Tekortkomingen in taxatierapport

Dossiernummer: N22001

Datum uitspraak: Wednesday 14 September 2022

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een tweetal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. In het kader van doorlopend toezicht heeft een audit plaatsgevonden. Hierin wordt geconcludeerd dat het een en ander ontbreekt aan de taxatierapporten.

In vervolg op de audit stelt NRVT in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur rapporten uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat de taxatierapporten niet naar behoren zijn ingericht en te summier zijn onderbouwd, waardoor essentiële gegevens ontbreken, zoals de opdrachtbevestiging, de SWOT-analyse, vermelding interne inspectie, de huurreferenties c.q. de huursituatie en de plausibiliteitsverklaring (bij het tweede rapport).

De taxateur erkent fouten te hebben gemaakt en heeft blijk gegeven van inzicht in de aard en de ernst van de gedraging.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht van NRVT gegrond is en de taxateur krijgt een berisping opgelegd.

Tot slot verwijst het tuchtcollege in dit kader kortheidshalve naar zijn beslissing inzake N211236.


Terug naar overzicht