Toezichthoudende taxateur is geen professionele taxatiedienst

Uitspraak in hoger beroep

In eerste aanleg oordeelde het tuchtcollege dat de interne taxateur van de belastingdienst niet in strijd heeft gehandeld met enige in de AGB geldende regel. Het tuchtcollege toetste hierbij aan de toelichting op de regelgeving van juli 2017.

In het hoger beroep wordt gesteld dat het tuchtcollege onterecht heeft getoetst aan de toelichting op de regelgeving van juli 2017. Deze zou nog niet in werking zijn getreden ten tijde van de akkoordverklaring, waarover de klacht gaat. Het tuchtcollege in hoger beroep ziet dat anders: de toelichting is een nadere uitleg van bestaande regelgeving, zodat daaraan getoetst kan worden.

Geen professionele taxatiedienst

Het tuchtcollege oordeelt dat er géén sprake is van een professionele taxatiedienst. Een disclaimer en akkoordverklaring geven blijk aan een intern advies dat niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt. NRVT bevestigt dat er bij het uitoefenen van toezicht geen sprake is van een professionele taxatiedienst. Er kan dan alleen getoetst worden aan het beginsel van professioneel gedrag. De interne taxateur heeft daaraan voldaan. Net als het tuchtcollege in eerste aanleg is het oordeel dat geen sprake van het niet nakomen van toezeggingen door de taxateur.

De klacht in eerste aanleg wordt daarmee ongegrond verklaard. De interne taxateur die het taxatierapport van een ander voor interne doeleinden beoordeelt, verricht zelf dus geen professionele taxatiedienst.

Lees de volledige uitspraak

Dossiernummer: 20170628 HB

Datum uitspraak: 23 mei 2018

Uitspraak in eerste aanleg

Het Tuchtcollege NRVT heeft voor de tweede keer een uitspraak gedaan over een taxateur in dienst van de Belastingdienst (uitspraak 30 juni 2017, 20170315). Dit is de eerste uitspraak waarin het Tuchtcollege NRVT expliciet ingaat op het begrip Professionele Taxatiedienst (PTD) en op de Toelichting op de regelgeving van juli 2017.

Het begint met een agrariër die het bedrijf van zijn ouders wil overnemen. Hij verzoekt om een gezamenlijke taxatie bij de Belastingdienst. De agrariër schakelt een eigen taxateur in, die samen met de interne taxateur van de Belastingdienst aan de slag gaan. Dan blijkt dat de interne en de externe taxateurs het niet eens kunnen worden. Volgens de externe taxateur komt de interne taxateur in een e-mail terug op de toezegging dat hij een akkoordverklaring zou afgeven aan de inspecteur. Ook zou er een te nauwe relatie bestaan tussen de interne taxateur en zijn werkgever.

Namens de interne taxateur is toegelicht dat de Belastingdienst een nieuwe werkwijze heeft. Er wordt niet meer gezamenlijk getaxeerd, maar de interne taxateur kijkt mee met de externe taxateur en geeft zijn oordeel in een zogenaamde akkoordverklaring.

De familie en de externe taxateur dienen samen een klacht in tegen de interne taxateur.

Het Tuchtcollege (TC) verklaart de klacht ongegrond, maar heeft wel de nodige aanmerkingen op het taxatieproces.

Het Tuchtcollege NRVT gaat eerst in op de discussie rond het begrip PTD. De Toelichting van juli 2017 onderscheidt drie categorieën: de marktwaardetaxatie, de niet-marktwaardetaxatie en het deskundige waardeadvies.

In dit geval hebben beide taxateurs overlegd en samen het vastgoed geïnspecteerd. In de overeenkomst met de Belastingdienst is vastgelegd dat de waarde in het economisch verkeer agrarische bestemming (WEVAB) wordt vastgesteld. De externe taxateur heeft een taxatierapport opgesteld, de interne taxateur heeft een akkoordverklaring opgesteld.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de akkoordverklaring een PTD is en een niet-marktwaardetaxatie betreft. De Belastingdienst heeft de klagers op het verkeerde been gezet, door de term gezamenlijke taxatie te gebruiken voor een ‘akkoordverklaring’, waarin de interne taxateur ook kan aangeven het juist niet eens te zijn met de externe taxatie. Maar dat verwijt is aan de Belastingdienst, niet aan de interne taxateur.

Klachtnummer: 20170628
Datum uitspraak: 13 december 2017
Lees de volledige uitspraak