Uitleg op te leggen maatregelen, nonchalante wijze van taxeren levert voorwaardelijke schorsing op

Dossiernummer: N23560

Datum uitspraak: dinsdag 20 februari 2024

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op vijf taxatierapporten van woningen en bedrijfsmatige objecten. Er zijn vragen over rapporten waarbij geen honorarium is opgenomen, wat objectiviteit en onafhankelijkheid kan schaden en transparantie niet ten goede komt. Het honorarium bleek verrekend met loodgieterswerkzaamheden aan kantoor. Daarnaast ontbreekt een kettingbeding, wordt een woningrapport gebruikt bij een winkelpand, waarbij de verhuursituatie onduidelijk blijft en is de onderbouwing van de waarde summier. In één geval is gewaardeerd op de koopsom zonder nadere onderbouwing. De taxateur heeft erkend dat hij enkele rapporten beter niet op deze wijze had kunnen uitbrengen.

NRVT heeft gesteld dat de rapporten niet voldeden aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels), vakbekwaamheid (artikel 9 RGB) en objectiviteit en onafhankelijkheid (artikel 11 RGB). Ook is eerder een klacht tegen de taxateur ingediend, waarna een berisping is opgelegd. Daarom verzoekt NRVT nu om een berisping en een boete.

De taxateur erkent de genoemde fouten te hebben gemaakt, hij stelt dat hij zijn werkwijze heeft aangepast. Hij vindt dat de nadruk nu wel erg ligt op de processen in plaats van op de waarde. Hij zal de consequenties van de uitspraak accepteren.

Het tuchtcollege volgt NRVT in de klacht, de rapporten voldoen niet aan de fundamentele beginselen van zorgvuldigheid en transparantie, vakbekwaamheid alsmede van objectiviteit en onafhankelijkheid. Door deze rapporten op te stellen op de wijze zoals verweerder heeft gedaan heeft hij zich meermalen schuldig gemaakt aan schending van de regelgeving van NRVT. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

Het tuchtcollege legt uit dat bij bepaling van de maatregel, gekeken wordt naar de aard, omvang en ernst van de geconstateerde tekortkomingen/onzorgvuldigheden. Bij geringe tekortkomingen, hoeft geen maatregel te worden opgelegd. Bij meer dan geringe tekortkomingen en/of onzorgvuldigheden en de taxateur deze erkent en gebleken is dat deze zijn werkwijze heeft aangepast, geldt als uitgangspunt een waarschuwing. Bij ernstig, structurele of omvangrijke gebreken, is een berisping passend. Bij persoonlijke verwijtbaarheid kan een nog zwaardere maatregel volgen.

Hier is sprake van structurele tekortkomingen, zoals taxeren op de koopsom zonder onderbouwing, en van een nonchalante manier van taxeren wijzen. Het ‘gratis’ taxeren voor een opdrachtgever doet twijfelen aan de vereiste integriteit. Dat schaadt het aanzien en vertrouwen in de beroepsgroep. Ook gold de taxateur als een gewaarschuwd mens, die eerder de gelegenheid heeft gehad zijn rapporten te verbeteren, maar toch op de oude voet is verdergegaan. Daarom is een krachtig signaal nodig, en wordt een voorwaardelijke schorsing van drie maanden met een proeftijd van twee jaar opgelegd.


Terug naar overzicht