In strijd met reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels

Dossiernummer: 20170531a

Datum uitspraak: dinsdag 28 november 2017

20170531
Taxatie voldoet niet aan reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels

De klacht heeft betrekking op een taxatie in opdracht van de bank van een bedrijfspand van klager. Volgens klager bevat het taxatierapport fouten en is de extreem lage waarde onbegrijpelijk. Het bedrijfspand wordt getaxeerd op € 150.000 terwijl de WOZ-waarde per 1 januari 2015 € 526.000 bedroeg en de aankoopprijs in 2006 € 560.000 was. Ook is een zeer lage factor (iets meer dan 4) gehanteerd voor de brutojaarhuur, terwijl 12 tot 15 maal de huur gebruikelijk zou zijn. De door de taxateur gehanteerde uitgangspunten zijn in het rapport op geen enkele wijze zijn toegelicht. Klager denkt dat de taxateur het vastgoed bewust laag heeft getaxeerd om de bank ter wille te zijn.

Voor klager heeft de taxatie grote gevolgen gehad. Het pand is onder druk van de bank verkocht. Dit is gebeurd op 14 februari 2017 tegen een prijs van € 335.000,00. Ook deze prijs duidt er volgens klager op dat de waardering veel te laag was.

Het Tuchtcollege toetst een uitgevoerde taxatie marginaal, zodat beoordeeld dient te worden of de taxateur in redelijkheid tot een bepaalde waarde kon komen en of de taxateur zorgvuldigheid heeft betracht die van hem mocht worden verwacht en er geen evident onjuiste uitgangspunten zijn gehanteerd.

Het Tuchtcollege komt tot het oordeel dat de taxateur een aantal opmerkelijke uitgangspunten en afwegingen pas in het verweerschrift en ter zitting heeft toegelicht. Deze hadden door de taxateur in het taxatierapport moeten worden opgenomen. De incourante eigenschappen die de taxateur noemt hadden voor hem daarnaast aanleiding moeten zijn om een tweede waarderingsmethode toe te passen, zoals in het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed wordt aanbevolen.

Hierdoor is de taxatie in strijd met het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed en de Algemene Gedrags- en Beroepsregels ten aanzien van professioneel gedrag en zorgvuldigheid en transparantie. Van partijdigheid en schending van de integriteit is het tuchtcollege niet gebleken.

De klacht is gedeeltelijk gegrond, en aan de taxateur wordt een waarschuwing opgelegd.
Het Tuchtcollege herhaalt wat in eerdere uitspraken ook al was overwogen. Omdat de taxateur bij verschillende organisaties is aangesloten, kan deze afzonderlijk door deze organisaties worden aangesproken.

20170531a 
Controlerend taxateur voldoet niet aan Algemene Gedrags- en Beroepsregels
Naast de klacht tegen de taxateur die het taxatierapport heeft opgesteld, is ook een klacht ingediend tegen de taxateur die de plausibiliteitsverklaring heeft afgegeven. Het Tuchtcollege stelt eerst vast dat de Algemene Gedrags- en Beroepsregels onverkort van toepassing zijn op deze controlerend taxateur.
Het Tuchtcollege oordeelt dat deze taxateur bij de uitvoering van de plausibiliteitstoets had moeten opmerken dat een aantal opmerkelijke uitgangspunten en toelichtingen in het rapport ontbraken, zodat deze in redelijkheid niet had kunnen oordelen dat het taxatierapport plausibel was. Daardoor heeft de controlerend taxateur in strijd gehandeld in strijd met artikel 2 van de AGB.

Ook aan de taxateur die de plausibiliteitsverklaring heeft afgegeven, wordt een waarschuwing opgelegd.


Terug naar overzicht