Betrokkenheid bij object niet vermeld in taxatierapport

Dossiernummer: 211123

Datum uitspraak: vrijdag 01 april 2022

Klager heeft een voorkeursrecht tot koop afgesproken met zijn buren. Er wordt jaren over gesteggeld maar tot een overeenkomst komt het niet. In het voorkeursrecht is afgesproken dat de koopprijs wordt bepaald na bindend advies van drie taxateurs. Als dat advies er eenmaal ligt, vindt klager dat de taxateur die door zijn buren is aangewezen, de waarde opvallend laag heeft ingezet. Ook heeft de taxateur na de taxatie een koopovereenkomst opgesteld en wordt hem verweten dat hij zich bemoeid heeft met de verhuur. Klager vindt dat de taxateur zich misplaatst en partijdig heeft gedragen. In strijd met de waarheid heeft de taxateur verklaard dat hij niet eerder betrokken was bij het object, terwijl hij al enkele jaren betrokken was bij de kwestie. Tot slot is de taxateur opgetreden als medefinancier.

De taxateur erkent dat hij in 2018 gevraagd werd de buren bij te staan. Uiteindelijk duurde het tot 2021 voor er een taxatierapport kon worden opgesteld door drie taxateurs gezamenlijk; één namens elk van beide partijen en een derde taxateur die door de beide taxateurs was benoemd.

De taxateur heeft de koopovereenkomst opgesteld omdat de klager dat meermalen geweigerd had. Hij heeft dit voorgesteld aan de gemachtigde van de buren, die daar positief op reageerde. De taxateur heeft zich niet bemoeid met de verhuur, maar heeft twee mensen die interesse hadden te woord gestaan. Hij heeft zijn opdrachtgevers een lening verstrekt in alle transparantie, tegelijk met de koopakte bij dezelfde notaris.

De taxateur vindt niet dat hij in strijd met de fundamentele beginselen heeft gehandeld. De waardering is het resultaat van een taxatie door drie taxateurs, die alle drie het rapport hebben getekend. Dat hij daarbij laag zou hebben ingezet, is suggestief en niet onderbouwd. Er is geen sprake geweest van het risico van belangenverstrengeling.

De taxateur verbaast zich ook over de klacht omdat de verwijten die hem worden gemaakt grotendeels ook gelden voor de taxateur die door de buren is ingeschakeld. Ook deze taxateur is al sinds 2018 betrokken. De andere gedragingen zijn van na de taxatiedatum zodat alleen al chronologisch geen sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

Het tuchtcollege overweegt dat de regels van NRVT omtrent belangenverstrengeling vooral zien op de afweging van de taxateur vóór hij een opdracht aanvaardt. Hier gaat het deels om gedragingen achteraf. Hierover is de taxateur volledig transparant geweest. De wederpartij is hiervan steeds volledig op de hoogte geweest.

Het tuchtcollege oordeelt dat de taxateur in het rapport had moeten vermelden dat hij en de medetaxateur al geruime tijd betrokken waren. Daardoor is het rapport niet naar waarheid opgemaakt. De klacht is dus gegrond.

Het rapport is door alle drie de taxateurs ondertekend en er is niet nader onderbouwd waarom juist de beklaagde taxateur alleen zou hebben bepaald wat er in het rapport kwam.

Het tuchtcollege overweegt verder dat de betrokkenheid van verweerder bij klager bekend was en dat hierover volledige transparantie bestond. Er is door klager geen bezwaar gemaakt tegen de inzet van verweerder. Overigens geldt hetzelfde voor de taxateur die door klager is ingezet. Ook deze was al langere tijd betrokken bij het object. 

De gedragingen van de taxateur zijn, gezien het verloop van de kwestie, niet onbegrijpelijk en de gedragingen na de taxatie hebben geen effect gehad op de taxatie. Daarom volstaat het tuchtcollege met een gegrondverklaring zonder maatregel.


Terug naar overzicht