Tuchtcollege NRVT mild vanwege persoonlijke omstandigheden

Dossiernummer: N22496

Datum uitspraak: vrijdag 29 september 2023

NRVT dient, naar aanleiding van de uitkomsten van een field audit in het kader van doorlopend toezicht, een klacht in. De aanleiding van de audit lijkt – hoewel dat niet expliciet uit de uitspraak blijkt – een melding te zijn geweest, nadat een makelaar was aangeklaagd wegens schending van de meldingsplicht.

De klacht gaat over twee taxatierapporten. In het eerste rapport ontbreekt van alles, van de opdrachtbevestiging tot de referentieobjecten. In het tweede taxatierapport is niet inzichtelijk hoe de taxateur de verbouwingskosten heeft meegenomen. NRVT vindt de taxatierapporten onvoldoende inzichtelijk en niet volgens de vereiste zorgvuldigheid en transparantie opgemaakt. Gevraagd wordt om een berisping op te leggen.

De taxateur erkent de feiten en geeft een toelichting met betrekking tot de bijzondere omstandigheden. Er was volgens de taxateur sprake van twee incidenten, de rest van zijn taxatierapporten zouden wel aan alle eisen voldoen. Ook vraagt hij het tuchtcollege rekening te houden met zijn persoonlijke omstandigheden.

Het tuchtcollege acht de klacht gegrond. Nu de taxatierapporten in het maatschappelijk en economisch verkeer terecht zijn gekomen, kan hieraan ten onrechte vertrouwen zijn ontleend in de zin dat er ten onrechte vanuit kan worden gegaan dat de rapporten voldoen aan de normen die NRVT daaraan stelt. Dit kan vergaande nadelige (financiële) gevolgen hebben voor de opdrachtgevers en derden.

Met betrekking tot het eerste rapport overweegt het tuchtcollege dat de toelichting in het rapport uitvoeriger had gekund, daaruit wel blijkt hoe de gedachtegang van de taxateur is geweest bij het vaststellen van de waarde. De bestemming is in het rapport weliswaar niet op de juiste plaats verder uitgewerkt, maar blijkt wel uit de vermelding daarvan in het rapport onder 2.C en onder de nadere mededelingen.

Met betrekking tot het tweede rapport overweegt het tuchtcollege dat uit de nadere toelichting van de taxateur blijkt dat deze in redelijkheid de waardestijging van het appartement gelijk kon stellen aan de verbouwingskosten, maar dat hij dat in zijn rapport beter had moeten uitleggen.

Ondanks de tekortkomingen in het rapport, acht het tuchtcollege – mede gelet op de door verweerder geschetste persoonlijke omstandigheden – het opleggen van een berisping niet terecht, en volstaat met het opleggen van een waarschuwing.


Terug naar overzicht