Weinig verbetering na eerdere audit

Dossiernummer: N24597

Datum uitspraak: maandag 13 mei 2024

NRVT heeft na een fieldaudit een aanvullende deskaudit uitgevoerd, waarbij drie taxaties op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed zijn beoordeeld.

Uit de audit blijkt dat de onderbouwing van de rendementen (BAR/NAR en exit yield DCF) ontbreekt. In de rapporten 1 en 3 is ook de referentie-analyse onvoldoende navolgbaar en in rapport 3 is ten onrechte vermeld dat er geen wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het concept taxatierapport. Bij het tweede en derde rapport ontbreken de onderbouwing van de gehanteerde metrages en diverse bijlagen, waaronder de berekening. Bovendien is de vertaalslag van de referenties naar het getaxeerde object onvoldoende onderbouwd, en dat geldt ook voor de gehanteerde parameters. Hierdoor zijn de berekeningen en de opbouw van de geschatte waarde niet inzichtelijk en de overwegingen van verweerder in de taxatierapporten voor een derde niet te volgen.

Daardoor voldoen de rapporten niet aan de vereiste zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels). NRVT vindt de tekortkomingen ernstig en zou derhalve een berisping willen verzoeken maar gezien het lange tijdsverloop tot berichtgeving van NRVT omtrent het verloop is dit verzoek gematigd tot een waarschuwing.

De taxateur erkent dat de rapporten niet voldoen en neemt de opmerkingen mee in toekomstige rapporten.

Het tuchtcollege volgt NRVT in de klacht, het rapport is op onvoldoende zorgvuldige en transparante wijze opgemaakt en de klacht is gegrond. Er is sprake van structurele tekortkomingen bij de betreffende taxatie, die een berisping rechtvaardigen. Hierbij neemt het tuchtcollege mee in de overweging dat de taxateur na de eerdere audit weinig verbetering heeft laten zien. Maar omdat de taxateur pas in een laat stadium is geïnformeerd wordt volstaat met oplegging van een waarschuwing.


Terug naar overzicht