerkt. Verder is de definitie van ‘toetsing’ verder verduidelijkt. Tot slot is bij field audits geëxpliciteerd dat een field audit-gesprek ook online kan plaatsvinden.

Gebruik van de termen aanbeveling en aanwijzing
De ervaring heeft geleerd dat het gebruik van de termen ‘aanbeveling’ en ‘aanwijzing’ in het huidige reglement aanleiding geeft tot verwarring. Er is daarom voor gekozen om overal waar het Bestuur aan de Register-Taxateur een verplichting oplegt, consequent alleen nog de term aanwijzing te hanteren.

Termijnen
Gebleken is dat, ondanks voortdurende inspanningen om de doorlooptijd van audits te bekorten, de in het reglement genoemde termijnen net te kort zijn om de toezichtprocedure naar behoren te kunnen doorlopen. Om aan dit praktische probleem het hoofd te bieden, is de termijn waarmee de in het reglement genoemde termijnen verlengd kunnen worden, in overeenstemming met veel regelingen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, verlengd naar een termijn van gelijke duur, zodat bijvoorbeeld een uitgevallen bespreking niet automatisch en onvermijdelijk leidt tot een termijnoverschrijding. Voorts is bepaald dat de genoemde termijnen niet het karakter hebben van een fatale termijn.

Hoor en wederhoor field audit
Het is een goed gebruik dat de Register-Taxateur een conceptrapport van de field audit ontvangt om dit te controleren op feitelijke onjuistheden en er een reactie op te kunnen geven (hoor en wederhoor). Met deze reacties wordt rekening gehouden bij het opstellen van het definitieve auditrapport. Deze werkwijze was niet formeel vastgelegd. Die omissie is nu hersteld, door toevoeging van de artikelen 4.17 en 4.18 en het benoemen van de eerste versie van het auditrapport als conceptrapport in artikel 4.16.

Advies van de Commissie Toezicht
Bij de vorige ingrijpende wijziging van het Reglement Doorlopend Toezicht is de Commissie Toezicht in het leven geroepen. De Commissie Toezicht adviseert het Bestuur inzake de eventueel op te leggen maatregelen of in te dienen tuchtklacht, dan wel over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. De adviezen van de Commissie Toezicht zijn bedoeld uitsluitend te zijn gericht aan het Bestuur en niet bestemd voor publicatie. Om mogelijke misverstanden hierover weg te nemen is dit nu uitdrukkelijk vermeld.

Bestuursbesluiten
De beschreven besluiten die het Bestuur n.a.v. een audit kan nemen, omvatten onder andere het voorschrijven van een coaching. In de praktijk blijkt dat echter onuitvoerbaar, zodat deze bepaling dient te worden aangepast. Daarnaast is het, wanneer een Register-Taxateur de verplichting wordt opgelegd een opleiding te volgen, vaak wenselijk om middels een hertoetsing (doorgaans een desk audit) te controleren of deze daadwerkelijk is gevolgd en ook het gewenste resultaat heeft opgeleverd (in enkele gevallen kan worden volstaan met de verplichting een bewijs van deelname te verstrekken).

Ook is gebleken dat het Tuchtcollege, ten onrechte, uit het feit dat de mogelijkheid om een tuchtprocedure in een volgend artikel staat, afleidt dat dit pas zou kunnen nadat eerst de mogelijkheden van artikel 6.2 zijn benut. Om duidelijk te maken dat dit niet zo bedoeld is, is het voorstel om artikel 6.3 te schrappen en te integreren in artikel 6.2.

Enkele wijzigingen m.b.t. de uitvoering
Artikel 7.1 bevatte de zin: ‘De opdracht aan een Auditor geschiedt op persoonlijke titel’. Deze zin schept verwarring en heeft in de context van dit artikel geen toegevoegde waarde. Het voorstel is dan ook om deze zin te schrappen. Artikel 7.2 is deels geschrapt. Vervallen is de regel dat de kosten van een heraudit in sommige gevallen wel en in sommige gevallen niet voor rekening van de Register-Taxateur zijn. In de praktijk zijn deze kosten nog nooit aan een taxateur in rekening gebracht.

Het aangepaste Reglement Doorlopend Toezicht treedt op 1 januari 2024 in werking.


Terug naar overzicht