Taxatie van woning; geveltaxatie onder voorwaarden toegestaan

Dossiernummer: 23521

Datum uitspraak: vrijdag 20 oktober 2023

Klager heeft een klacht ingediend, hij vindt dat de taxateur geen rapport had mogen uitbrengen omdat er al twee gevalideerde rapporten lagen, het rapport diverse fouten en onvolledigheden bevatte, het uitbrengen van een geveltaxatie niet is toegestaan en het naar de opvatting van klager niet mogelijk is om een oordeel te geven over de staat van de woning als de taxateur niet in de woning is geweest. De taxateur heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen deze klachtonderdelen.

Klager is niet de opdrachtgever, maar was partij in de procedure bij de rechtbank waarbij het rapport is gebruikt ter onderbouwing van de stelling dat bij de koop sprake zou zijn geweest van misbruik van omstandigheden. Hierdoor kan klager aangemerkt worden als belanghebbende en is hij daarom ontvankelijk in zijn klacht.

Het tuchtcollege overweegt dat de taxateur terecht geen contact heeft opgenomen met eerdere taxateurs van de woning. Dat zou in strijd zijn met het beginsel van objectiviteit en onafhankelijkheid.

Het tuchtcollege kan klager volgen in zijn stelling dat een geveltaxatie – in principe - niet is toegestaan. In de praktijk zijn er situaties denkbaar waarin een taxateur constateert dat een woning niet van binnen kan worden opgenomen.  Als de taxateur er alles aan heeft gedaan om de woning van binnen en buiten te inspecteren, en dat toch niet is gelukt, kan de taxateur dat expliciet opnemen in het taxatierapport. Bij het bepalen van de waarde van de woning kan de taxateur in dat geval uitgangspunten hanteren voor wat betreft de gebruiksoppervlakte, inhoud, indeling en onderhoudstoestand van de woning. In het onderhavige geval heeft de taxateur erkend niet voldoende inspanningen te hebben verricht om de eigenaar van de woning te informeren over de taxatie. Zij heeft hiervoor haar excuses aangeboden.

Ten aanzien van de door klager genoemde onvolkomenheden, is het tuchtcollege van oordeel dat de taxateur mocht afgaan op de mededelingen van haar opdrachtgever ter zake, de gebruikte stamkaart uit 2005 en de inspectie. In het rapport is voldoende duidelijk weergegeven en onderbouwd op welke uitgangspunten de taxateur zich heeft gebaseerd. De in het rapport voorkomende onjuistheden zijn door de taxateur inmiddels gecorrigeerd.

Alles overwegende is het tuchtcollege van oordeel dat er geen sprake is van het hanteren van evident onjuiste uitgangspunten bij het opstellen van het taxatierapport. Niet elke fout of slordigheid levert een tuchtrechtelijk verwijt op. De taxateur had zorgvuldiger te werk kunnen gaan ten aanzien van enkele feitelijkheden. Van zodanig klachtwaardig gedrag dat de taxateur daarvoor een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt, is het tuchtcollege echter niet gebleken.

Het tuchtcollege gaat niet over tot het opleggen van een maatregel. Het college is van oordeel dat het gedrag van de taxateur, gezien de omstandigheden waaronder de taxatie heeft plaatsgevonden en het feit dat de taxateur haar excuses heeft aangeboden en onjuistheden in het rapport heeft hersteld, niet zo onzorgvuldig is dat een maatregel nodig is.


Terug naar overzicht