Buiten Kamer getaxeerd, maar geen onderdeel audit

Dossiernummer: N22002

Datum uitspraak: woensdag 14 september 2022

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een tweetal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. In het kader van doorlopend toezicht heeft een audit plaatsgevonden. Hierin wordt geconcludeerd dat het een en ander ontbreekt aan de taxatierapporten.

In vervolg op de audit stelt NRVT in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur rapporten uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat de taxatierapporten niet naar behoren zijn ingericht en te summier zijn onderbouwd waardoor essentiële gegevens ontbreken, zoals de plausibiliteitsverklaring, de kwalitatieve analyse van de referenties, het rekenmodel, de huurreferenties en de toelichting op de mandeligheid.

Ook ontbreekt een verklaring waarom de taxateur meent dat deze taxaties bedrijfsmatig vastgoed kan verrichten terwijl hij niet in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed geregistreerd is. Dit onderdeel van de klacht is echter niet aan de orde geweest tijdens de audit en maakte geen onderdeel uit van de audit op basis waarvan door NRVT is besloten tot het indienen van de klacht. Het tuchtcollege oordeelt daarom om dit onderdeel niet mee te laten wegen bij de vaststelling van de op te leggen maatregel.

De taxateur erkent slechts in beperkte mate fouten te hebben gemaakt en heeft onvoldoende blijk gegeven van inzicht in de aard en de ernst van de gedraging.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht van NRVT gegrond is en de taxateur krijgt een berisping opgelegd.

Tot slot verwijst het tuchtcollege in dit kader kortheidshalve naar zijn beslissing inzake N211236.


Terug naar overzicht