Rapporten niet zorgvuldig en transparant, ook niet na vier eerdere uitspraken: ontzetting

Dossiernummer: N23562

Datum uitspraak: maandag 12 februari 2024

NRVT treft bij een audit meerdere rapporten die niet aan de vereisten voldoen. De rapporten bevatten niet de in taxatierapporten verplichte essentiële informatie. De opdrachtbevestiging ontbreekt, er wordt ten onrechte vermeld dat er geen (noemenswaardige) verschillen zijn tussen eerder opgestelde rapporten en de marktwaarden verschillen flink, zonder dat door de taxateur daarvoor een verklaring wordt gegeven. In één rapport wordt ten onrechte vermeld dat de erfpachtcanon eeuwigdurend is afgekocht.

Dit zijn echter kernelementen van een taxatie. Dat is volgens NRVT in strijd met de eisen van zorgvuldigheid en transparantie.

Van de taxateur is, ondanks herhaalde verzoeken daartoe vanuit het secretariaat van NRVT Tucht, geen verweer ontvangen tegen het klaagschrift. Op 11 januari 2024 is van de taxateur een bericht ontvangen waarin hij stelt op 19 december 2023 tot zijn verbazing een uitnodiging te hebben ontvangen voor een hoorzitting op 25 januari 2024. De taxateur geeft daarbij aan dat hij de genoemde uitnodiging tot het voeren van verweer nimmer heeft ontvangen. Omdat de taxateur groot belang hecht aan een correcte en tijdige deelname aan een juridische procedure, en het ontbreken van een uitnodiging tot verweer hem heeft verhinderd binnen de gestelde termijn te reageren op het klaagschrift, verzoekt hij het tuchtcollege de behandeling uit te stellen.

Het tuchtcollege stelt allereerst vast dat het onaannemelijk is dat de taxateur geen uitnodiging voor het voeren van verweer heeft ontvangen. Hij is daartoe herhaalde malen benaderd door middel van e-mail en post - ook aangetekend - gezonden naar door hem opgegeven en eerder juist bevonden adressen, waarbij bovendien de ontvangst is bevestigd. Bovendien heeft de taxateur in elk geval op de zitting de gelegenheid gehad en genomen om verweer te voeren, waarbij door hem is aangegeven bekend te zijn met de inhoud van het klaagschrift. Uit zijn gevoerde verweer is het tuchtcollege niet gebleken dat de taxateur daarin op enigerlei wijze was bemoeilijkt.

Daarnaast stelt het tuchtcollege vast dat de taxateur taxatierapporten heeft opgesteld waarin essentiële informatie ontbreekt. Daardoor heeft de taxateur deze taxatierapporten niet naar behoren ingericht en onvoldoende gemotiveerd. Dat zijn ernstige tekortkomingen waardoor de klacht gegrond moet worden verklaard.

Uit eerdere uitspraken van het tuchtcollege blijkt dat de taxateur regelmatig taxatierapporten heeft opgemaakt die gebreken vertonen en waarvoor hij viermaal door het tuchtcollege is veroordeeld: tweemaal een berisping, vervolgens een voorwaardelijke schorsing met een proeftijd van twee jaar en ten slotte een berisping alsmede een boete van € 2.500. Na de opgelegde voorwaardelijke schorsing had van de taxateur verwacht mogen worden dat hij alles op alles zou zetten om herhaling te voorkomen. Echter, uit het voorgaande blijkt dat de taxateur zelfs gedurende de proeftijd nog rapporten heeft opgemaakt die onzorgvuldigheden vertoonden. Tijdens de bespreking hiervan op de zitting is het tuchtcollege niet gebleken dat bij de taxateur de structurele onzorgvuldigheid van zijn handelen, en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor bij zijn taxaties betrokken derden, is doorgedrongen. Op grond van het taxatieverleden van de taxateur en zijn verklaringen op de zitting, is bij het tuchtcollege ernstige twijfel gerezen of de taxateur in voldoende mate de instelling en geschiktheid heeft om erop te kunnen vertrouwen dat hij in de toekomst wel steeds op zorgvuldige wijze en met aandacht voor alle belangen die bij het opstellen van een taxatierapport spelen, zijn werk als Register-Taxateur zal verrichten. Ook de antwoorden die de taxateur gaf op indringende vragen van het tuchtcollege met het doel erachter te komen wat de concrete voornemens van taxateur zijn om herhaling te voorkomen, overtuigden het tuchtcollege niet.

Het tuchtcollege besluit tot het opleggen van een ontzetting (uitschrijving van de Register-Taxateur uit het Register, en daarmee beëindiging van de aansluiting tussen NRVT en de Register-Taxateur).


Terug naar overzicht