Wat moet een taxateur doen met achteraf gebleken tekortkomingen in taxatierapporten

25 november 2020
Publicaties

Vraagstelling

Moet een Register-Taxateur een in het taxatierapport gemaakte fout of tekortkoming aan zijn opdrachtgever melden, ook al is die geconstateerd na de datum waarop het taxatierapport is afgegeven en daarmee in het maatschappelijk verkeer is gebracht?
 

Antwoord:

Het maatschappelijk verkeer moet kunnen vertrouwen op een afgegeven taxatie. Indien de Register-Taxateur naderhand constateert dat hij ernstig tekort is geschoten in de uitvoering van de Dienstverlening¹ – bijvoorbeeld omdat hij wezenlijk in strijd heeft gehandeld met de Reglementen van NRVT – is hij daarom gehouden zijn opdrachtgever en evt. andere belanghebbenden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en deze te informeren over de eventuele gevolgen daarvan. Deze verplichting vloeit naar onze mening voort uit de fundamentele beginselen van integriteit, zorgvuldigheid en professionaliteit. Hierbij wordt opgemerkt dat het onafhankelijke Tuchtcollege tot dusver nog niet over een dergelijke kwestie heeft beslist en dat dit derhalve een subjectieve interpretatie betreft. NRVT is voornemens deze bepaling in haar reglementen op te nemen.
 

Vergelijking met andere vrije beroepsbeoefenaars

Andere vrije beroepsbeoefenaars, zoals bijvoorbeeld advocaten en accountants, zijn eveneens gehouden hun opdrachtgever te informeren op het moment dat zij constateren tekort te zijn geschoten in de uitvoering van hun werkzaamheden².

¹ Dienstverlening: de werkzaamheden uit te voeren door een Register-Taxateur, zijnde de Professionele Taxatiedienst of Specifiek overeengekomen werkzaamheden.


² Artikel 16 lid 2 Gedragsregels advocatuur. 


Terug naar overzicht