Helderheid over begrip ‘in volle omvang’ in hoger beroep - Klacht tegen directeur van kantoor in hoger beroep toch ongegrond

Dossiernummer: 23510HB

Datum uitspraak: dinsdag 05 maart 2024

Uitspraak in eerste aanleg: Taxatierapport opgesteld door niet bevoegde medewerker tuchtwaardig: NRVT-logo onterecht gevoerd

Klager heeft een klacht ingediend tegen een directeur van een taxatiekantoor. Het taxatierapport dat is gebruikt in de planschadeprocedure van klager is namelijk niet opgesteld door een Register Taxateur, zodat tegen de opsteller geen klacht mogelijk was. De directeur is wél Register Taxateur.

In eerste aanleg oordeelde het tuchtcollege dat de directeur consumenten en opdrachtgever misleid heeft door gebruik van naam en logo van NRVT, waardoor de indruk wordt gewekt dat gewerkt wordt volgens NRVT-normen.

De directeur is het daar niet mee eens en stelt hoger beroep in. Hij betoogt dat bij aanvaarding van de opdracht is aangegeven dat de taxatie zou worden verricht door een medewerker die KRMT is, en geen Register Taxateur. Dat vermelding van het NRVT-logo op de website alleen zou mogen als alle taxateurs Register Taxateurs zijn, volgt ook niet uit het huisstijlhandboek van NRVT. Deze situatie bestaat bij diverse andere adviesbureaus. Daarom is er geen regel geschonden en had de klacht afgewezen moeten worden.

Klager herhaalt dat hij in de planschadeprocedure diverse vragen heeft gesteld, waarop nog steeds geen antwoord is gegeven. Daarmee weigert de directeur volgens klager nog steeds om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Het tuchtcollege verduidelijkt eerst een tweetal punten met betrekking tot het hoger beroep: het Reglement Tuchtrechtspraak kent geen incidenteel hoger beroep, zodat klager in zijn verweer niet alsnog zelf hoger beroepsgronden kan aanvoeren. Ook licht het tuchtcollege toe dat artikel 19.2 van het Reglement Tuchtrechtspraak ‘in volle omvang’ betekent dat het tuchtcollege in tweede aanleg ook ten nadele van degene die het beroep instelt kan oordelen. De grenzen van het geding in tweede aanleg blijven binnen de onderdelen die in het hoger beroepschrift tegen de uitspraak in eerste aanleg zijn aangevoerd.

Inhoudelijk toetst het tuchtcollege in hoger beroep aan artikel 8 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels, omtrent het in diskrediet brengen van het beroep van taxateur. Daarvan kan sprake zijn als wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. In dit geval gaat het om naleven van regels omtrent het voeren van het NRVT-logo.

Naar het oordeel van het tuchtcollege in hoger beroep blijkt uit de reglementen van NRVT niet dat het NRVT-logo door een onderneming alleen op de website gevoerd mag worden indien alle bij taxatiewerkzaamheden betrokken medewerkers geregistreerd zijn als Register Taxateur. Zoals terecht is gesteld blijkt dit evenmin uit het Huisstijlhandboek van NRVT.

Het tuchtcollege herhaalt dat het logo van NRVT niet op het planschadeadvies voorkwam, evenmin vermeld was in de opdrachtbevestiging en de opsteller hiervan – terecht – niet de titel Register Taxateur voerde. Hier is dan ook geen sprake geweest van het onterecht de indruk wekken dat het planschadeadvies zou worden c.q. was opgesteld door een Register Taxateur. Daardoor is van schending van artikel 8 RGB geen sprake.

Het hoger beroep is gegrond en de klacht wordt alsnog ongegrond verklaard.


Terug naar overzicht