Het achteraf aanpassen van een waarde: terechte terughoudendheid NWWI

Dossiernummer: GC211110

Datum uitspraak: maandag 20 december 2021

Een register taxateur heeft een geschil met het NWWI. Hij heeft een taxatierapport aangeboden ter validatie, maar komt er daarna achter dat hij een te lage waarde heeft opgenomen in het rapport. De taxateur stelt dat hij een mandelig perceel is vergeten mee te nemen. Dit is door het NWWI niet opgemerkt. Bij de vergelijking met de referentieobjecten is volgens de taxateur daardoor rekening gehouden met een te klein perceel. Hij verzoekt de waarde met € 20.000,00 te verhogen. Verderop in de correspondentie verlaagt hij dat naar € 10.000,00. Het NWWI weigert zijn ontkoppelingsverzoek. De taxateur legt het geschil voor aan de Geschillencommissie Validaties.

Het NWWI stelt dat na validatie en ondertekening onjuistheden gecorrigeerd kunnen worden. Aanpassing van de marktwaarde is in beginsel niet mogelijk, tenzij sprake is van een verbouwing of nieuwe feiten. Het mandelig perceel is 25 m², het gehele perceel 143 m². Het ontkoppelingsverzoek wordt toegestaan om het perceel toe te voegen, maar dat daardoor de marktwaarde met € 20.000,00 dan wel € 10.000,00 zou moeten toenemen, vindt het NWWI niet overtuigend onderbouwd. Bij twee van de drie referentiepanden was het mandelige perceel namelijk ook niet meegenomen in de oppervlakte. Het NWWI heeft toegelicht dat een taxateur vóór het zogenaamde ‘fixeren’ van het getaxeerde bedrag en de oppervlaktes, een waarschuwing te zien krijgt. Dat is volgens het NWWI het moment voor de taxateur om na te gaan of hij geheel achter het in te dienen taxatierapport staat. Vervolgens wordt het taxatierapport door het NWWI gecontroleerd. Is de conclusie dat het rapport gevalideerd kan worden, dan krijgt de taxateur een handtekeningcode. De taxateur wordt dan opnieuw gevraagd het rapport te controleren. Verzoeken tot aanpassingen achteraf moeten dan ook overtuigend onderbouwd kunnen worden.

De Geschillencommissie Validaties verwijst naar het Addendum, waar onder 4 over het ontkoppelen staat: Ontkoppelen van taxatierapporten Wijzigingen na fixatie zijn in principe niet meer mogelijk. In voorkomende geval dient een wijziging aangehecht te zijn als bijlage aan het taxatierapport dan wel dient een en ander expliciet toegelicht te worden onder punt N in het model taxatierapport.

Het NWWI heeft na het eerste ontkoppelingsverzoek aangevoerd dat wijziging mogelijk is in de volgende situaties: Een ontkoppelingsverzoek om de waarde aan te passen is alleen mogelijk bij een verbouwing die aan een bestaand rapport dient te worden toegevoegd of gewijzigd, of als er nieuwe feiten naar voren zijn gekomen die ten tijde van de opname niet bekend waren of hadden kunnen zijn.

Deze nadere uitwerking van het Addendum is niet vastgelegd in regelgeving of bekendgemaakt. Anderzijds heeft het NWWI toegelicht dat ontkoppeling ook in andere situaties mogelijk is, mits is komen vast te staan dat de eerder opgenomen marktwaarde onjuist was.

De Geschillencommissie overweegt dat vanwege het maatschappelijk belang bij een taxatierapport, het NWWI terecht terughoudend is bij aanpassingen achteraf. De Geschillencommissie oordeelt daarom dat de gehanteerde ontkoppelingscriteria niet onredelijk zijn en dat het NWWI hier terecht het verzoek heeft afgewezen. Wel merkt de Geschillencommissie op dat het NWWI zou moeten overwegen de ontkoppelingscriteria bekend te maken bij taxateurs. Ook had het NWWI de taxateur kunnen wijzen op het alternatief om de taxatie in te trekken.


Terug naar overzicht