Bericht van het bestuur

1 november 2016
Publicaties

In mijn vorig bericht informeerde ik u over een aantal onderwerpen die hoge prioriteit heeft bij het bestuur. Ik geef u nu een korte update over deze onderwerpen.
 

Governance

De Centrale Raad heeft het bestuur gevraagd een voorstel te doen voor het aanpassen van de statuten. Het bestuur heeft hierover diverse overleggen gevoerd, intern en met betrokken partijen. Het aanpassen van de statuten is geen eenvoudige opdracht, maar we verwachten een goed voorstel te kunnen inbrengen in de volgende Centrale Raadsvergadering, in de vorm van een ‘houtskoolschets’.
 

Doorlopend toezicht

Samen met betrokkenen heeft het bestuur de inrichting van het doorlopend toezicht verder uitgewerkt. Daarin worden de ambities voor de komende drie jaren meegenomen. Medio december brengt het bestuur een voorstel in in de Centrale Raad. Na instemming van de Centrale Raad zal het doorlopend toezicht gefaseerd worden doorgevoerd.
 

Permanente educatie

Het bestuur heeft dispensatie verleend aan een aantal opleiders m.b.t. de aangeboden cursussen in 2016. Aansluitend zijn de PE-overzichten geactualiseerd en gepubliceerd op de website van het NRVT.

Daarnaast is hard gewerkt aan de voorbereiding van de Permanente Educatie voor 2017. Een voorstel hiervoor zal ter besluitvorming worden voorgelegd in de volgende vergadering van de Centrale Raad van het NRVT.
 

Jaarverslag

Het bestuur heeft het bestuursverslag en de jaarrekening over 2015 herzien. Bestuursadviseur Ed Schless heeft daarbij samen met de accountant de jaarrekening doorgenomen en aanvullende onderzoeken gedaan. We hebben er vertrouwen in dat de accountant op de herziene stukken een goedkeurende verklaring zal afgeven. Hierna publiceren wij het jaarverslag en de jaarrekening op de website van het NRVT.
 

Jaarvergadering IVSC oktober 2016

De jaarvergadering van de IVSC wordt ieder najaar gehouden. Dit is beurtelings in Azië, Noord Amerika en Europa. Dit jaar was de bijeenkomst van 10 t/m 12 oktober op Bali. Namens het NRVT is bestuursadviseur Aart Hordijk hierbij aanwezig geweest.

Tijdens de jaarvergadering worden de leden van de IVSC in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn bij de openbare vergaderingen van Commissies en Adviesorganen. Tijdens de jaarvergadering is ook officieel de Membership and Standards Recognition (MSR) Board officieel geïnstalleerd. Het doel van de MSR Board is tweeledig: allereerst de leden van de IVSC assisteren bij de implementatie van de IVS op nationaal niveau en ten tweede om de IVS op wereld en regionaal niveau meer bekendheid te geven.

De MSR Board bestaat uit 7 leden en een voorzitter. Namens het NRVT is Aart Hordijk voorgedragen en dat heeft geresulteerd in zijn benoeming als lid van de MSR Board.

Belangrijke overwegingen voor de IVSC om een Nederlandse vertegenwoordiger te benoemen als lid, zijn de ontwikkelingen die in Nederland hebben plaatsgevonden om de kwaliteit van taxateurs en taxaties te bevorderen. Denk daarbij aan de PTA met de accountants, de Ronde Tafel overleggen met DNB en AFM en de totstandkoming van het NRVT. Voor de taxateurs, hun organisaties en allen die aan de totstandkoming van de NRVT hebben bijgedragen is dat een groot compliment. Een verdere inhoudelijke terugkoppeling van de jaarvergadering IVSC volgt in de nieuwsbrief van het NRVT.

In een paar weken tijd zijn we weer een heel stuk verder gekomen. Ik verwacht u in een volgend bericht meer mededelingen te kunnen doen over relevante ontwikkelingen binnen het NRVT.


 

Hamith Breedveld, bestuursvoorzitter


Terug naar overzicht