Tuchtrecht NRVT van toepassing op taxateur in schadecommissie

Dossiernummer: 20161116

Datum uitspraak: woensdag 10 mei 2017

Tuchtcollege NRVT: Register-Taxateur die zich in een adviescommissie baseert op zijn eigen rapport, voldoet niet aan de eisen van objectiviteit en onafhankelijkheid

Langs de woning van klagers wordt een weg aangelegd. Zij verzoeken om vergoeding van planschade bij Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat benoemt een commissie die hierover moet adviseren. In de commissie wordt ook Y, Register-Taxateur, benoemt. Nadat de commissie een concept-besluit heeft uitgebracht, maken klagers hierover een aantal opmerkingen, onder andere over de waarde van de woning. Om aan een deel van de opmerkingen tegemoet te komen, stelt Y een taxatierapport op. Aan de hand van dat taxatierapport wordt door de commissie vervolgens advies uitgebracht aan Rijkswaterstaat.

Klagers dienen vervolgens een klacht in bij het tuchtcollege van stichting Tuchtrechtspraak NRVT. Zij vinden dat het taxatierapport onvoldoende is onderbouwd. Y heeft volgens klagers de intuïtieve methode toegepast. Ook stellen zij dat de referentieobjecten ontbreken. Het rapport voldoet volgens klagers niet aan het reglement Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) van het NRVT. Ook geven klagers aan dat er sprake is van een te nauwe relatie tussen de taxateur en de opdrachtgever. Hierdoor wordt de schijn gewekt dat er sprake is van verlies aan objectiviteit.

Y heeft daartegen aangevoerd dat de klacht zich richt op het werk van de commissie. Dat is geen professionele taxatiedienst, zodat klagers niet ontvankelijk zijn. Y stelt verder dat het taxatierapport voldoet aan alle eisen van het reglement LAV. Ook stelt Y dat klagers akkoord zijn gegaan met zijn benoeming in de adviescommissie.

Het tuchtcollege stelt vast dat Y een taxatierapport heeft opgesteld, waarin ten behoeve van een lopende planschadecompensatie, de marktwaarde van de woning met bijgebouwen van klagers is vastgesteld. Y heeft als geregistreerd taxateur een schatting gegeven van de marktwaarde van een vastgoedobject en hierover schriftelijk gerapporteerd, zodat hieraan in het economisch en maatschappelijk verkeer vertrouwen kan worden ontleend. Het tuchtcollege stelt zodoende dat hierbij wel sprake is van een professionele taxatiedienst, zoals is vastgelegd in artikel 1 f van de Algemene Gedrags- en Beroepsregels van het NRVT.

Het tuchtcollege acht zich daarom bevoegd kennis te nemen van de klacht van klagers, voor zover deze zich richt tegen het taxatierapport van 30 augustus 2016 van verweerder. Klachten over het advies aan Rijkswaterstaat, vallen buiten de bevoegdheid van het tuchtcollege.

Het tuchtcollege oordeelt dat het taxatierapport summier is, maar dat het rapport voldoet aan de eisen. Het tuchtcollege verklaart de klacht echter gegrond vanwege de dubbelrol van de taxateur in de adviescommissie. Hierdoor voldoet hij niet aan de eisen van objectiviteit en onafhankelijkheid.

Het tuchtcollege overweegt dat als de Register-Taxateur, die benoemd is in een adviescommissie, ook degene is die het taxatierapport opstelt dat voor die commissie het uitgangspunt vormt bij hun advies, de rol van de Register-Taxateur te nauw verweven is met de opdrachtgever om te kunnen voldoen aan het fundamentele beginsel van objectiviteit en onafhankelijkheid.

Het tuchtcollege overweegt dat Y hier juist om tegemoet te komen aan klagers bezwaren een apart taxatierapport heeft uitgebracht. Daarmee is juist het doel van Y geweest om een transparant taxatierapport op te stellen. Daarom twijfelt het tuchtcollege niet aan de integriteit van Y. Y heeft zich hierbij onvoldoende gerealiseerd dat hij in de dubbelrol van taxateur annex lid van de commissie, in strijd zou kunnen handelen met de eisen van objectiviteit en onafhankelijkheid in wezen en in schijn zoals bedoeld in artikel 16 van de AGB. Daarom legt het tuchtcollege geen straf op.


Terug naar overzicht