Update inzake hybride taxaties

17 juli 2023
Nieuws

In januari van dit jaar is door NRVT middels een nieuwsbrief onder de aandacht gebracht, dat bij Register-Taxateurs die hebben meegewerkt aan de zgn. Desktopvariant, onvolkomenheden zijn aangetroffen.

Evenals bij de fysieke taxatie, moet de Register-Taxateur ook bij de hybride taxatie zelf tot een oordeel over de waarde komen. Bovendien moet de Register-Taxateur de manier waarop hij tot die waarde is gekomen inzichtelijk, navolgbaar en reproduceerbaar vastleggen in zijn taxatiedossier. Dat duidt NRVT ook wel aan als de zelfwerkzaamheid van de Register-Taxateur.

Na deze berichtgeving is NRVT in gesprek gegaan met diverse stakeholders om de verschillende inzichten, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, samen te brengen. Dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit die de Register-Taxateur dient te leveren. Het doel van NRVT daarbij is te komen tot een regeling, die enerzijds recht doet aan het maatschappelijke en economische belang dat gemoeid is met de taxaties op afstand, maar anderzijds ook recht doet aan de eisen die aan de Register-Taxateur worden gesteld binnen de regelgeving van NRVT, EVS en EBA. Bij alle gesprekken staat voor NRVT voorop dat de regeling voldoende houvast geeft aan de Register-Taxateur.

Deze gesprekken zijn nog volop gaande en zeker nog niet afgerond. Evenwel zijn al belangrijke stappen gezet. Zo is inmiddels al wel duidelijk dat de geldende eisen die worden gesteld aan de rol van de Register-Taxateur, zoals onder andere referentie-analyse, de opdrachtbevestiging en de ondertekening van rapporten, breed worden onderschreven.

NRVT acht het daarom verantwoord om, in het kader van het doorlopend toezicht, het auditproces ook bij Register-Taxateurs die hybride taxaties uitvoeren weer op te pakken, waarbij de rol van de Register-Taxateur zeker aan de orde zal komen.

Uiterlijk 1 september moeten de gesprekken zijn afgerond, zodat in de vergadering van de Centrale Raad van 25 september 2023 een concept voor een eventuele nieuwe regeling kan worden voorgesteld. Na een consultatieronde kan dan in december de definitieve regeling door de Centrale Raad worden vastgesteld.


Terug naar overzicht