GZV-rapporten ook na heraudit onder de maat

Dossiernummer: N22446

Datum uitspraak: woensdag 11 januari 2023

Bij een audit in 2020 constateert NRVT dat de taxatierapporten van de taxateur niet geheel voldoen aan de reglementen van NRVT. Er zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van onder meer de kennis van de regelgeving, de kennis van rekenmethoden en het ontbreken van concrete huur- en koopreferenties. Enige tijd later volgt een heraudit. Daarbij worden drie rapporten beoordeeld: een rapport van een zorgcomplex, een rapport van een horecapand en een rapport van een winkelpand. De objecten vallen onder Bedrijfsmatig Vastgoed/Grootzakelijk Vastgoed. Bij de heraudit wordt geconstateerd dat onder meer het rekenmodel niet inzichtelijk is, er onvoldoende referenties zijn opgenomen en de berekening van de huurwaarde en het rendement niet is onderbouwd. Bij de derde taxatie ontbreken de koopreferenties geheel en zijn de huurreferenties niet geanalyseerd. Ook ontbreekt een ondertekende plausibiliteitsverklaring. Daarnaast heeft de taxateur geen aantekening GZV en uit de betreffende rapporten blijkt ook niet waarom hij vindt dat hij daarvoor wel de deskundigheid bezit.

NRVT dient een klacht in, omdat de rapporten niet inzichtelijk zijn en voor een derde niet te volgen. Daarom voldoen zij niet aan de regels ten aanzien van zorgvuldigheid en transparantie.

De taxateur reageert op het auditrapport met onder meer een verwijzing naar punten die hij bij NRVT te verbeteren vindt. Over de rapporten stelt hij dat fiscalisten vragen om bepaalde zaken in de rapporten op te nemen, en liever niet de NRVT-opmaak willen.

Het tuchtcollege oordeelt dat er essentiële informatie ontbreekt in de taxatierapporten, waardoor deze niet inzichtelijk zijn. Daardoor blijven er vele onbeantwoorde vragen over na lezing van de rapporten. Ook is het tuchtcollege er niet van overtuigd geraakt dat de taxateur beschikte over de benodigde GZV-kennis, waarbij gewezen wordt op het Subreglement Grootzakelijk Vastgoed. Daarin staat dat juist GZV-taxaties uitgebreider moeten worden onderbouwd en toegelicht, omdat deze taxaties op basis van hun omvang en complexiteit een grotere impact op het maatschappelijk en economisch verkeer hebben.

Het tuchtcollege wijst erop dat er een eerdere audit is geweest. De aanbevelingen die toen zijn gedaan, hebben niet geleid tot taxatierapporten die voldoen aan de NRVT-reglementen. Pas na de heraudit heeft de taxateur besloten om zich uit te laten schrijven. Daarom is de klacht gegrond en legt het tuchtcollege de taxateur een berisping op. 


Terug naar overzicht