Status conceptrapport in een deskundigenbericht en informatieplicht taxateur

Dossiernummer: 23579

Datum uitspraak: maandag 13 mei 2024

De taxateur heeft tot de opstelling van het rapport opdracht gekregen van de rechtbank in het kader van het uitbrengen van een deskundigenbericht in een lopende echtscheidingsprocedure. Het betreft de taxatie van een perceel grond.

Het tuchtcollege stelt vast dat de kern van de klacht is dat de referentieobjecten niet vergelijkbaar zijn met het taxatie-object. Daarnaast is volgens klager sprake van niet transparante en onzorgvuldige communicatie van de taxateur waarbij deze klager niet heeft gewezen op de juridische status (concept) van het rapport en de gevolgen die dit heeft voor een eventuele tuchtprocedure.

Het tuchtcollege stelt vast dat het hier een concept-taxatierapport betreft dat is uitgebracht in het kader van een rechtbankprocedure inzake een echtscheiding, een zogenaamd deskundigenbericht. De voorwaarden waaronder dit gebeurt zijn duidelijk en concreet omschreven door de rechtbank. Nu kennisname van het concept-taxatierapport beperkt is gebleven tot betrokken partijen en hun advocaten en het op aangeven van advocaten c.q. partijen niet is gekomen tot een definitief taxatierapport, is het tuchtcollege van oordeel dat het rapport niet in het economisch verkeer is gebracht en daarom niet door het tuchtcollege kan worden beoordeeld.

Ten aanzien van andere klachtonderdeel oordeelt het tuchtcollege, dat het in een deskundigenprocedure in zijn algemeenheid niet aan de taxateur (verweerder) is om een belanghebbende (klager) bij eventuele onduidelijkheid inlichtingen te verschaffen over de juridische status van het (concept)taxatierapport, maar aan de advocaat van belanghebbende. Bijzondere omstandigheden die tot een uitzondering hierop zouden moeten leiden, zijn niet gesteld of gebleken.

Het tuchtcollege acht de klacht gedeeltelijk niet ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond.


Terug naar overzicht