Recht van erfpacht: gevalideerd taxatierapport met losse notitie, is notitie PTD?

Dossiernummer: 23522

Datum uitspraak: dinsdag 10 oktober 2023

Klagers hebben een klacht ingediend omdat de taxateur volgens hen een taxatierapport met aanvullende Notitie heeft uitgebracht welke niet voldoet aan de NRVT-regelgeving. Klagers stellen (sub 1) dat de door de taxateur uitgebrachte Notitie allocatie grond- en opstalwaarde geen onderdeel kan uitmaken van het taxatierapport nu het hier een waardeadvies of verkort rapport betreft. Ook (sub 2) schiet het rapport inhoudelijk tekort.

De taxateur heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de verschillende klachtonderdelen. Hij heeft de Notitie allocatie grond- en opstalwaarde aanvullend uitgebracht conform de richtlijnen uit de Taxatie-instructie erfpacht. Hij stelt bij de mondelinge behandeling uitdrukkelijk dat de Notitie onlosmakelijk verbonden is met en deel uitmaakt van het taxatierapport en dat sprake is van een PTD.

Het tuchtcollege overweegt dat de taxateur een taxatierapport heeft opgesteld waarin de marktwaarde van het erfpachtrecht en de marktwaarde met bijzonder uitgangspunt van het volledige eigendom is gewaardeerd. Een en ander conform de opdrachtvoorwaarden onderdeel uitmakende van dit taxatierapport.

Nu de Notitie separaat is uitgebracht, niet genoemd wordt in de opdrachtvoorwaarden en niet gevalideerd is door het NWWI, kan het tuchtcollege de taxateur niet volgen in zijn stelling dat de Notitie onlosmakelijk verbonden is en onderdeel uitmaakt van het taxatierapport en dat sprake is van een Professionele Taxatiedienst. Ook op zichzelf staand is de Notitie dermate summier dat er geen sprake kan zijn van een PTD die aan de door NRVT gestelde eisen voldoet.

In de Notitie ontbreken onder meer het doel, de instructie, de waardepeildatum en de plausibiliteit. Hierdoor voldoet de Notitie niet aan de Reglementen en Praktijkhandreikingen van NRVT en is ten onrechte vertrouwen aan deze Notitie ontleend, in de zin dat ervan uit is gegaan dat de Notitie voldoet aan de normen die NRVT stelt.

Het tuchtcollege acht daarmee de klacht van klagers, zoals hiervoor overwogen sub 1 gegrond en komt daarmee niet meer toe aan behandeling van de klachtonderdelen sub 2.

Het tuchtcollege acht een waarschuwing een passende maatregel.


Terug naar overzicht