In beroep tegen in-/uitschrijving

Wilde u zich inschrijven als Register-Taxateur maar is uw verzoek om inschrijving door het NRVT niet gehonoreerd? Of heeft u een beslissing tot uitschrijving ontvangen waar u het niet mee eens bent?
 
U kunt overwegen om tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep. Deze Commissie is onafhankelijk van de stichting NRVT en is onderdeel van de stichting Tuchtrechtspraak NRVT. De Commissie van Beroep zal uw beroep in behandeling nemen en de beslissing vervolgens toetsen aan de toelatingseisen zoals vastgelegd in de Kamerreglementen van het NRVT. Komt de Commissie tot het oordeel dat uw beroep gegrond is, dan kan het NRVT opgedragen worden u alsnog in te schrijven of uw uitschrijving te vernietigen.
 
Aan het instellen van beroep zijn geen kosten verbonden.
 
Instellen van beroep
U kunt een beroep instellen tegen een besluit van het bestuur van het NRVT bij de commissie van beroep door indiening van een beroepschrift. Dit moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. De beroepschrift dient u in per post:
 
Postadres:
Commissie van Beroep
Postbus 4136
3006 AC ROTTERDAM
 
Beroepschrift
Het beroepschrift moet in elk geval bevatten:

  • uw naam, adres en contactgegevens;
  • de gronden waarop het beroep berust;
  • alle voor de beoordeling van het beroep van belang zijnde berichten en afschriften van relevante stukken, waaronder in elk geval de met het (bestuur van het) NRVT gevoerde correspondentie en diens (mogelijke) standpuntbepaling;
  • de dagtekening en uw ondertekening.

 
Op welke wijze een beroepschrift wordt behandeld, leest u in het reglement commissie van beroep.