Klacht over taxatierapport uit 2018 niet-ontvankelijk

Dossiernummer: 22406

Datum uitspraak: donderdag 20 oktober 2022

In 2018 heeft klager opdracht gegeven voor de taxatie van zijn melkveebedrijf. Jaren later wordt opnieuw een taxatie uitgevoerd. Klager denkt naar aanleiding van het latere taxatierapport dat het rapport uit 2018 niet kan kloppen en dient een klacht in.

De taxateur voert aan dat de klacht verjaard is omdat de taxatie meer dan drie jaar eerder is uitgevoerd.  Klager zegt dat op grond van het Reglement Tuchtrechtspraak een verjaringstermijn van vijf jaar kan gelden en vraagt dat hier toe te passen.

Het Reglement Tuchtrechtspraak bepaalt in artikel 9.4 het volgende:

“Een Klacht kan slechts worden ingediend binnen een termijn van drie (3) jaar na de dag waarop Klager van het handelen of nalaten van Beklaagde dat aanleiding geeft tot het indienen van de Klacht kennis heeft genomen en in ieder geval niet later dan binnen een termijn van vijf (5) jaren na het betreffende handelen of nalaten van Beklaagde.”

Voor de termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend, is bepalend de termijn waarop de klager kennis heeft genomen van het taxatierapport. In dit geval is klager opdrachtgever van het taxatierapport van 3 juli 2018. Verweerder heeft aangevoerd dat het taxatierapport uiterlijk enkele dagen later door hem is toegelicht aan klager. Er is geen aanleiding om aan deze uitleg van verweerder te twijfelen en het is in ieder geval door klager niet gemotiveerd bestreden. Hierbij overweegt het tuchtcollege voorts dat het taxatierapport als zodanig ook ten grondslag heeft gelegen aan de financiering van het bedrijf dat in 2018 is aangekocht. Dat betekent dat klager begin juli 2018 kennis heeft gehad van het taxatierapport. De klacht had mitsdien uiterlijk begin juli 2021 moeten worden ingediend. De klacht van 20 december 2021 is daarmee buiten deze termijn ingediend.

Daarmee is klager wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk in zijn klacht. De klacht kan daarom niet inhoudelijk in behandeling worden genomen.


Terug naar overzicht